Кон­ку­рен­ція бу­де від­чу­тною

Огляд рин­ку зер­но­вих й олій­них: ди­на­мі­ка та про­гноз

AgroMarket - - БІРЖІ -

Оцін­ки вро­жаю по­то­чно­го ро­ку свід­чать про на­дли­шко­ві сві­то­ві за­па­си пше­ни­ці, ку­ку­ру­дзи, сої. Ра­зом із тим най­мен­ши­ми за остан­ні ро­ки є за­па­си ячме­ню та рі­па­ку, то­му са­ме ці куль­ту­ри сьо­го­дні утри­ма­ю­ться й зро­ста­ють у ці­ні й мають пер­спе­кти­ви успі­шної ре­а­лі­за­ції.

Укра­їн­ський со­ня­шник де­мон­струє ниж­чі за то­рі­шні по­ка­зни­ки вро­жай­но­сті, що ство­рю­ва­ти­ме до­да­тко­вий ажі­о­таж се­ред йо­го за­ку­пни­ків. Пше­ни­ця

У ве­ре­сні в опе­ра­то­рів рин­ку на­ре­шті зно­ву з’яви­ли­ся слаб­кі спо­ді­ва­н­ня на укрі­пле­н­ня бір­жо­вих ко­ти­ру­вань. У но­во­му зві­ті МСГ США бу­ло змен­ше­но оцін­ку пе­ре­хі­дних за­ли­шків пше­ни­ці на 1,6 млн тонн. У від­по­відь бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської пше­ни­ці на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) по­ча­ли ду­же по­віль­но зро­ста­ти й на­при­кін­ці мі­ся­ця до­ся­гли рів­ня 4,5 дол./бу­шель про­ти 4,2 дол./бу­шель ми­ну­ло­го мі­ся­ця. Про­те пер­спе­кти­ви подаль­шо­го зро­ста­н­ня цін на аме­ри­кан­ську пше­ни­цю до­сить при­мар­ні — сві­то­ві за­ли­шки є ре­кор­дни­ми й пе­ре­ви­щу­ють рі­вень ми­ну­ло­го ро­ку на 7,3 млн тонн.

В Укра­ї­ні три­ває актив­на за­ку­пів­ля й ек­спорт пше­ни­ці но­во­го вро­жаю. Ці­ни за ми­ну­лий мі­сяць на про­до­воль­чу пше­ни­цю сут­тє­вих змін не за­зна­ли: пше­ни­ця 2-го кла­су тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 4800–5000 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор, не­зва­жа­ю­чи на зро­ста­н­ня екс­порт­них цін.

Фу­ра­жна пше­ни­ця по­вер­ну­ла со­бі втра­че­ний у сер­пні рі­вень і тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 4350–4600 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Під­ви­ще­н­ня цін на фу­ра­жну пше­ни­цю від­бу­ло­ся зав­дя­ки актив­но­му екс­порт­но­му по­пи­ту й зро­стан­ню цін на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB у пор­тах Чор­но­го мо­ря — на 12 дол. за мі­сяць, то­ді як на про­до­воль­чу ці­ни зро­сли ли­ше на 2–5 дол./т. На­при­кін­ці ве­ре­сня фу­ра­жну пше­ни­цю на ек­спорт ре­а­лі­зу­ва­ли за 176 дол./т, а про­до­воль­чу пше­ни­цю з вмі­стом біл­ка 11,5% — за 179 дол./т.

За­су­шли­ві по­го­дні умо­ви на­пе­ре­до­дні осін­ньої по­сів­ної кам­па­нії за­вда­ли не­ма­ло три­во­ги аграріям. У тре­тій де­ка­ді ве­ре­сня си­ту­а­ція де­що по­лі­пши­ла­ся — в ба­га­тьох ре­гіо­нах про­йшли про­лив­ні до­щі, зли­ви, по­пов­нив­ши рі­вень про­ду­ктив­ної во­ло­ги в ґрун­ті. Кри­ти­чна си­ту­а­ція за­ли­ша­є­ться в пів­ден­них ре­гіо­нах, де во­ло­га в ґрун­ті від­су­тня зов­сім або ж во­на є в ду­же обме­же­ній кіль­ко­сті.

Ячмінь

Для ячме­ню сер­пень був пе­рі­о­дом зле­ту за­ку­пі­вель­них цін. Фа­хів­ці МСГ США де­що збіль­ши­ли оцін­ки по­ка­зни­ків сві­то­во­го ба­лан­су ячме­ню, про­те рі­вень сві­то­вих за­па­сів ячме­ню ли­ша­є­ться най­ниж­чим за остан­ні три де­ся­ти­лі­т­тя — 18,6 млн тонн.

Рі­вень екс­порт­них цін на укра­їн­ський ячмінь під­ви­щив­ся за мі­сяць на 9–10 дол./т. На­при­кін­ці ве­ре­сня екс­порт­ні ці­ни ячме­ню при­рів­ня­ли­ся до цін на про­до­воль­чу пше­ни­цю з умі­стом біл­ка 12,5% й утри­му­ва­ли­ся на рів­ні 184–187 дол./т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB в пор­тах Чор­но­го мо­ря.

Екс­порт­ні ці­ни під­штов­хну­ли до зро­ста­н­ня й ці­ни на лі­ній­них еле­ва­то­рах, які зро­сли до 4650–4850 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор, що на 250 грн/т ви­ще, ніж на­при­кін­ці сер­пня. За умов збе­ре­же­н­ня та­кої ці­но­вої тен­ден­ції екс­пер­ти рин­ку про­гно­зу­ють

ймо­вір­не роз­ши­ре­н­ня площ під ячме­нем, який най­ближ­чим ча­сом ма­ти­ме по­пит, на­сам­пе­ред на зов­ні­шньо­му рин­ку.

Ку­ку­ру­дза

Ці­ни на ку­ку­ру­дзу у ве­ре­сні, хоч і не бу­ли у ви­ра­же­но­му спа­дно­му трен­ді, як у сер­пні, але все ж осо­бли­вих на­дій на зро­ста­н­ня не по­да­ва­ли. Тем­пи екс­пор­ту аме­ри­кан­ської ку­ку­ру­дзи бу­ли ниж­чи­ми, ніж у по­пе­ре­дні мі­ся­ці. Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) ко­ли­ва­ли­ся в бо­ко­во­му трен­ді в ді­а­па­зо­ні 3,5–3,6 дол./бу­шель. Оцін­ку пе­ре­хі­дних за­па­сів пше­ни­ці у сві­ті бу­ло під­ви­ще­но у ве­ре­сне­во­му зві­ті МСГ США на 1,6 млн тонн — до 202 млн тонн, про­те все ж це мен­ше ніж то­рік.

В Укра­ї­ні стар­ту­ва­ла зби­раль­на кам­па­нія по ку­ку­ру­дзі, про­те оцін­ки май­бу­тньо­го вро­жаю де­що змен­ше­ні че­рез не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви для по­сі­вів. Ці­ни на новий уро­жай ку­ку­ру­дзи ко­ли­ва­ли­ся в ді­а­па­зо­ні 4100–4300 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор, що ви­ще, ніж на ку­ку­ру­дзу ста­ро­го вро­жаю в сер­пні. Подаль­ший рі­вень цін на ку­ку­ру­дзу за­ле­жа­ти­ме від тем­пів зби­ра­н­ня зер­но­вої та екс­порт­них цін. Остан­ні за мі­сяць змін не за­зна­ли й ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 159–162 дол./т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB у пор­тах Чор­но­го мо­ря.

Со­є­ві бо­би

Не­зва­жа­ю­чи на ре­кор­дний рі­вень пе­ре­хі­дних за­ли­шків, тиск но­во­го вро­жаю, бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня со­є­вих бо­бів на Чи­казь­кій бір­жі (CBOT) пе­ре­бу­ва­ли в по­віль­но ви­схі­дно­му ці­но­во­му трен­ді й на­при­кін­ці мі­ся­ця до­ся­гли рів­ня 9,75 дол./бу­шель. Під­трим­ку ці­нам на­да­ва­ли ви­со­кі тем­пи від­ван­та­жень аме­ри­кан­ської сої на ек­спорт. Актив­ним ім­пор­те­ром со­є­вих бо­бів був Ки­тай, який, ко­ри­сту­ю­чись па­ді­н­ням сві­то­вих цін, здій­сню­вав актив­ні за­ку­пів­лі олій­ної. Про­те екс­пер­ти аме­ри­кан­сько­го со­є­во­го рин­ку сум­ні­ва­ю­ться, що цей тренд дов­го втри­ма­є­ться.

В Укра­ї­ні три­ває збір сої но­во­го вро­жаю й роз­по­ча­ла­ся актив­на тор­гів­ля со­є­ви­ми бо­ба­ми. У ве­ре­сні ці­ни на сою по­вер­ну­ли со­бі втра­че­ний у сер­пні рі­вень і на­при­кін­ці мі­ся­ця ко­ли­ва­ли­ся в ді­а­па­зо­ні 10 500–10 900 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор, що на 500 грн/т ви­ще за ана­ло­гі­чній пе­рі­од ми­ну­ло­го мі­ся­ця.

Рі­пак

Ко­ти­ру­ва­н­ня ли­сто­па­до­во­го рі­па­ко­во­го ф’ючер­су ма­ли та­кож опти­мі­сти­чний ви­гляд. На Па­ризь­кій бір­жі (MATIF) пі­сля па­ді­н­ня в пер­шій де­ка­ді ве­ре­сня, у дру­гій і тре­тій де­ка­ді ці­ни обна­дій­ли­во зро­ста­ли, до­сяг­ши рів­ня по­над 370 єв­ро/т. У зві­ті МСГ США бу­ло не­зна­чно змен­ше­но оцін­ку сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва рі­па­ку. До то­го ж оцін­ку сві­то­вих за­па­сів на­віть де­що збіль­ше­но (+0,25 млн тонн), хо­ча во­ни за­ли­ша­ли­ся ниж­чи­ми за то­го­рі­чні. З огля­ду на ці­но­ву си­ту­а­цію, по­то­чно­го ро­ку єв­ро­пей­ські фер­ме­ри пла­ну­ють роз­ши­ри­ти по­сі­ви рі­па­ку, про­те по­го­дні умо­ви не ду­же спри­я­ють ре­а­лі­за­ції цих пла­нів: в одних ре­гіо­нах за­су­ха, в ін­ших — на­дмір­на во­ло­гість.

В Укра­ї­ні май­же за­вер­ше­но по­сів­ну кампанію, рі­па­ком за­сі­я­но близь­ко 790 тис. ге­кта­рів. Три­ває актив­на тор­гів­ля рі­па­ком но­во­го вро­жаю за ці­на­ми 12 200–12 700 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор, що на 200–300 грн/т пе­ре­ви­щує рі­вень ми­ну­ло­го мі­ся­ця. По­то­чно­го се­зо­ну де­що мен­ші тем­пи пе­ре­роб­ки рі­па­ку, во­дно­час — ви­щі тем­пи йо­го екс­пор­ту.

Со­ня­шник

Три­ває збір на­ймар­жи­наль­ні­шої в Укра­ї­ні агро­куль­ту­ри — со­ня­шни­ку, ре­зуль­та­ти збо­ру більш ніж по­ло­ви­ни за­сі­я­них площ свід­чать про ниж­чу вро­жай­ність олій­ної (на 15%) про­ти ми­ну­ло­го ро­ку.

Як ми й про­гно­зу­ва­ли в ми­ну­ло­му ви­пу­ску, ці­ни на со­ня­шник в Укра­ї­ні по­ча­ли зро­ста­ти по мі­рі про­су­ва­н­ня зби­раль­ної кам­па­нії й по­лі­пше­н­ня яко­сті на­сі­н­ня. За мі­сяць ці­ни до­да­ли 400 грн/т і вста­но­ви­ли­ся на рів­ні 10 000–10 500 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Ці­ни на со­ня­шни­ко­ву олію в пор­тах Чор­но­го мо­ря не змі­ню­ва­ли­ся про­ти ми­ну­ло­го мі­ся­ця — 770–780 дол./т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB в пор­тах Чор­но­го мо­ря. Су­мі­жні рин­ки де­шев­ших ро­слин­них олій, зокре­ма паль­мо­вої, стри­му­ють ріст цін на олію со­ня­шни­ко­ву. Про­те ві­тчи­зня­ні ОЕЗ із не­тер­пі­н­ням очі­ку­ва­ли над­хо­дже­н­ня но­во­го вро­жаю со­ня­шни­ку й то­му кон­ку­рен­ція за на­сі­н­ня со­ня­шни­ку бу­де від­чу­тною.

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, ли­пень-ве­ре­сень, 2017 Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, ли­пень-ве­ре­сень, 2017

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, ли­пень-ве­ре­сень, 2017

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, ли­пень-ве­ре­сень, 2017

Лю­бов ПАНКРАТОВА, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті і тор­гів­лі НУБіП

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.