ЯК ЗА ДОПОМОГОЮ МАРКЕТИНГУ ВИВЕСТИ НА РИНОК НОВИЙ ПРОДУКТ І ЗНАЙТИ СВОЮ КОНКУРЕНТНУ НІШУ

За­клав­ши у свій продукт до­да­ну цін­ність, Оле­ксандр Ма­слен­ко за рік успі­шно ре­пре­зен­ту­вав рин­ку крем із ву­ли­ка, а ни­ні фа­сує мед у сті­ки

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Оле­ксан­дра МАРЧЕНКО

Ба­за для екс­клю­зив­но­го брен­ду

У йо­го ви­пад­ку бджо­ляр­ство бу­ло швид­ше усві­дом­ле­ним ви­бо­ром, ніж нав’яза­ною з пе­лю­шок пер­спе­кти­вою. До 24 ро­ків хло­пець зро­став без ба­тька, тож про ву­ли­ки знав хі­ба те, що й кожен пе­ре­сі­чний укра­ї­нець. Однак у до­ро­сло­му жит­ті ви­рі­шив про­дов­жи­ти ро­дин­ну справу — ма­ло не 100 ро­ків по­спіль ба­тько, дід і пра­дід Оле­ксан­дра три­ма­ли власну па­сі­ку. Втім, ко­го ни­ні зди­ву­єш ву­ли­ка­ми на се­лі? Во­ни є чи не в ко­жно­му сіль­сько­му по­двір’ї. Оле­ксандр ви­рі­шив, що сімейному бі­зне­со­ві по­трі­бна пе­ред­усім но­ва ко­мер­цій­на стра­те­гія. Тре­ба сфор­му­ва­ти бренд на осно­ві екс­клю­зив­но­го про­ду­кту, по­трі­бно­го спо­жи­ва­чам. Про­сті­ше ка­жу­чи, мед Ма­слен­ків мав сут­тє­во від­рі­зня­ти­ся від усьо­го ін­шо­го, що є на рин­ку. До­сві­ду й знань що­до мар­ке­тин­го­вої роз­кру­тки не бра­ку­ва­ло: до то­го як при­йти в ме­до­ву сфе­ру юнак ви­про­бу­вав се­бе у швей­но­му бі­зне­сі в Хар­ко­ві: ство­рив вла­сний бренд мо­ло­ді­жно­го одя­гу, що на сьо­го­дні ду­же успі­шний на вну­трі­шньо­му рин­ку. Здо­бу­ті мар­ке­тин­го­ві на­ви­чки ста­ли в при­го­ді й у ме­до­во­му бі­зне­сі. Мо­ло­дий ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор та­ки зна­йшов нішу для сво­го со­лод­ко­го про­ду­кту. Вда­ла ко­мер­цій­на ідея зна­йшла­ся ви­пад­ко­во.

Від ідеї — до тор­го­вої мар­ки

Ори­гі­наль­ний продукт Ма­слен­ка укра­їн­ський ринок зу­стрів із за­ці­кав­ле­н­ням. Ще б пак! У пе­ре­сі­чно­му су­пер­мар­ке­ті та­ко­го не при­дба­єш. Зі зви­чай­но­го ме­ду наш ге­рой ви­го­тов­ляє крем-мед. А ді­знав­ся він про та­ку ка­над­ську те­хно­ло­гію на одній із ді­ло­вих зу­стрі­чей…

— Лю­блю спіл­ку­ва­ти­ся з лю­дьми, зна­хо­джу спіль­ну мо­ву швид­ко й не маю мов­но­го бар’єра, — при­га­дує Оле­ксандр. — Улі­тку 2016-го отри­мав за­про­ше­н­ня на кон­фе­рен­цію Фун­да­ції Сeasc, де йшло­ся про спів­пра­цю з Поль­щею та ство­ре­н­ня клу­бу 700. Са­ме там ме­ні й під­ка­за­ли ідею крем-ме­ду.

За сло­вом — і ді­ло. Вже за кіль­ка ти­жнів пі­сля тої до­ле­но­сної роз­мо­ви в Оле­ксан­дра Ма­слен­ка ви­йшла пер­ша пар­тія крем-ме­ду. Обла­дна­н­ня (бу­лий у вжи­тку мі­ксер) при­дбав у Поль­щі, вста­но­вив йо­го в під­ва­лі, бо те­хно­ло­гія ви­ма­гає до­три­ма­н­ня ста­лої тем­пе­ра­ту­ри. Спо­сіб отри­ма­н­ня крем-ме­ду про­стий: мед по­віль­но обер­та­є­ться про­тя­гом 10 діб, змі­ню­є­ться йо­го стру­кту­ра, то­му він втра­чає вла­сти­вість до кри­ста­лі­за­ції. Та­кий продукт близь­ко ро­ку вза­га­лі не кри­ста­лі­зу­є­ться, за­ли­ша­ю­чись со­ня­чно-про­зо­рим і рід­ким. Ще одна ідея Оле­ксан­дра — за­ли­ти ме­дом су­хо­фру­кти й цу­ка­ти. Усю продукцію ви­ро­бник те­сту­вав спер­шу сам, по­тім ча­сту­вав нею дру­зів. Так, крок за кро­ком фор­му­вав­ся асор­ти­мент но­вої тор­го­вої мар­ки.

Дба­ю­чи про ло­яль­ність спо­жи­ва­ча

Ко­жно­му но­во­му про­ду­кто­ві цієї ме­до­вої лі­ній­ки — а їх ни­ні вже чи­ма­ло (шість ви­дів крем­ме­ду з фру­кта­ми й го­рі­ха­ми, енер­ге­ти­чні ба­тон­чи­ки, мед із го­рі­шка­ми, ко­сме­ти­чний скраб і ми­ло) — Оле­ксандр роз­ро­бляє окре­му мар­ке­тин­го­ву стра­те­гію. Все за­зви­чай по­чи­на­є­ться з ори­гі­наль­но­го ди­зай­ну ети­ке­тки та яскра­вої ре­клам­ної фо­то­се­сії — і за до­да­ну вар­тість екс­клю­зив­но­го то­ва­ру, ство­ре­но­го за всі­ма пра­ви­ла­ми маркетингу, го­ло­сує сво­їм га­ман­цем спо­жи­вач. Лю­ди, як за­ува­жує, за­зви­чай «ку­пу­ють» емо­ції. То­му на­віть тра­ди­цій­ний продукт, «за­гор­ну­тий» у но­ву при­ва­бли­ву обгор­тку, спри­йма­ти­муть ло­яль­ні­ше. А якщо за­про­по­ну­ва­ти їм щось но­ве, чо­го во­ни вже дав­но по­тре­бу­ва­ли, успіх не зму­сить се­бе дов­го че­ка­ти. Са­ме та­ку стра­те­гію й обрав пол­тав­ський па­сі­чник. Та ще й не ви­тра­ча­ю­чи гро­шей на по­слу­ги ди­зай­не­рів, ре­клам­них агентств. Ди­зайн, упа­ку­ва­н­ня, ети­ке­тку роз­ро­бляв сам, на­вчав­ся, осво­ю­вав ди­зай­нер­ські про­гра­ми, пра­кти­ку­вав. Якось ба­тько дов­го роз­по­від­ав хло­пце­ві істо­рію ро­ду. Той мо­тав усе на вус, а зго­дом на­ро­ди­ла­ся «Ди­на­стія ме­ду»…

Стра­те­гія «від по­ро­гу до по­ро­гу»

Зі сво­ї­ми яскра­ви­ми бан­ка­ми крем-ме­ду Оле­ксандр їздив по мі­сце­вих ре­сто­ра­нах і ма­га­зи­нах, ула­што­ву­вав де­гу­ста­ції й пре­зен­та­ції. І хо­ча ма­ло хто чув про крем-мед, лю­дей за­хо­плю­ва­ла від­кри­тість мо­ло­до­го па­сі­чни­ка та йо­го не­пі­дро­бне вбо­лі­ва­н­ня за свою справу. Кри­гу не­до­ві­ри бу­ло роз­то­пле­но: «Лю­ди роз­кві­та­ли на очах, від пер­шої ло­же­чки в них ши­ри­ла­ся ду­же-ду­же ши­ро­ка по­смі­шка», — зга­дує Оле­ксандр. Са­ме та­ка ре­а­кція на­ди­ха­ла йо­го на подаль­ші по­хо­ди з ме­до­вим ди­вом. За рік та­кої стра­те­гії «від по­ро­гу до по­ро­гу» отри­мав не­аби­який ре­зуль­тат. Ни­ні крем-мед за­люб­ки бе­руть на ре­а­лі­за­цію біль­шість ма­га­зи­нів Пол­та­ви. Бренд уже по­тро­хи за­во­йо­вує й сто­ли­цю.

– Усе ро­блю для то­го, щоб пе­ре­вер­ши­ти очі­ку­ва­н­ня клі­єн­тів. Це сто­су­є­ться упа­ку­ва­н­ня про­ду­кту, сма­ку й до­став­ки, — про- стий се­крет успі­ху, озву­че­ний Ма­слен­ком.

Ви­тра­ти на ви­ро­бни­цтво Оле­ксандр озву­чу­ва­ти не хо­че. Ка­же, що ко­жна ба­но­чка при­но­сить 100% при­бу­тку. Про­ду­кція над­хо­дить у ма­га­зи­ни, щой­но по­пе­ре­дню пар­тію ви­ку­пле­но. Є й за­мов­ле­н­ня че­рез ін­тер­нет. Най­біль­ший по­пит на по­да­рун­ко­ві на­бо­ри з трьох ви­дів ме­ду. За мі­сяць ви­ро­бник про­дає в се­ре­дньо­му 1000 ба­но­чок, але під Новий рік очі­ку­ють на під­ви­ще­н­ня по­пи­ту — за­мов­ле­н­ня на свя­та вже по­ча­ли при­йма­ти.

Ще один вда­лий мар­ке­тин­го­вий хід — па­ку­ва­н­ня ме­ду у стік-

па­ки з подаль­шою ре­а­лі­за­ці­єю в шко­лах. Щоб не вкла­да­ти ко­шти в до­ро­ге обла­дна­н­ня (при­мі­ром, укра­їн­ська лі­нія ко­шту­ва­ти­ме від 200 тис. грн), пер­ші пар­тії ро­би­ти­муть на чу­жих по­ту­жно­стях. Ма­слен­ко по­яснює, що за твер­дже­н­ня­ми ді­є­то­ло­гів, ден­на нор­ма спо­жи­ва­н­ня ме­ду для ди­ти­ни — 20–25 г. Це зна­чно ко­ри­сні­ше й де­шев­ше, ніж усі­ля­кі сні­кер­си чи тві­кси, а головне — фор­му­ва­ти­ме в ди­ти­ни здо­ро­ві зви­чки та сма­ки.

Ко­ли по­трі­бна ко­ман­да

У пол­тав­сько­го па­сі­чни­ка пла­нів на ці­ле мі­ні­стер­ство. Він охо­че про них роз­по­від­ає. До­хо­див і до Мі­на­гро­по­лі­ти­ки. Осо­би­сто зу­стрі­чав­ся із за­сту­пни­ком мі­ні­стра з єв­ро­ін­те­гра­ції, ко­тра за­пев­ни­ла, що за­про­по­но­ва­ні про­е­кти ре­аль­но вті­ли­ти у жи­т­тя — по­трі­бна ли­ше ко­ман­да. Тож, як мо­ви­ться, ве­ктор подаль­шо­го роз­ви­тку оче­ви­дний.

Пер­ші кро­ки до екс­пор­ту ме­до­вої про­ду­кції теж є в пла­нах Оле­ксан­дра. Як він ка­же, ни­ні три­ва­ють пе­ре­мо­ви­ни з по­тен­цій­ни­ми пар­тне­ра­ми. Щоб оми­ну­ти по­се­ре­дни­ків, має на­мір по­ста­ча­ти мед на­пря­му в ма­га­зи­ни за кор­дон. Ни­ні шу­кає одно­дум­ців для фор­му­ва­н­ня екс­порт­ної пар­тії. Не при­хо­вує Ма­слен­ко й свої гро­мад­ські ам­бі­ції що­до пе­ре­тво­ре­н­ня рі­дної Пол­та­ви на ме­до­ву сто­ли­цю Укра­ї­ни. Ра­зом із дру­зя­ми-одно­дум­ця­ми він пра­цює над кіль­ко­ма про­е­кта­ми, се­ред яких спе­ці­а­лі­зо­ва­ний ма­га­зин про­ду­кції бджіль­ни­цтва, Ме­до­вий ком­плекс із Му­зе­єм бджіль­ни­цтва, апі­те­ра­пі­єю та ста­ціо­нар­ною па­сі­кою для пра­кти­чних за­нять сту­ден­тів. А ще, зві­сно ж, пам’ятни­ки Бджо­лі та Па­сі­чни­ку.

– Мій осо­би­стий успіх — по­ня­т­тя від­но­сне й швид­ше ви­ня­ток, ніж пра­ви­ло, — ка­же наш ге­рой. На йо­го пе­ре­ко­на­н­ня, чи­ма­ло укра­їн­ських виробників ме­ду, та й га­лузь за­га­лом, гі­дні кра­щої до­лі. То­му мо­лодь по­вин­на пі­ді­йма­ти ста­тус кра­ї­ни, ство­рю­ва­ти за­галь­ний пул виробників ме­ду та за­во­йо­ву­ва­ти пер­ше мі­сце у сві­ті з ви­го­тов­ле­н­ня ме­ду. «UAHoney — ось який бренд тре­ба по­ши­рю­ва­ти по всьо­му сві­ту, і все до цьо­го йде», — на­го­ло­шує Оле­ксандр Ма­слен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.