НАВІЩО ДЕРЖКАДАСТРУ БЛОКЧЕЙН І ЯКІ НЮАНСИ ЦІЄЇ НОВАЦІЇ НЕПОКОЯТЬ АГРАРНУ СПІЛЬНОТУ

Із жов­тня Дер­жав­ний зе­мель­ний ка­дастр — єди­на ба­за да­них про зе­мель­ні ді­лян­ки всіх форм вла­сно­сті в Укра­ї­ні — пе­ре­ве­де­ний на те­хно­ло­гію Blockchain

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­же­ла ГАВРИЛЮК

Ус­про­ще­но­му ви­гля­ді, як ка­жуть екс­пер­ти, з яки­ми по­спіл­ку­вав­ся «Агро­Мар­кет», Blockchain мо­жна уяви­ти як си­сте­му пов’яза­них між со­бою ву­злів, на яких одно­ча­сно збе­рі­га­є­ться ін­фор­ма­ція. Та­ка со­бі гло­баль­на еле­ктрон­на ба­за, да­ні якої не­мо­жли­во змі­ни­ти та під­ро­би­ти, бо ін­фор­ма­ція ши­фру­є­ться за допомогою скла­дних ма­те­ма­ти­чних ал­го­ри­тмів і скла­да­є­ться у бло­ки, які у свою чер­гу ви­бу­до­ву­ю­ться в лан­цюг. Зав­дя­ки та­кій де­цен­тра­лі­за­ції стає не­мо­жли­вою одно­сто­ро­н­ня змі­на ін­фор­ма­ції, оскіль­ки на всіх ін­ших ву­злах, крім ша­храй­сько­го, во­на за­ли­ши­ться ко­ре­ктною та не­змін­ною. Та­кож Blockchain від­кри­ває мо­жли­вість для зов­ні­шньо­го гро­мад­сько­го кон­тро­лю за фун­кціо­ну­ва­н­ням си­сте­ми — пер­шим та­ким но­да-ау­ди­то­ром ста­ла між­на­ро­дна ан­ти­ко­ру­пцій­на ор­га­ні­за­ція Transparency International Ukraine.

Blockchain вва­жа­є­ться най­на­дій­ні­шою у сві­ті си­сте­мою збе­рі­га­н­ня еле­ктрон­них да­них, за­хи­ще­ною від кі­бе­ра­так. За пев­них умов це може бу­ти ва­жли­вим про­гре­сив­ним кро­ком. По-пер­ше, обі­цяє про­зо­рість (по су­ті, ко­жна ка­да­стро­ва опе­ра­ція та змі­на в до­ку­мен­тах від­бу­ва­ти­ме­ться он­лайн, а всі да­ні, вклю­чно з ін­фор­ма­ці­єю про вла­сни­ків па­їв, бу­дуть від­кри­ти­ми), по-дру­ге — на­дій­ність (мит­тє­ва син­хро­ні­за­ція да­них уне­мо­жли­вить їх під­роб­ку та за­мі­ну). На пра­кти­ці це ви­гля­да­ти­ме так: вла­сник зе­мель­ної ді­лян­ки вно­си­ти­ме да­ні про неї та про опе­ра­ції, пов’яза­ні з нею, в си­сте­му Blockchain. Да­лі цю ін­фор­ма­цію мо­де­ру­ва­ти­ме аграр­не мі­ні­стер­ство ра­зом із Transparency International. Іні­ці­а­то­ри ідеї пе­ре­ко­ну­ють: та­кий за­хист да­них зем­ка­да­стру мі­ні­мі­зує рей­дер­ство в зе­мель­ній сфе­рі, а та­кож втру­ча­н­ня земельних ре­є­стра­то­рів.

Тим ча­сом у нав­ко­ло­а­грар­них екс­пер­тних ко­лах та­ка но­ва­ція ви­кли­ка­ла не­о­дно­зна­чну ре­а­кцію. Одні­єю зі слаб­ких ла­нок си­сте­ми на­зи­ва­ють іден­ти­фі­ка­цію ко­ри­сту­ва­чів, що вно­си­ти­муть да­ні до ба­зи. Не­зро­зумі­ло та­кож, як пе­ре­ві­ря­ти­ме­ться прав­ди­вість вне­се­ної ін­фор­ма­ції, а головне — як ви­прав­ля­ти­му­ться ви­пад­ко­ві чи нав­ми­сні по­мил­ки, якщо Blockchain у ці­лях без­пе­ки пе­ред­ба­чає не­змін­ність вне­се­них да­них. І це, вла­сне, да­ле­ко не всі «вузь­кі мі­сця» за­про­ва­дже­н­ня Blockchain.

У сві­ті впро­ва­дже­н­ня та­ких те­хно­ло­гій, зокре­ма в дер­жав­но­му се­кто­рі, від­бу­ва­є­ться ду­же по­сту­по­во й обе­ре­жно, з по­пе­ре­днім те­сту­ва­н­ням і пі­ло­тни­ми про­е­кта­ми. На­при­клад, Шве­ція по­ча­ла те­сту­ва­ти ре­є­стра­цію пра­ва на зем­лю че­рез Blockchain ще у 2016 ро­ці, а оста­то­чний пе­ре­хід на си­сте­му пла­ну­є­ться аж 2019-го. У нас же за­про­ва­дже­н­ня ви­да­є­ться до­сить лег­ко­ва­жним: спо­ча­тку укра­їн­ська Си­сте­ма еле­ктрон­них тор­гів аре­што­ва­ним май­ном (СЕТАМ) без на­ле­жно­го те­сту­ва­н­ня ста­ла пер­шим у сві­ті еле­ктрон­ним ау­кціо­ном, зем­ка­дастр — пер­шим пу­блі­чним ре­є­стром, що за­пра­цю­ва­ли на ба­зі Blockchain, а най­ближ­чим ча­сом в ана­ло­гі­чно­му ре­жи­мі пла­ну­є­ться про­во­ди­ти ау­кціо­ни з орен­ди дер­жав­них зе­мель.

«Імі­та­ція Blockchain-ре­фор­ми роз­ра­хо­ва­на на де­ше­вий вау-ефект у пу­блі­ки, яка не ду­же роз­би­ра­є­ться ні в бло­кчей­ні, ні в зе­мель­но­му ка­да­стрі, — пе­ре­ко­на­ний Ан­дрій Мар­тин, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, за­сту­пник го­ло­ви ра­ди Асо­ці­а­ції „Земельна спіл­ка Укра­ї­ни”. — По­чне­мо з то­го, що те­хно­ло­гія Blockchain за­без­пе­чує роз­по­ді­ле­не збе­рі­га­н­ня лан­цюж­ків тран­за­кцій, то­му мо­жна по­мір­ку­ва­ти про гі­по­те­ти­чне пе­ре­ве­де­н­ня на цю те­хно­ло­гію ре­є­стру ре­чо­вих прав на не­ру­хо­мість — там мо­жна та­ким чи­ном ре­є­стру­ва­ти пе­ре­хо­ди прав на май­но. На­ші ж ре­фор­ма­то­ри, як зав­жди, пе­ре­плу­та­ли грі­шне з пра­ве­дним — ре­є­стра­цію прав із ре­є­стра­ці­єю об’єктів. Ска­жіть, будь ла­ска, які ка­да­стро­ві тран­за­кції мо­жна ре­є­стру­ва­ти за допомогою лан­цюж­ка бло­ків? Роз­по­діл і об’єд­на­н­ня земельних ді­ля­нок? На­га­даю, що за ві­до­мо­сті про вла­сни­ків і ко­ри­сту­ва­чів ді­ля­нок зе­мель­ний ка­дастр не від­по­від­ає. Як бу­ти з тим, що ка­дастр є ви­клю­чно дер­жав­ною вла­сні­стю і ні про яку роз­по­ді­ле­ність на­віть не йде­ться? Як бу­ти з тим, що ка­дастр — це, в пер­шу чер­гу, гео­ін­фор­ма­цій­на си­сте­ма, яка пра­цює в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су? Що ро­би­ти з кар­то­гра­фі­чною осно­вою? Який об­сяг ви­йде роз­по­ді­ле­ної ка­да­стро­вої ба­зи? Бе­зліч цих й ін­ших за­пи­тань мо­жна ста­ви­ти ав­то­рам цієї „ідеї”. Та бу­де­мо спо­ді­ва­ти­ся на одне — щоб від екс­пе­ри­мен­тів із Bockchain ка­дастр ча­сом не „зле­тів з ко­ту­шок”, як сво­го ча­су ба­за по­да­тко­вої».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.