Бло­ку­ва­н­ня по­да­тко­вих на­кла­дних мо­жна уни­кну­ти

Суд зо­бов’язав ДФС за­ре­є­стру­ва­ти по­да­тко­ву на­кла­дну аграр­ної ком­па­нії за да­тою її по­да­н­ня

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Мін’юст за­ре­є­стру­вав на­каз Мін­фі­ну «Про за­твер­дже­н­ня змін до кри­те­рі­їв оцін­ки сту­пе­ня ри­зи­ків, до­ста­тніх для зу­пин­ки ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної/роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня в Єди­но­му ре­є­стрі по­да­тко­вих на­кла­дних» від 18.09.2017 №776. Аби на­да­лі ав­то­ма­ти­чно за­ре­є­стру­ва­ти ПН/РК, по­трі­бно бу­де по­да­ти до ко­мі­сії ДФС те­хно­ло­гі­чну кар­ту й ін­фор­ма­цію про під­при­єм­ство, що за­свід­чує йо­го на­ле­жність до ре­аль­но­го се­кто­ру еко­но­мі­ки (ви­ди ді­яль­но­сті, фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти, кон­тр­аген­ти, основ­ні за­со­би, об­сяг зе­мель­но­го ка­пі­та­лу, су­ми спла­че­них по­да­тків). Те­хно­ло­гі­чна кар­тка вра­хо­ву­ва­ти­ме­ться ав­то­ма­ти­чно си­сте­мою Мо­ні­то­рин­гу без роз­гля­ду ДФС, якщо: 1) пла­тни­ка — сіль­сько­го­спо­дар­сько­го то­ва­ро­ви­ро­бни­ка вне­се­но до Ре­є­стру отри­му­ва­чів бю­дже­тної до­та­ції від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну під­трим­ку сіль­сько­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни»; 2) пла­тник на 31 гру­дня 2016-го за­сто­со­ву­вав спе­ці­аль­ний ре­жим опо­да­тку­ва­н­ня від­по­від­но до ст. 209 ПК Укра­ї­ни (в ре­да­кції, що чин­на на 31 гру­дня 2016 ро­ку); 3) якщо та­кі пла­тни­ки мають за­галь­ну пло­щу вла­сної чи орен­до­ва­ної зе­мель­ної ді­лян­ки по­над 200 га вклю­чно ста­ном на 1 сі­чня 2017-го, що за­де­кла­ро­ва­на до 20 лю­то­го 2017-го, та за пе­рі­од із 1 сі­чня 2017-го не бу­ло одно­ча­сної змі­ни за­снов­ни­ка й ди­ре­кто­ра під­при­єм­ства.

З по­ча­тком ро­бо­ти си­сте­ми мо­ні­то­рин­гу та зу­пин­ки ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних у ДФС з’яви­ло­ся втри­чі біль­ше ро­бо­ти, а в пред­став­ни­ків бі­зне­су — но­ві про­бле­ми та не­об­хі­дність по­шу­ку кре­а­тив­них шля­хів їх ви­рі­ше­н­ня. Се­ред тих, ко­го це за­че­пи­ло най­біль­ше, — ком­па­нії аграр­но­го бі­зне­су.

Ва­рі­ан­тів «чо­му» за ко­ро­ткий час на­зби­ра­ло­ся ба­га­то. У ви­пад­ку з мо­єї юри­ди­чної пра­кти­ки з про­бле­мою зу­пин­ки ре­є­стра­ції ПН зі­ткну­ло­ся під­при­єм­ство, у яко­го об­ся­ги по­ста­ча­н­ня пев­ної сіль­госп­про­ду­кції не збі­гли­ся з об­ся­га­ми при­дба­н­ня та­кої са­мої про­ду­кції. Про­те чи мо­жли­во це, якщо ком­па­нія са­ма ж цю продукцію й ви­ро­сти­ла?

Та­ка опе­ра­ція, з по­гля­ду ро­бо­ти си­сте­ми мо­ні­то­рин­гу й оці­ню­ва­н­ня нею сту­пе­нів ри­зи­ку (до­ста­тніх для зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної) може вва­жа­ти­ся ри­зи­ко­вою й свід­чи­ти про так зва­ні «скру­тки», з яки­ми на­ра­зі бо­ре­ться ДФС. А ось із по­гля­ду кон­тр­аген­та агрокомпанії — це без­під­став­не по­збав­ле­н­ня пра­ва на по­да­тко­вий кре­дит за до­го­во­ром ку­пів­лі-про­да­жу сіль­гос­пкуль­тур. Для са­мої аграр­ної ком­па­нії це озна­чає одно­зна­чний спір із по­да­тко­вою та по­тен­цій­ний ри­зик втра­ти­ти по­стій­но­го клі­єн­та — по­ку­пця вро­жаю.

Якщо ре­є­стра­цію ПН та­ки зу­пи­ни­ли…

Пе­ред­усім аграр­ній ком­па­нії слід обов’яз­ко­во по­ві­до­ми­ти по­да­тко­ву про осо­бли­во­сті ве­де­н­ня сво­го бі­зне­су, зокре­ма, про те, що ком­па­нія са­мо­стій­но ви­ро­щує вро­жай (у та­ко­му ра­зі роз­бі­жність в об­ся­гах по­ста­ча­н­ня й при­дба­н­ня пев­ної про­ду­кції є ти­по­вою си­ту­а­ці­єю, яка й на­да­лі по­вто­рю­ва­ти­ме­ться). Для цьо­го тре­ба на­ді­сла­ти по­да­н­ня че­рез еле­ктрон­ний ка­бі­нет пла­тни­ка по­да­тків так зва­ної те­хно­ло­гі­чної кар­тки, фор­ма якої за­твер­дже­на на­ка­зом Мін­фі­ну від 13.06.2017 №576. Фі­скаль­на слу­жба на­віть ви­да­ла ін­стру­кцію, як пра­виль­но за­пов­ню­ва­ти та­бли­цю пла­тни­ка по­да­тків, де ду­же чі­тко вка­за­ла, у якій гра­фі й що са­ме тре­ба за­зна­ча­ти (http://kmp.ua/wp-content/ uploads/2017/08/Instruction_Table_ re_goods_services.pdf).

Аграр­на ком­па­нія має по­да­ти пи­сьмо­ві по­ясне­н­ня ра­зом із до­ку­мен­та­ми, що під­твер­джу­ва­ти­муть ре­аль­ність здій­сне­н­ня опе­ра­ції. Всі ко­пії до­ку­мен­тів мають бу­ти за­ві­ре­ні під­пи­сом і пе­ча­ткою ке­рів­ни­ка ком­па­нії. Згі­дно з роз’ясне­н­ня­ми по­да­тко­вої, та­кі по­ясне­н­ня з до­ку­мен­та­ми мо­жна по­да­ти у фор­мі по­ві­дом­ле­н­ня що­до по­да­чі до­ку­мен­тів про під­твер­дже­н­ня ре­аль­но­сті здій­сне­н­ня опе­ра­цій по від­мов­ле­них ПН/РК за фор­мою J(F)1312601.

Звер­ніть ува­гу! Та­кі до­ку­мен­ти та по­ві­дом­ле­н­ня тре­ба по­да­ва­ти ви­клю­чно че­рез еле­ктрон­ний ка­бі­нет пла­тни­ка по­да­тків, оскіль­ки в про­ти­ле­жно­му ви­пад­ку си­сте­ма не змо­же за­фі­ксу­ва­ти по­да­чу до­ку­мен­тів і від­по­від­но на­да­ти їх для оброб­ки.

Обов’яз­ко­во тре­ба пе­ре­свід­чи­ти­ся в отри­ман­ні кви­тан­цій №1 і №2 про до­став­ку по­ві­дом­ле­н­ня ра­зом із до­ку­мен­та­ми в ДФС, оскіль­ки від­су­тність до­ка­зів по­да­н­ня до­ку­мен­тів може ста­ти під­ста­вою для від­мо­ви в за­до­во­лен­ні по­зо­ву, про що за­зна­чив, на­при­клад, Дні­про­пе­тров­ський окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд у рі­шен­ні від 13.09.2017 по спра­ві 804/5249/17.

Пі­сля отри­ма­н­ня всіх до­ку­мен­тів від аграр­ної ком­па­нії по­да­тко­ва має їх роз­гля­ну­ти та в іде­а­лі за­ре­є­стру­ва­ти по­да­тко­ву на­кла­дну. Про­те опи­са­ний ви­ще ал­го­ритм дій біль­ше сто­су­є­ться те­о­ре­ти­чної си­ту­а­ції.

На пра­кти­ці все «не зов­сім так»

На­справ­ді, отри­мав­ши від по­да­тко­вої кви­тан­цію про зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної, вар­то від­ра­зу звер­ну­ти ува­гу, на якій під­ста­ві бу­ло про­ве­де­но зу­пи- не­н­ня. Най­ча­сті­ше ДФС за­зна­чає як під­ста­ву та­ке: «ПН/РК від­по­від­ає кри­те­рі­ям оцін­ки сту­пе­ня ри­зи­ків, ви­зна­че­ним пун­ктом 6 Кри­те­рі­їв оцін­ки сту­пе­ня ри­зи­ків, до­ста­тніх для зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції ПН/РК в ЄРПН, за­твер­дже­них на­ка­зом МФУ від 13.06.2017 № 567».

До то­го ж ДФС може не за­зна­чи­ти кон­кре­тно­го чі­тко­го кри­те­рію оцін­ки сту­пе­ня ри­зи­ків, до­ста­тньо­го для зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної, на під­ста­ві яко­го бу­ло здій­сне­но зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної/роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня, що є гру­бим по­ру­ше­н­ням по­ло­жень По­да­тко­во­го ко­де­ксу.

Від­по­від­но до ст. 201.16.1. По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (да­лі — Ко­декс) у кви­тан­ції про зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної / роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня за­зна­ча­ю­ться, зокре­ма, кри­те­рій оцін­ки сту­пе­ня ри­зи­ків, до­ста­тніх для зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної та про­по­зи­ція що­до на­да­н­ня пла­тни­ком по­да­тку по­яснень та/або ко­пії до­ку­мен­тів (за ви­чер­пним пе­ре­лі­ком), до­ста­тніх для прийня­т­тя ор­га­ном, що кон­тро­лює, рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію та­кої по­да­тко­вої на­кла­дної / роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня в Єди­но­му ре­є­стрі по­да­тко­вих на­кла­дних.

Та­ких кри­те­рі­їв усьо­го два, і їх ви­зна­че­но на­ка­зом Мін­фі­ну від 13.06.2017 №576. Якщо по­да­тко­ва не за­зна­чає ко­ре­ктно­го кри­те­рію, то фа­кти­чно пла­тник по­да­тків по­збав­ля­є­ться мо­жли­во­сті на­да­ти під­твер­дні до­ку­мен­ти, оскіль­ки не зро­зумі­ло, що са­ме й чо­му тре­ба під­твер­джу­ва­ти.

До ана­ло­гі­чних ви­снов­ків ді­йшов і Рів­нен­ський окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд у по­ста­но­ві від 17.08.2017 по спра­ві № 817/1147/17, за­зна­чив­ши, що: «фі­скаль­ним ор­га­ном у Кви­тан­ці­ях №2 за­зна­че­но ли­ше за­галь­не по­си­ла­н­ня на від­по­від­ність по­да­тко­вих на­кла­дних кри­те­рі­ям оцін­ки сту­пе­ня ри­зи­ків, ви­зна­че­них пун­ктом 6 Кри­те­рі­їв оцін­ки сту­пня ри­зи­ків, до­ста­тніх для зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних в ЄРПН, за­твер­дже­них На­ка­зом №567. На­то­мість під­пункт 201.16.1. пун­кту 201.16 стат­ті 201 Ко­де­ксу ви­ма­гає від кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну за­зна­че­н­ня кон­кре­тно­го ви­ду кри­те­рію. Та­ким чи­ном, фі­скаль­ний ор­ган був зо­бов’яза­ний у Кви­тан­ці­ях №1 чі­тко вка­за­ти на кон­кре­тний вид кри­те­рію, який вста­нов­ле­ний пун­ктом 6 Кри­те­рі­їв оцін­ки сту­пня ри­зи­ків На­ка­зу №567».

Якщо ж у кви­тан­ції чі­тко за­зна­че­но кри­те­рій, то на­сту­пне, на що вар­то ком­па­нії звер­ну­ти ува­гу, — це ви­чер­пний пе­ре­лік до­ку­мен­тів, який про­сять по­да­ти. Та­кий пе­ре­лік по­да­тко­ва та­кож не може ви­зна­чи­ти на вла­сний роз­суд, оскіль­ки йо­го вста­нов­ле­но на­ка­зом Мін­фі­ну від 13.06.2017 №567 для ко­жно­го з двох кри­те­рі­їв.

Ком­па­нії ва­жли­во по­да­ти всі до­ку­мен­ти, які за­зна­че­но в на­ка­зі Мін­фі­ну №567, оскіль­ки їх не­на­да­н­ня бу­де під­ста­вою для від­мо­ви в ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної. До та­ких ви­снов­ків ді­йшов Оде­ський окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд у рі­шен­ні від 12.09.2017 по спра­ві №815/4416/17, вка­зав­ши, що «по­зи­ва­чем не бу­ло на­да­но ко­пії пер­вин­них до­ку­мен­тів що­до по­ста­ча­н­ня / при­дба­н­ня то­ва­рів / по­слуг, збе­рі­га­н­ня й транс­пор­ту­ва­н­ня, на­ван­та­же­н­ня, роз­ван­та­же­н­ня про­ду­кції, склад­ські до­ку­мен­ти (ін­вен­та­ри­за­цій­ні опи­си), у то­му чи­слі ра­хун­ки фа­кту­ри/ін­вой­си, акти при­йма­н­ня пе­ре­да­ва­н­ня то­ва­рів (ро­біт, по­слуг), а та­кож від- су­тність роз­ра­хун­ко­вих до­ку­мен­тів, бан­ків­ських ви­пи­сок з осо­бо­вих ра­хун­ків», що ста­ло під­ста­вою для від­мо­ви в за­до­во­лен­ні по­зо­ву.

У ра­зі по­втор­ної від­мо­ви…

Однак на­віть пі­сля по­да­н­ня та­ких до­ку­мен­тів (ко­ли всі кви­тан­ції, отри­ма­ні від по­да­тко­вої, скла­де­но на­ле­жним чи­ном, на­ве­де­но ви­чер­пний пе­ре­лік до­ку­мен­тів, які ДФС про­сить на­да­ти) пла­тник по­да­тків все одно може отри­ма­ти від­мо­ву в ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної.

У та­ко­му ра­зі вар­то звер­ну­ти ува­гу, що за­ко­но­дав­ством чі­тко ви­зна­че­но під­ста­ви для ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня ко­мі­сі­єю ДФС про від­мо­ву в ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної. Та­ки­ми під­ста­ва­ми від­по­від­но до по­ста­но­ви КМУ від 29.03.2017 №190 є:

• не­на­да­н­ня пла­тни­ком по­да­тку пи­сьмо­вих по­яснень що­до під­твер­дже­н­ня ін­фор­ма­ції, за­зна­че­ної у по­да­тко­вій на­кла­дній, до якої за­сто­со­ва­на про­це­ду­ра зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції згі­дно з п. 201.16 ст. 201 Ко­де­ксу;

• не­на­да­н­ня пла­тни­ком по­да­тку ко­пій до­ку­мен­тів від­по­від­но до під­пун­кту «в» пп. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 Ко­де­ксу;

• на­да­н­ня пла­тни­ком по­да­тку ко­пій до­ку­мен­тів, які скла­де­но з по­ру­ше­н­ням за­ко­но­дав­ства та/ або не є до­ста­тні­ми для ухва­ле­н­ня ко­мі­сі­єю ДФС рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію по­да­тко­вої на­кла­дної / роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня.

Від­по­від­но, по­да­тко­ва, ухва­лю­ю­чи рі­ше­н­ня про від­мо­ву в ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної, має чі­тко ви­зна­чи­ти під­ста­ву йо­го ухва­ле­н­ня. На жаль, ду­же ча­сто тра­пля­ю­ться си­ту­а­ції, ко­ли фі­скаль­ні ор­га­ни «за­бу­ва­ють» вка­за­ти під­ста­ву, ухва­лю­ю­чи рі­ше­н­ня про від­мо­ву в ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної. Це є гру­бим по­ру­ше­н­ням по­ло­жень за­ко­но­дав­ства й без­за­пе­ре­чною під­ста­вою для ви­зна­н­ня та­кої від­мо­ви про­ти­прав­ною.

Ще одним під­твер­дже­н­ням то­го, що рі­ше­н­ня за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду скар­ги має мі­сти­ти об­ґрун­ту­ва­н­ня, є п. 16. По­ста­но­ви КМУ від 04.07.2017 № 485, від­по­від­но до яко­го, якщо вмо­ти­во­ва­не рі­ше­н­ня що­до скар­ги не над­си­ла­є­ться пла­тни­ку по­да­тку про­тя­гом стро­ку, ви­зна­че­но­го п. 56.23 ст. 56 Ко­де­ксу, та­ка скар­га вва­жа­є­ться пов­ні­стю за­до­во­ле­ною на ко­ристь пла­тни­ка по­да­тку з дня, що на­стає за остан­нім днем за­зна­че­но­го стро­ку.

Тоб­то мо­жна ствер­джу­ва­ти, що якщо ДФС не над­си­лає са­ме вмо­ти­во­ва­не рі­ше­н­ня, то скар­га пла­тни­ка по­да­тків що­до не ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної є за­до­во­ле­ною. На жаль, та­кої су­до­вої пра­кти­ки ще не­має, а ось що­до об­ґрун­то­ва­но­сті рі­ше­н­ня вже є де­які ці­ка­ві рі­ше­н­ня.

На­при­клад, у по­ста­но­ві від 28.09.2017 по спра­ві №820/3203/17 Хар­ків­ський окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд вка­зав та­ке: «суд при­хо­дить до ви­снов­ку, що рі­ше­н­ня Ко­мі­сії по­вин­но мі­сти­ти чі­тку під­ста­ву для від­мо­ви в ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної. При цьо­му, за­галь­ні фра­зи «на­да­н­ня пла­тни­ком по­да­тку ко­пій до­ку­мен­тів, які скла­де­ні з по­ру­ше­н­ням за­ко­но­дав­ства або до­ку­мен­тів, які не є до­ста­тні­ми для прийня­т­тя ко­мі­сі­єю ДФС рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію по­да­тко­вої на­кла­дної/ роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня» не є до­ста­тньою під­ста­вою для прийня­т­тя рі­ше­н­ня про від­мо­ву в ре­є­стра­ції на­кла­дної. От­же, на дум­ку су­ду, оскар­жу­ва­ні рі­ше­н­ня не мі­стять чі­тко­го ви­зна­че­н­ня під­став для прийня­т­тя Ко­мі­сі­єю рі­ше­н­ня про від­мо­ву в ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних».

Вка­за­не рі­ше­н­ня є ці­ка­вим і тим, що во­но сто­су­є­ться са­ме аграр­ної ком­па­нії — ви­ро­бни­ка бо­ро­шна пше­ни­чно­го ви­що­го та пер­шо­го ґа­тун­ків, кру­пи ман­ної. Ця ком­па­нія зі­ткну­ла­ся з ана­ло­гі­чною про­бле­мою — від­су­тні­стю «вхі­дно­го» кре­ди­ту із за­ку­пів­лі то­ва­ру з ко­дом УКТ ЗЕД 110100 (бо­ро­шно пше­ни­чне), 110311 (кру­па ман­на) і, як на­слі­док, зу­пин­кою ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної.

Як вба­ча­є­ться з ма­те­рі­а­лів спра­ви, аграр­на ком­па­нія до­мо­гла­ся спра­ве­дли­во­сті — рі­ше­н­ня ко­мі­сії Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни що­до від­мо­ви в ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної бу­ло ска­со­ва­не і ДФС бу­ло зо­бов’яза­но за­ре­є­стру­ва­ти в ЄРПН по­да­тко­ву на­кла­дну за да­тою її по­да­н­ня.

Ці­ка­вою є ар­гу­мен­та­ція су­ду що­до мо­жли­во­сті ви­но­си­ти рі­ше­н­ня, яким ДФС са­ме зо­бов’язу­ють за­ре­є­стру­ва­ти по­да­тко­ву на­кла­дну (що є над­зви­чай­но по­зи­тив­ним для пла­тни­ка по­да­тків), а не про­сто ви­зна­ють від­мо­ву в ре­є­стра­ції не­пра­во­мір­ною. По­да­тко­ва, як зав­жди, вка­зу­ва­ла на дис­кре­цій­ні пов­но­ва­же­н­ня ДФС у цих пи­та­н­нях, про­те суд за­зна­чив, що дис­кре­цій­ні пов­но­ва­же­н­ня по­ля­га­ють у то­му, що суб’єкт вла­дних пов­но­ва­жень може оби­ра­ти в кон­кре­тній си­ту­а­ції аль­тер­на­тив­не рі­ше­н­ня, яке є за­кон­ним. Адмі­ні­стра­тив­ний суд, з ін­шо­го бо­ку, має право ви­но­си­ти рі­ше­н­ня, яке він ува­жає най­кра­щим за кон­кре­тних об­ста­вин, та яке за­хи­стить або від­но­вить по­ру­ше­не право. Про­ана­лі­зу­вав­ши по­ло­же­н­ня за­ко­но­дав­ства, суд із по­си­ла­н­ням на ст. 105 КАС Укра­ї­ни вка­зав, що за­ко­но­дав­ством пе­ред­ба­че­но право су­ду у ра­зі вста­нов­ле­н­ня по­ру­ше­н­ня прав по­зи­ва­ча зо­бов’язу­ва­ти суб’єкта вла­дних пов­но­ва­жень ухва­лю­ва­ти рі­ше­н­ня або вчи­ня­ти пев­ні дії. Бу­де­мо спо­ді­ва­ти­ся, що апе­ля­цій­ний суд за­ли­шить це рі­ше­н­ня без змін.

От­же, якщо ва­ша ком­па­нія опи­ни­ла­ся в зо­ні ри­зи­ку че­рез пев­ні осо­бли­во­сті го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, то по­трі­бно за­без­пе­чи­ти на­яв­ність усіх пер­вин­них до­ку­мен­тів, що під­твер­джу­ва­ти­муть ре­аль­ність опе­ра­цій, а та­кож звер­та­ти ува­гу на до­три­ма­н­ня ДФС по­ряд­ку зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних. Якщо до­мог­ти­ся спра­ве­дли­во­сті на рів­ні адмі­ні­стра­тив­но­го оскар­же­н­ня зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції на­кла­дної не вда­ло­ся, обов’яз­ко­во звер­тай­те­ся до су­ду. По­ки що су­до­ва пра­кти­ка по тих опе­ра­ці­ях, що мають на­ле­жне до­ку­мен­таль­не під­твер­дже­н­ня, на бо­ці пла­тни­ків по­да­тків.

Іри­на КАЛЬНИЦЬКА, адво­кат, ке­рів­ник пра­кти­ки бі­зне­скон­суль­ту­ва­н­ня GOLAW

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.