Ім­порт­ні та­ри­фні кво­ти ЄС зро­ста­ти­муть про­тя­гом 5 ро­ків

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

У жов­тні 2017-го на­був чин­но­сті Ре­гла­мент 2017/1566 ЄС про на­да­н­ня Укра­ї­ні до­да­тко­вих тор­го­вель­них пре­фе­рен­цій на ряд аграр­них то­ва­рів. Він ді­я­ти­ме про­тя­гом 3 ро­ків. За сло­ва­ми за­сту­пни­ка мі­ні­стра Мі­на­гро­по­лі­ти­ки з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції Оль­ги Тро­фім­це­вої, до­да­тко­ві кво­ти, від­по­від­но до до­ку­мен­та, вже ді­ють на мед, ви­но­гра­дний сік, ячмін­ну кру­пу та бо­ро­шно, обро­бле­ні то­ма­ти й овес. Із 1 сі­чня 2018-го та­кож по­чнуть ді­я­ти до­да­тко­ві пре­фе­рен­ції на пше­ни­цю, ку­ку­ру­дзу та ячмінь. Окрім то­го, пла­но­во зро­сли об­ся­ги ім­порт­них та­ри­фних квот для 18 по­зи­цій укра­їн­ських то­ва­рів. «Ці по­зи­ції збіль­шу­ва­ти­му­ться одно­ра­зо­во про­тя­гом п’яти ро­ків — у се­ре­дньо­му на 10% в рік. На­при­клад, у 2016-му роз­мір кво­ти на укра­їн­ське м’ясо пти­ці ста­но­вив 16 000 т,а в 2017-му зріс до 16 800 т, у 2018 ро­ці роз­мір та­ри­фної кво­ти бу­де вже на рів­ні 17 600 т», — за­зна­чи­ла Оль­га Тро­фім­це­ва. Во­на до­да­ла, що об­ся­ги тор­го­вель­них пре­фе­рен­цій збіль­шу­ва­ти­му­ться й на­да­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.