NOTA BENE

AgroMarket - - КРУПНИМ ПЛАНОМ -

Дрон — це ли­ше один з ін­стру­мен­тів то­чно­го зем­ле­роб­ства. Ва­жли­во, щоб ра­зом із про­це­сом збо­ру й ана­лі­зу ін­фор­ма­ції на під­при­єм­стві бу­ло ство­ре­но умо­ви для ви­ко­ри­ста­н­ня цих да­них і ре­а­лі­за­ції від­по­від­них ре­ко­мен­да­цій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.