ЯК ДОМОГТИСЯ ПРАКТИЧНОЇ КОРИСТІ ВІД АНАЛІЗУ EBITDA НА ОДИН ГЕКТАР

З’ясу­вав­ши вла­сний по­тен­ці­ал, фер­мер зда­тний пе­ре­ві­ри­ти рі­вень ком­пе­тен­ції сво­їх бан­кі­рів і ком­пе­тен­тно ви­бу­ду­ва­ти з ни­ми діа­лог

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Лія СОРОКА, ке­рів­ник Про­е­кту IFC (WorldBankGroup) «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії»

Го­лов­ним чин­ни­ком у ви­зна­чен­ні бор­го­во­го по­тен­ці­а­лу фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства є три­ва­лість пе­рі­о­ду по­га­ше­н­ня. На­при­клад, з ура­ху­ва­н­ням став­ки 8% за одно­рі­чний кре­дит за­галь­на су­ма пла­те­жу ста­но­ви­ти­ме 1080 дол. США на 1000 доларів по­зи­ки. Про­те у ра­зі 7-рі­чно­го кре­ди­ту рі­чний пла­тіж за 1000 по­зи­че­них доларів під 8% ста­но­ви­ти­ме всьо­го 192 дол., що ви­гля­дає на­ба­га­то більш прийня­тним.

Фер­ме­ри та­кож мо­жуть про­ана­лі­зу­ва­ти, скіль­ки боргу може під­три­ма­ти їхній по­то­чний чи­стий до­хід. Та­бли­ця 2 по­ка­зує роз­мір кре­ди­ту, який мо­жна об­слу­го­ву­ва­ти за на­яв­но­сті 1000 дол. до­хо­ду, до­сту­пно­го для ви­пла­ти за­бор­го­ва­но­сті що­рі­чно. На­при­клад, за рів­ня став­ки 8% що­рі­чно­го чи­сто­го до­хо­ду 1000 дол. США, до­сту­пно­го для по­га­ше­н­ня боргу, та тер­мі­ну кре­ди­ту­ва­н­ня 20 ро­ків, мо­жна бу­ло б за­по­зи­чи­ти 9818 дол. США за­раз із по­га­ше­н­ням че­рез 20 ро­ків за умо­ви спла­ти 1000 дол. США на рік.

Бан­ки ви­ма­га­ють по­вер­не­н­ня по­зи­ки за­ле­жно від три­ва­ло­сті пра­кти­чно­го еко­но­мі­чно­го жи­т­тя акти­вів, що ни­ми фі­нан­су­ю­ться. Від­по­від­но, на ви­мо­гу бан­ку фер­ме­ру до­ве­де­ться по­вер­ну­ти кре­дит на при­дба­н­ня но­во­го тра­кто­ра про­тя­гом 10 ро­ків, а кре­дит на при­дба­н­ня тра­кто­ра, що вже був у ви­ко­ри­стан­ні, про­тя­гом 5 ро­ків. Та­кож кре­ди­ти на ку­пів­лю по­го­лів’я ху­до­би ма­ють бу­ти спла­че­ні про­тя­гом 3–5 ро­ків. Ча­сто­та ви­плат кре­ди­ту Бан­ки за­зви­чай син­хро­ні­зу­ють пла­те­жі на по­га­ше­н­ня кре­ди­тів із ча­сто­тою ге­не­ру­ва­н­ня до­хо­дів акти­вом. Якщо го­во­ри­ти про мо­ло­чне господарство, пла­те­жі за кре­ди­та­ми, як пра­ви­ло, бу­дуть що­мі­ся­чни­ми. На­віть якщо господарство про­дає молоко що­ти­жня, пе­ре­ро­бник роз­ра­хо­ву­є­ться з мо­ло­чним го­спо­дар­ством що­мі­ся­ця. Тер­мі­ни ви­пла­ти кре­ди­ту

Ро­з­гля­да­ю­чи стро­ки по­га­ше­н­ня кре­ди­ту фер­мер­ським го­спо­дар­ствам, зваж­те на те, ко­ли во­но про­дає свою сіль­сько­го­спо­дар­ську про­ду­кцію. Якщо ви­пла­та кре­ди­ту зер­но­во­го го­спо­дар­ства вста­нов­лю­є­ться на 15 сер­пня ко­жен рік, а во­но про­дає зер­но в жов­тні або ли­сто­па­ді пі­сля збо­ру вро­жаю, йо­му по­трі­бно бу­де збіль­ши­ти обо­ро­тний ка­пі­тал, щоб про­фі­нан­су­ва­ти ви­пла­ти по кре­ди­ту, до­ки во­но не ре­а­лі­зує зер­но. Це важ­ко: фер­мер по су­ті спла­чує скла­дну від­со­тко­ву став­ку за кре­ди­том у пе­рі­од між да­тою фа­кти­чно­го по­га­ше­н­ня кре­ди­ту та пе­рі­о­дом про­да­жу зер­на.

Ось чо­му по­трі­бно пе­ред­ба­чи­ти до­ста­тньо ча­су між ре­а­лі­за­ці­єю сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції та пла­но­вою ви­пла­тою за кре­ди­том. На­при­клад, якщо фер­мер про­дає зер­но в жов­тні, спла­та кре­ди­ту має бу­ти за­пла­но­ва­на на кі­нець жов­тня або на ли­сто­пад.

***

До­свід із Ка­на­ди ціл­ком за­сто­сов­ний до ни­ні­шньої си­ту­а­ції в Україні. Ска­жі­мо, якщо ке­рів­ник знає по­тен­цій­ну зда­тність сво­го го­спо­дар­ства об­слу­го­ву­ва­ти борг перш ніж бра­ти бан­ків­ський кре­дит, то змо­же до­мо­ви­ти­ся про най­кра­щі умо­ви кре­ди­ту­ва­н­ня і на­вряд чи зі­штов­хне­ться з про­бле­ма­ми, ви­пла­чу­ю­чи гро­ші за по­зи­кою. Окрім цьо­го — це чу­до­ва на­го­да пе­ре­ві­ри­ти рі­вень ком­пе­тен­ції сво­їх бан­кі­рів. А чи пра­цює ваш банк для вас і з ура­ху­ва­н­ням ва­ших ін­те­ре­сів? Чи знає ваш бан­кір, як роз­ра­ху­ва­ти по­тен­ці­ал об­слу­го­ву­ва­н­ня боргу ва­шо­го го­спо­дар­ства? Чи бу­де гра­фік по­га­ше­н­ня на­ле­жним чи­ном син­хро­ні­зо­ва­ний із ча­сом ре­а­лі­за­ції сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції? Крім то­го, в Україні ви­ко­ри­ста­н­ня ці­єї ме­то­до­ло­гії про­де­мон­струє бан­кі­рам, що фер­мер ква­лі­фі­ко­ва­но ке­рує сво­їм го­спо­дар­ством.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.