КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

УКРАЇНСЬКИЙ АГРОСЕКТОР ПОТРЕБУЄ ПРИЙНЯТТЯ ПОНАД 400 ЗАКОНІВ.

Це не­об­хі­дно, щоб за­без­пе­чи­ти від­по­від­ність ві­тчи­зня­но­го АПК єв­ро­пей­ським ви­мо­гам, за­явив на­ро­дний де­пу­тат Ле­о­нід Ко­за­чен­ко.

ТАРИФИ НА ЗАЛІЗНИЧНІ ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗРОСЛИ НА 15%.

Це ком­про­мі­сне рі­ше­н­ня, що ви­зрі­ло в ре­зуль­та­ті три­ва­ло­го діа­ло­гу з уча­сни­ка­ми рин­ку пе­ре­ве­зень, за­яв­ля­ють у ПАТ «Укр­за­лі­зни­ця».

ЄГИ­ПЕТ ДЕДАЛІ БІЛЬ­ШЕ ЦІКАВИТЬСЯ УКРАЇНСЬКОЮ КУКУРУДЗОЮ.

Там­те­шні спо­жи­ва­чі за­ці­кав­ле­ні в ку­пів­лі не­ве­ли­ких пар­тій, щоб за­кри­ти по­тре­би до гру­дня-сі­чня, ко­ли Ар­ген­ти­на на­бе­ре свій екс­порт­ний по­тен­ці­ал.

САУДІВСЬКА АРАВІЯ ІНВЕСТУВАТИМЕ В АГРОСЕКТОР УКРАЇНИ.

Сто­ро­ни під­пи­са­ли від­по­від­ний ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю.

ВАРТІСТЬ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ НА 30–40% ВИЩА, НІЖ У ФРАНЦІЇ, НІМЕЧЧИНІ Й США.

З 1 сі­чня 2018 ро­ку став­ки пор­то­вих збо­рів бу­дуть зни­же­ні на 20%.

ЕКСПОРТ УКРАЇНСЬКОЇ АГРОПРОДУКЦІЇ СЯГНУВ 13 МЛРД ДОЛАРІВ.

Най­біль­ше Укра­ї­на екс­пор­ту­ва­ла до кра­їн Азії — на су­му 5,525 млрд доларів.

ПОНАД 40% ЕКСПОРТНИХ ПАР­ТІЙ ПШЕНИЦІ УРАЖЕНО ТВЕРДОЮ САЖКОЮ.

Ця хво­ро­ба, як за­зна­чив пре­зи­дент Фі­то­са­ні­тар­ної Асо­ці­а­ції України Вла­ди­слав Се­дик, є ка­ран­тин­ною в Ін­до­не­зії, Вір­ме­нії, Си­рії та Бра­зи­лії.

НАЙБІЛЬШИМИ ОТРИМУВАЧАМИ ДОТАЦІЙ СТАЛИ МХП Й «УКРЛЕНДФАРМІНГ».

Дер­жав­на до­по­мо­га агро­під­при­єм­ствам пе­ред­ба­чає до­та­цію про­пор­цій­но до роз­мі­ру спла­че­но­го до бю­дже­ту ПДВ.

ДЕРЖАВА ПРОКРЕДИТУЄ ЦЬОГОРІЧ 212 ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ.

За ре­зуль­та­та­ми кон­кур­сно­го від­бо­ру во­ни отри­ма­ють 65 млн гри­вень по­во­ро­тної до­по­мо­ги в рам­ках бю­дже­тної про­гра­ми «На­да­н­ня кре­ди­тів фер­мер­ським го­спо­дар­ствам».

ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ НА МОЛОКО ДОСЯГЛИ МАКСИМУМУ.

За да­ни­ми Асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків мо­ло­ка, вартість мо­ло­ка екс­тра-ґа­тун­ку в дру­гій по­ло­ви­ні жов­тня ста­но­ви­ла близь­ко 10,6 грн/кг. Ви­щий ґа­ту­нок пе­ре­ро­бни­ки ку­пу­ють від 7,5 до 10 грн/кг, пер­ший — від 7,5 до 9 грн/кг.

НА КИЇВЩИНІ СТВОРЮЮТЬ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ КЛАСТЕР.

Пе­ре­дба­ча­є­ться роз­бу­до­ва еко­пар­ку й ре­кон­стру­кція тва­рин­ни­цької фер­ми в с. Ме­дви­но, бу­дів­ни­цтво ре­кре­а­цій­ної зо­ни в с. Олі­за­рів­ка, а та­кож вів­це­фер­ми в с. Сло­бо­да-Ку­хар­ська.

НА ВІННИЧЧИНІ СПОРУДЯТЬ БІОГАЗОВИЙ ЗАВОД.

Ра­да ди­ре­кто­рів ЄБРР при­йма­ти­ме у ли­сто­па­ді рі­ше­н­ня сто­сов­но 25 млн єв­ро кре­ди­ту МХП на бу­дів­ни­цтво.

АГРАРНИЙ ФОНД РОЗПОЧАВ ФОРВАРДНІ ЗА­КУ­ПІВ­ЛІ НА БІРЖІ.

Понад міль­йон тонн зер­на пла­ну­ють при­дба­ти, спів­пра­цю­ю­чи і з ве­ли­ки­ми агро­хол­дин­га­ми, і з ма­ли­ми та се­ре­дні­ми фер­мер­ськи­ми агро­го­спо­дар­ства­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.