На до­та­ції по­трі­бен адмін­ре­сурс

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Оле­ксандр ТКАЧУК, ди­ре­ктор ко­опе­ра­ти­ву «Агро­ве­сна-2011»

— Чи роз­ра­хо­ву­є­мо ми на до­та­ції цьо­го ро­ку? Важ­ко ска­за­ти. Нам по­трі­бна до­по­мо­га не для збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва ягід, а для ство­ре­н­ня до­да­тко­вої вар­то­сті на­шої про­ду­кції в ча­сти­ні її пе­ре­роб­ки, за­мо­роз­ки, а та­кож на за­ку­пів­лю обла­дна­н­ня. Для цьо­го має бу­ти спе­ці­аль­на дер­жав­на про­гра­ма, а її, на жаль, не­ма. По до­та­ці­ях ми не пра­цю­ва­ли у 2017 ро­ці, на це по­трі­бно ма­ти адмі­ні­стра­тив­ний ре­сурс. Мо­жли­во, від­кри­є­ться якась пер­спе­кти­ва за про­гра­мою під­трим­ки фер­мер­ства, зокре­ма ко­опе­ра­ти­вів, у 2018 ро­ці.

У 2012 ро­ці ми по­да­ва­ли­ся на отри­ма­н­ня держ­під­трим­ки в рам­ках про­гра­ми 1,5% збо­ру для мо­жли­во­сті отри­ма­н­ня ком­пен­са­ції роз­мі­ром 3,5 млн гри­вень на свої ягі­дни­ки. В ре­зуль­та­ті отри­ма­ли 3 млн, а за 0,5 млн гри­вень за­раз су­ди­мо­ся з дер­жа­вою. Ко­ли ми пре­тен­ду­ва­ли на ці гро­ші, то курс був 8 грн/дол. Однак для нас на­віть за ни­ні­шнім кур­сом пів­міль­йо­на гри­вень — не­аби­яка су­ма, бо ми мо­гли б її ви­ко­ри­ста­ти на спла­ту за еле­ктро­енер­гію, за­ро­бі­тну пла­ту лю­дям.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.