Ми не го­то­ві до не­про­ду­ктив­них ви­трат

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Яро­слав БІЛОУС, ке­рів­ник ТОВ «Агро­фір­ма „Ки­їв­ська”»

— Рік був до­сить по­су­шли­вий, вартість кор­мів сут­тє­во зро­сла, то­му жи­ти ста­ло скла­дні­ше без держ­під­трим­ки. Втім, у 2017 ро­ці ми вза­га­лі дотацій не отри­му­ва­ли. Ми ма­є­мо та­ку стру­кту­ру, де тва­рин­ни­цтво й ро­слин­ни­цтво за­пи­са­ні на одну юри­ди­чну осо­бу. По­ря­док роз­по­ді­лу дотацій пе­ред­ба­чає їх ви­ді­ле­н­ня ли­ше на про­ду­кцію тва­рин­ни­цтва, а роз­ді­ли­ти ком­па­нію на дві юр­осо­би за ви­да­ми ді­яль­но­сті не так про­сто. Ми не го­то­ві на це ви­тра­ча­ти ко­шти — це не­про­ду­ктив­ні ви­тра­ти.

Спе­цре­жим по спла­ті ПДВ був най­більш не­ко­рум­по­ва­ною й про­зо­рою схе­мою, він не ство­рю­вав ні­яких до­да­тко­вих адмі­ні­стра­тив­них ви­трат. Так, мо­жли­во, де­які ком­па­нії злов­жи­ва­ли яки­мось чи­ном у рам­ках та­кої си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня, то­ді ці схе­ми по­трі­бно бу­ло при­бра­ти, а не ска­со­ву­ва­ти спе­цре­жим для всіх.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.