Чо­му б не за­ли­ши­ти все, як бу­ло?

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Пав­ло ТРЕЙТЯК, ди­ре­ктор СТОВ «Пе­ре­мо­га»

— Ра­ні­ше ви­ро­бни­ки мо­ло­ка та м’яса отри­му­ва­ли ком­пен­са­цію ПДВ за зда­ну пе­ре­ро­бни­кам про­ду­кцію. Чо­му б не за­ли­ши­ти все, як бу­ло? Ми са­мі зна­йде­мо, як за­сто­су­ва­ти ко­шти й на які на­пря­ми їх ске­ру­ва­ти. Ми змо­же­мо са­мі за­ку­по­ву­ва­ти те­хні­ку, на­прав­ля­ти гро­ші на ре­кон­стру­кцію та бу­дів­ни­цтво ферм, ство­рю­ва­ти ро­бо­чі мі­сця. В на­яв­ній си­сте­мі дотацій не вла­што­вує те, що у фор­му­лу їх роз­по­ді­лу вклю­чи­ли ро­слин­ни­цтво, ПДВ від ро­слин­ни­цтва з’їдає ПДВ тва­рин­ни­цтва. То­му, зокре­ма, й на­ше під­при­єм­ство отри­ма­ло дер­жав­ну до­по­мо­гу не в то­му об­ся­зі, на який роз­ра­хо­ву­ва­ло.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.