Спе­цре­жим опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ був зру­чні­шим

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Ан­дрій ТАЛАМА, пер­ший за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра ТзОВ «Га­ли­чи­на-За­хід»

— Не­зва­жа­ю­чи на те, що на­ше під­при­єм­ство вклю­че­не до Ре­є­стру отри­му­ва­чів бю­дже­тної до­та­ції, ми по­ки що не ко­ри­сту­ва­ли­ся пра­вом на її отри­ма­н­ня, оскіль­ки на по­ча­ток 2017 ро­ку сфор­мо­ва­на су­ма по­да­тко­во­го кре­ди­ту бу­ла сут­тє­во біль­шою за су­му по­да­тко­вих зо­бов’язань із ПДВ. Пов’яза­но це з тим, що під­при­єм­ство дов­гий час пе­ре­бу­ва­ло на спе­ці­аль­но­му ре­жи­мі опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ і не ма­ло змо­ги ви­ко­ри­ста­ти по­да­тко­вий кре­дит, зна­чна ча­сти­на яко­го бу­ла сфор­мо­ва­на (ще до вве­де­н­ня в дію спе­цре­жи­му ПДВ) у зв’яз­ку з мас­шта­бною ре­кон­стру­кці­єю сви­но­фер­ми. Ни­ні су­ма від’єм­но­го зна­че­н­ня по­да­тко­во­го кре­ди­ту, сфор­мо­ва­но­го в по­пе­ре­дньо­му пе­рі­о­ді, по­стій­но змен­шу­є­ться за ра­ху­нок по­да­тко­вих зо­бов’язань по­то­чних періодів. І вже за під­сум­ка­ми жов­тня ми пре­тен­ду­ва­ти­ме­мо на отри­ма­н­ня дотацій. Спе­цре­жим опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ був зру­чні­шим (що­до пла­ну­ва­н­ня фі­нан­со­вих по­ка­зни­ків у зв’яз­ку з про­гно­зо­ва­ні­стю й пов­но­тою над­хо­джень ко­штів на ра­ху­нок під­при­єм­ства). Оскіль­ки до­та­ції є мен­ші за об­ся­га­ми фі­нан­су­ва­н­ня і ме­ха­нізм їх роз­по­ді­лу за­ле­жить від рі­зних чин­ни­ків, на жаль, су­ми над­хо­джень ко­штів у цій си­ту­а­ції для ви­ро­бни­ків сви­ни­ни є не­про­гно­зо­ва­ни­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.