По се­кре­ту з кре­ди­тно­го ко­мі­те­ту

Звер­та­ю­чись до бан­ку за по­зи­кою, сіль­го­спви­ро­бник має бу­ти го­то­вий до екс­пер­ти­зи. Від чо­го за­ле­жить по­зи­тив­ний ви­сно­вок фа­хів­ців?

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА - Сер­гій ЩЕПАНСЬКИЙ, го­ло­ва прав­лі­н­ня Агро­про­спе­ріс Бан­ку

Усе ко­лись бу­ває впер­ше. Ска­жі­мо, кіль­ка ро­ків то­му ви за­сну­ва­ли сі­мей­не фер­мер­ське господарство, де пра­цю­ва­ла вся ва­ша ро­ди­на і яке ви фі­нан­су­ва­ли з вла­сних ко­штів. По­тім, щоб роз­ви­ва­ти­ся, по­ча­ли по­зи­ча­ти гро­ші на по­сів­ну в ро­ди­чів і дру­зів. Да­лі ви­рі­ши­ли, що вам по­трі­бен вла­сний тра­ктор чи ви­со­ко­то­чна сі­вал­ка, і ось — ви впер­ше офор­ми­ли сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку на ви­плат. Те­пер ви ро­зу­мі­є­те, що для під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті й при­бу­тко­во­сті бі­зне­су по­трі­бні зов­сім ін­ші гро­ші — зна­чно біль­ші, ніж мо­жна по­зи­чи­ти у зна­йо­мих. І звер­та­є­те­ся за по­зи­кою до бан­ку. За­пов­ню­є­те кре­ди­тну за­яв­ку, зби­ра­є­те па­кет не­об­хі­дних до­ку­мен­тів і пе­ре­да­є­те все на роз­гляд фі­н­уста­но­ви. До­ки ви очі­ку­є­те, чи бу­де схва­ле­но кре­дит, «по той бік кре­ди­тно­го про­це­су» ки­пить не­про­ста ро­бо­та. Спро­бу­є­мо по­ясни­ти де­які ва­жли­ві ню­ан­си «вну­трі­шньої бан­ків­ської ку­хні» на при­кла­ді кре­ди­тної за­яв­ки від фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства, яка на­ді­йшла на роз­гляд до Агро­про­спе­ріс Бан­ку.

Про по­зи­чаль­ни­ка

Наш клі­єнт-по­зи­чаль­ник — фер­мер­ське господарство, що си­ла­ми 28 по­стій­них ро­бі­тни­ків обро­бляє близь­ко 1,8 тис. ге­кта­рів ріл­лі та ви­ро­щує основ­ні екс­порт­ні куль­ту­ри — пше­ни­цю, ку­ку­ру­дзу, рі­пак, сою, со­ня­шник, а та­кож гре­чку та ячмінь. Пра­цю­ю­чи на рин­ку 7 ро­ків, цей сіль­го­спви­ро­бник сфор­му­вав до­ста­тній парк те­хні­ки й обла­шту­вав збе­рі­галь­ні по­ту­жно­сті для го­то­вої про­ду­кції.

Від­кри­ту кре­ди­тну лі­нію (на 5 млн грн) в Агро­про­спе­ріс Бан­ку господарство має з ве­ре­сня 2016-го, і всі свої зо­бов’яза­н­ня за кре­ди­тним до­го­во­ром ви­ко­нує вча­сно. Пре­дмет но­вої кре­ди­тної за­яв­ки, що на­ді­йшла до фі­н­уста­но­ви 9 жов­тня 2017-го, — збіль­ше­н­ня кре­ди­тно­го лі­мі­ту до 9 млн грн у зв’яз­ку з роз­ши­ре­н­ням пло­щі зем­лі в обро­бі­тку та ба­жа­н­ням за­мі­сти­ти до­ро­гі то­вар­ні кре­ди­ти бан­ків­ським фі­нан­су­ва­н­ням. Та­ким чи­ном, ви­ро­бник має на­мір по­пов­ни­ти обі­го­ві ко­шти для про­ве­де­н­ня осін­ньої по­сів­ної. Про ана­ліз за­яв­ки

Пер­со­наль­ний ме­не­джер клі­єн­та опра­цьо­вує за­яв­ку на кре­дит і ор­га­ні­зо­вує її ана­ліз про­філь­ни­ми фа­хів­ця­ми за трьо­ма на­пря­ма­ми — що­до агро­те­хно­ло­гій, кре­ди­тних ри­зи­ків і ді­ло­вої ре­пу­та­ції. За по­тре­би пер­со­наль­ний ме­не­джер отри­мує від клі­єн­та роз’ясне­н­ня та до­да­тко­ву ін­фор­ма­цію, по­трі­бну для які­сно­го аналізу. Аби ви­бу­ду­ва­ти з бан­ком пар­тнер­ські від­но­си­ни, є сенс на­да­ва­ти йо­му ви­чер­пну ін­фор­ма­цію. Що від­кри­ті­шим і про­зо­рі­шим є по­тен­цій­ний клі­єнт, то швид­ше та з біль­шою ймо­вір­ні­стю він може отри­ма­ти від фі­н­уста­но­ви по­зи­тив­ну від­по­відь на свій за­пит. На ана­ліз го­спо­дар­ства, про яке йде­ться, пі­шло три дні, оскіль­ки про­філь­ним фа­хів­цям зна­до­би­ло­ся уто­чне­н­ня на­да­ної клі­єн­том ін­фор­ма­ції. Щой­но фа­хів­ці на­да­ли свої ви­снов­ки й ре­ко­мен­да­ції, пер­со­наль­ний ме­не­джер ви­но­сить за­яв­ку на за­сі­да­н­ня кре­ди­тно­го ко­мі­те­ту.

Про кре­ди­тний ко­мі­тет

І ось, вла­сне, до­лю по­зи­ки ви­рі­шує кре­ди­тний ко­мі­тет бан­ку. Окрім чле­нів кре­ди­тно­го ко­мі­те­ту в за­сі­дан­ні бе­руть участь про­філь­ні фа­хів­ці й пер­со­наль­ний ме­не­джер клі­єн­та, що є до­по­від­а­чем за за­яв­кою. Він озву­чує за­галь­ну ін­фор­ма­цію про по­зи­чаль­ни­ка — істо­рію роз­ви­тку го­спо­дар­ства, агро­но­мі­чний до­свід, пло­щу зе­мель в обро­бі­тку, ви­ро­бни­чий план, ма­те­рі­аль­но-те­хні­чну ба­зу, до­ку­мен­ти, що під­твер­джу­ють фі­нан­со­вий стан, ін­фор­ма­цію про на­яв­ність пов’яза­них ком­па­ній то­що.

Як за­ста­ву зга­да­не фер­мер­ське господарство за­про­по­ну­ва­ло май­но­ві пра­ва на вро­жай 2018 ро­ку ози­мої пшениці й ози­мо­го рі­па­ку та ком­байн. За пра­ви­ла­ми, за­став­на вартість май­бу­тньо­го вро­жаю роз­ра­хо­ву­є­ться, зва­жа­ю­чи на пла­но­ву вро­жай­ність з ура­ху­ва­н­ням істо­ри­чних ре­зуль­та­тів го­спо­дар­ства і про­гно­зу фа­хів­ця з агро­те­хно­ло­гій і се­ре­дньо­мі­ся­чної ціни на сіль­гос­пкуль­ту­ру.

Про оці­ню­ва­н­ня агро­те­хно­ло­гій

Для Агро­про­спе­ріс Бан­ку ва­жли­вим чин­ни­ком, що впли­ває на рі­ше­н­ня що­до на­да­н­ня кре­ди­ту, є рі­вень агро­те­хно­ло­гій по­зи­чаль­ни­ка. Перш ніж на­да­ти свій ви­сно­вок, фа­хі­вець управ­лі­н­ня оцін­ки агро­те­хно­ло­гій ви­їжджає без­по­се­ре­дньо на по­ля го­спо­дар­ства, де бу­де ви­ро­ще­но за­став­ний уро­жай за кре­ди­тною уго­дою, а та­кож ана­лі­зує ви­ро­бни­чий план на цей сіль­сько­го­спо­дар­ський цикл. У на­шо­му ви­пад­ку, згі­дно з екс­пер­тним ви­снов­ком, стру­кту­ра сі­во­змі­ни клі­єн­та є зба­лан­со­ва­ною, до­бри­ва й за­со­би за­хи­сту ро­слин за­сто­со­ву­ю­ться в опти­маль­ній кіль­ко­сті, рі­вень куль­ту­ри зем­ле­роб­ства є ви­щим за се­ре­дній. Для пов­но­го ци­клу ро­біт го­спо­дар­ству до­ста­тньо те­хні­ки, за­став­не май­но — в за­до­віль­но­му ста­ні. Крім то­го, до­свід із те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня й осо­бли­во­стей ве­де­н­ня агро­бі­зне­су, який фер­мер­ське господарство пе­ре­йня­ло у Гру­пи ком­па­ній Агро­про­спе­ріс, до­зво­лив йо­му збіль­ши­ти при­бу­тко­вість і під­ви­щи­ти кре­ди­то­зда­тність. Тож з по­зи­ції управ­лі­н­ня агро­те­хно­ло­гій спів­пра­ця із цим сіль­го­спви­ро­бни­ком ре­ко­мен­до­ва­на. Про кре­ди­тні ри­зи­ки

Для оці­ню­ва­н­ня фі­нан­со­во­го ста­ну по­зи­чаль­ни­ка фа­хі­вець управ­лі­н­ня кре­ди­тних ри­зи­ків пе­ред­усім ана­лі­зує до­хо­ди під­при­єм­ства. Да­лі роз­гля­да­ю­ться ви­ро­бни­чі ви­тра­ти го­спо­дар­ства з роз­ра­хун­ку на один гектар зем­лі в обро­бі­тку. В го­спо­дар­ства, що має на­мір збіль­ши­ти свій кре­ди­тний лі­міт, ці ви­тра­ти є ви­щи­ми за опти­маль­ний рі­вень. Що­прав­да, як вда­ло­ся ви­ясни­ти в про­це­сі аналізу, це пов’яза­но з осо­бли­во­стя­ми від­не­се­н­ня ви­трат на со­бі­вар­тість про­ду­кції.

Да­лі управ­лі­н­ня кре­ди­тних ри­зи­ків ана­лі­зує рі­вень кре­ди­тно­го на­ван­та­же­н­ня з ура­ху­ва­н­ням кре­ди­ту, що за­про­шу­є­ться. Як ми вже зга­ду­ва­ли, цей сіль­го­спви­ро­бник має ді­ю­чий кре­дит на по­пов­не­н­ня обі­го­вих ко­штів в Агро­про­спе­ріс Бан­ку. До­да­тко­во клі­єнт має то­вар­ні кре­ди­ти на су­му 5 млн гри­вень, тер­мін по­га­ше­н­ня за яки­ми на­сту­пає че­рез мі­сяць. За­га­лом час­тка Агро­про­спе­ріс Бан­ку в стру­кту­рі за­бор­го­ва­но­сті клі­єн­та ста­но­вить 64%. Пла­но­ве кре­ди­тне на­ван­та­же­н­ня на 1 га є прийня­тним. До то­го ж у сіль­го­спви­ро­бни­ка бу­де ма­кси­маль­но допу­сти­мий кре­ди­тний порт­фель для йо­го які­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня.

За оцін­кою управ­лі­н­ня кре­ди­тних ри­зи­ків бі­знес клі­єн­та є фі­нан­со­во ста­біль­ним із по­зи­тив­ною істо­ри­чною ди­на­мі­кою. Фа­хі­вець під­три­мує на­да­н­ня сіль­го­спви­ро­бни­ку по­трі­бної йо­му су­ми кре­ди­ту, а та­кож дає ре­ко­мен­да­ції що­до гра­фі­ка по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті — рів­ни­ми ча­сти­на­ми в остан­ніх три мі­ся­ці дії кре­ди­тно­го до­го­во­ру.

Яке рі­ше­н­ня ви­не­се­но

За­яв­ку роз­гля­ну­то, від­по­від­аль­ні спе­ці­а­лі­сти об­ґрун­ту­ва­ли на­да­ні ре­ко­мен­да­ції, умо­ви кре­ди­ту по­го­дже­но. Рі­ше­н­ня став­лять на го­ло­су­ва­н­ня. Рі­ше­н­ня ухва­ле­но одно­го­ло­сно.

Фер­мер­сько­му го­спо­дар­ству пі­ді­йшли умо­ви, за­про­по­но­ва­ні бан­ком, і че­рез 2 дні пі­сля ухва­ле­н­ня кре­ди­тним ко­мі­те­том по­зи­тив­но­го рі­ше­н­ня сто­ро­ни під­пи­са­ли кре­ди­тну уго­ду. До­ступ до ко­штів по­зи­чаль­ник отри­мав у день під­пи­са­н­ня, й за умо­ва­ми кре­ди­ту може при­дба­ти на них на­сі­н­ня, до­бри­ва, за­со­би за­хи­сту ро­слин, па­лив­но­ма­стиль­ні ма­те­рі­а­ли, ви­пла­ти­ти за­ро­бі­тну пла­ту й по­да­тки. За­га­лом із мо­мен­ту по­да­н­ня за­яв­ки на кре­дит до отри­ма­н­ня ко­штів про­йшло 5 днів.

***

У XXI сто­літ­ті ко­жен під­при­є­мець ро­зу­міє, що по­трі­бно бу­ти не ли­ше ква­лі­фі­ко­ва­ним ви­ро­бни­ком, а й фі­нан­со­во гра­мо­тним ме­не­дже­ром. Тож агро­під­при­єм­ствам вар­то пра­гма­ти­чно обра­хо­ву­ва­ти весь свій сіль­сько­го­спо­дар­ський цикл і зва­же­но ухва­лю­ва­ти рі­ше­н­ня що­до ін­ве­сти­цій у те­хні­ку, но­ве бу­дів­ни­цтво, впро­ва­дже­н­ня те­хно­ло­гій. Та­кож тре­ба зав­жди че­сно оці­ню­ва­ти вла­сні мо­жли­во­сті й ри­зи­ки. Агросектор ма­ло чим від­рі­зня­є­ться від ін­ших на­пря­мів бі­зне­су. От­же, є сенс роз­ши­рю­ва­ти ме­жі й шу­ка­ти на­тхне­н­ня як у пра­гма­ти­чних, так і в не­пе­ре­дба­чу­ва­них ре­чах. І у вас усе ви­йде ра­зом із ва­шим на­дій­ним бан­ком-пар­тне­ром!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.