Уні­вер­саль­ний Ко­рунд

Про під­го­тов­ку ґрун­ту пе­ред по­сів­ною по­дбає те­хні­ка LEMKEN

AgroMarket - - ТРЕНДИ - Оле­ксандр КИЯНЕЦЬ, фа­хі­вець із під­трим­ки про­да­жів «ЛЕМКЕН-Укра­ї­на»

На­ле­жна якість пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку та ви­со­ка про­ду­ктив­ність у по­єд­нан­ні з не­зна­чни­ми ви­тра­та­ми на зно­шу­ва­н­ня ма­шин — та­кою є фі­ло­со­фія ком­па­нії LEMKEN. Тож ство­ре­ні її фа­хів­ця­ми ком­бі­но­ва­ні агре­га­ти для пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку ґрун­ту за­без­пе­чу­ють опти­маль­не йо­го роз­пу­шу­ва­н­ня в усьо­му по­сів­но­му го­ри­зон­ті.

Уні­вер­саль­ний ком­бі­но­ва­ний агре­гат пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку ґрун­ту Ко­рунд від­рі­зня­є­ться над­зви­чай­но ви­со­кою які­стю ви­рів­ню­ва­н­ня, роз­пу­ше­н­ня та по­дрі­бне­н­ня ґрун­ту за ви­со­кої про­ду­ктив­но­сті. Рі­зно­ма­ні­тні ла­пи до­зво­ля­ють цим агре­га­там де­мон- стру­ва­ти свої мо­жли­во­сті в рі­зно­ма­ні­тних ви­ро­бни­чих умо­вах.

Ко­рунд має від двох до ше­сти се­кцій та ши­ри­ну за­хва­ту 3,0–9,0 м (ши­ри­на ко­жної се­кції — 1,5 м). Ко­ро­тка й ком­па­ктна кон­стру­кція Ко­рун­да за­без­пе­чує опти­маль­не по­ло­же­н­ня точки тя­ги й та­ким чи­ном до­зво­ляє їх агре­га­ту­ва­ти з тра­кто­ра­ми, які роз­ви­ва­ють не­ве­ли­ке тя­го­ве зу­си­л­ля.

Агре­гат ком­пле­кту­є­ться дво­ма мо­жли­ви­ми ва­рі­ан­та­ми ро­бо­чих се­кцій — із пло­ски­ми або пру­жин­ни­ми зу­ба­ми. Се­кція пло­ских зу­бів скла­да­є­ться з п’яти ря­дів пря­мих або зі­гну­тих зу­бів — усьо­го їх 25 штук.

Се­кція пру­жин­них зу­бів скла­да­є­ться з чо­ти­рьох ря­дів — 16 зу­бів, від­стань між яки­ми ста­но­вить 98 мм, створюють ефект рів­но­мір­но­го роз­пу­ше­н­ня за гли­бо­ко­го обро­бі­тку ґрун­ту. За­мість пру­жин­них зу­бів се­кція може ком­пле­кту­ва­ти­ся зу­ба­ми ти­пу «Ма­ра­фон» і «Гам­ма».

Па­ра­ле­ло­грам­не на­ві­шу­ва­н­ня ро­бо­чих се­кцій га­ран­тує рів­но­мір­ну гли­би­ну обро­бі­тку ґрун­ту. Ро­змі­ще­н­ня лап за­без­пе­чує ви­со­ку тя­го­ву по­ту­жність, і та­ким чи­ном дає змо­гу пе­ре­да­ва­ти більш ви­со­кий тиск на ко­тки. Зав­дя­ки цьо­му за­без­пе­чу­є­ться опти­маль­не ви­рів­ню­ва­н­ня й по­дрі­бне­н­ня ґрун­ту. Ре­гу­лю­ва­н­ня гли­би­ни обро­бі­тку від 3 до 15 см від­бу­ва­є­ться сту­пін­ча­сто, за до­по­мо­гою пе­ре­ста­нов­ки шти­фтів в отво­рах.

Ви­рів­ню­ва­н­ня по­верх­ні ґрун­ту агре­га­та­ми Ко­рунд від­бу­ва­є­ться за до­по­мо­гою пру­жин­ної ба­га­то­фун­кціо­наль­ної план­ки, яка може ма­ти два по­ло­же­н­ня — з на­хи­лом на­зад або з на­хи­лом упе­ред.

Ко­рунд осна­ще­но по­двій­ним зуб­ча­стим або труб­ча­сто-зуб­ча­стим ко­тка­ми, які ви­го­тов­ля­ють із ді­а­ме­тром пе­ре­дньо­го ко­тка 330 мм, а за­дньо­го — 270 мм.

Не­за­ле­жно від ро­бо­чої ши­ри­ни за­хва­ту всі агре­га­ти Ко­рунд ма­ють транс­порт­ну ши­ри­ну 3,0 м і транс­порт­ну ви­со­ту до 4,0 м.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.