Ку­ди ці­ли­ться по­да­тко­ва?

AgroMarket - - ТРЕНДИ - Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист

Ско­ро вже рік як сіль­го­спви­ро­бни­ки жи­вуть без спе­ці­аль­но­го ре­жи­му з ПДВ. Утім, пев­не, ще зо два ро­ки, а, мо­жли­во, й біль­ше, про та­ку роз­кіш агро­бі­зне­су не да­дуть за­бу­ти податківці. Осо­бли­ва ува­га під час пла­но­вих по­да­тко­вих пе­ре­ві­рок агро­під­при­ємств — до спе­цре­жи­му з ПДВ минулих періодів, адже це мо­жли­вість і по­ру­ше­н­ня вста­но­ви­ти, і ПДВ до бю­дже­ту спря­му­ва­ти, і на­ра­ху­ва­ти не­ма­лі штра­фи.

Най­гір­ший ва­рі­ант — ко­ли вста­нов­ле­но по­ру­ше­н­ня пи­то­мої ва­ги по­ста­ча­н­ня сіль­гос­пто­ва­рів. Тоб­то її зна­че­н­ня за ре­зуль­та­та­ми пе­ре­вір­ки мен­ше як 75%. Які на­слід­ки для бі­зне­су? Ви­клю­че­н­ня з ре­є­стру пла­тни­ків за спе­цре­жи­мом із ПДВ, на­ра­ху­ва­н­ня сум ПДВ за всі­ма здій­сне­ни­ми спе­цре­жим­ни­ми опе­ра­ці­я­ми вже до спла­ти в держ­бю­джет. І це ще не все. Пе­ре­не­се­н­ня сум по­да­тко­во­го кре­ди­ту по ви­ро­бни­чих за­со­бах, що бу­ли при­дба­ні для ви­ро­ще­н­ня сіль­госп­про­ду­кції, зі спе­ці­аль­ної де­кла­ра­ції в за­галь­ну. І як ви­шня на тор­ті — штраф у роз­мі­рі 125% (на під­ста­ві п. 123.2 ПКУ). Цю сан­кцію, до сло­ва, є сенс оспо­рю­ва­ти, бо за ст. 123 ПКУ штраф ви­зна­ча­є­ться в роз­мі­рах, ви­зна­че­них п. 123.1 ПКУ, а стя­гне­н­ня 100% штра­фу за ви­мо­га­ми п. 123.2 ПКУ вза­га­лі не пе­ред­ба­че­но.

Ли­ше одну сан­кцію одно­го ви­ду мо­жна за­сто­су­ва­ти за одне по­ру­ше­н­ня. Та­кий прин­цип під­твер­джу­є­ться і нор­ма­ми п. 113.3, п.116.2 ПКУ, по­ло­же­н­ня­ми Уза­галь­ню­ю­чої кон­суль­та­ції ДПС України №1046 від 22.11.2012, і, зві­сно, стат­тею 61 Кон­сти­ту­ції України, де пе­ред­ба­че­но, що «ні­хто не може бу­ти дві­чі при­тя­гне­ний до юри­ди­чної від­по­від­аль­но­сті одно­го ви­ду за одне й те са­ме пра­во­по­ру­ше­н­ня». Тоб­то 125% штраф мо­жна оспо­ри­ти, адже фа­кти­чно за одне по­ру­ше­н­ня за­сто­со­ву­є­ться два штра­фи одно­го ви­ду!

За­галь­ний строк для за­сто­су­ва­н­ня штра­фних сан­кцій та до­на­ра­ху­вань у ме­жах по­да­тко­вої пе­ре­вір­ки ста­но­вить 1095 днів. Це озна­чає, що по­да­тко­ві ор­га­ни ма­ють пра­во при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті пла­тни­ка по­да­тків ли­ше за по­ру­ше­н­ня в ме­жах цьо­го пе­рі­о­ду. А от до­ку­мен­ти й ін­фор­ма­цію мо­жуть по­про­си­ти на­да­ти й за біль­ший пе­рі­од, ніж 1095 днів. То­му ма­є­те са­мі ви­рі­ши­ти, чи зни­щу­ва­ти до­ку­мен­ти, за яки­ми ми­ну­ли стро­ки збе­рі­га­н­ня (до сло­ва, по­ря­док зни­ще­н­ня до­ку­мен­тів пе­ред­ба­чає за­лу­че­н­ня до цьо­го про­це­су спе­ці­а­лі­зо­ва­ної уста­но­ви).

Якщо вста­нов­ле­но факт пе­ре­ви­ще­н­ня пи­то­мої ва­ги (понад 25%) із по­ста­ча­н­ня не­сіль­гос­пто­ва­рів і по­слуг, то не­за­ле­жно від стро­ку, який від­то­ді ми­нув, ДФС ви­клю­чає та­ко­го пла­тни­ка зі спе­ці­аль­но­го ре­є­стру пла­тни­ків ПДВ (п. 6.7 По­ло­же­н­ня). Втім, є ці­ка­вий ню­анс: ви­клю­чи­ти має пра­во не­за­ле­жно від стро­ку, а от за­сто­су­ва­ти штра­фні сан­кції — ли­ше в ме­жах 1095 днів — бо се­ред ви­ня­тків, що до­зво­ля­ють по­да­тків­цям пе­ре­ві­ря­ти і штра­фу­ва­ти понад строк 1095 днів, від­су­тня та­ка під­ста­ва, як про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок по спец. ПДВ. Тож у ли­сто­па­ді 2017 ро­ку до­на­ра­ху­ва­н­ня по спец. ПДВ ціл­ком мо­жли­ві за ли­сто­пад, гру­день 2014-го, 2015–2016 рр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.