Як уни­кну­ти ка­та­стро­фи

AgroMarket - - РИНОК -

Пе­ре­вір­ки суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня що­до на­яв­но­сті роз­ро­бле­них і за­про­ва­дже­них на ви­ро­бни­цтві про­це­дур НАССР ма­ли роз­по­ча­ти­ся ще з ве­ре­сня. Та на рин­ку по­ки що за­тиш­шя. До чо­го го­ту­ва­ти­ся ви­ро­бни­кам?

За су­хим за­ко­но­дав­чим фор­му­лю­ва­н­ням «по­стій­но ді­ю­чі про­це­ду­ри, що за­сно­ва­ні на прин­ци­пах си­сте­ми аналізу не­без­пе­чних фа­кто­рів та кон­тро­лю у кри­ти­чних то­чках» ло­гі­чні ре­чі:

1) на ва­шо­му під­при­єм­стві на­ла­го­дже­но пев­ний те­хно­ло­гі­чний про­цес що­до ви­ро­бни­цтва яко­їсь про­ду­кції;

2) у цьо­му про­це­сі мо­жуть бу­ти не­без­пе­чні для здо­ров’я лю­ди­ни і ста­ну дов­кі­л­ля чин­ни­ки;

3) про­я­ви­ти­ся ці чин­ни­ки мо­жуть у кри­ти­чних то­чках за­сто­со­ву­ва­но­го те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су;

4) тре­ба ці точки за­фі­ксу­ва­ти і роз­ро­би­ти ал­го­ритм кон­тро­лю: що ро­би­ти, щоб від­по­від­ні па­ра­ме­три не ви­йшли з нор­ми.

Зро­зумі­ло, все це пе­ред­ба­чає, що на під­при­єм­стві є по­стій­ні й від­по­від­ним чи­ном до­ку­мен­то­ва­ні про­це­ду­ри: те­хно­ло­гі­чні ре­гла­мен­ти ви­ро­бни­цтва про­ду­кції та про­це­ду­ра по­си­ле­но­го кон­тро­лю до­три­ма­н­ня та­ких ре­гла­мен­тів у кри­ти­чних то­чках. Пи­та­н­ня до ау­ди­то­рії: у ко­го на під­при­єм­стві існує де­таль­но до­ку­мен­то­ва­на те­хно­ло­гія? хто від­по­від­ає за її до­три­ма­н­ня? що че­кає по­ру­шни­ків?

Зві­сно, якийсь не­об­хі­дний мі­ні­мум те­хні­чної до­ку­мен­та­ції у ви­ро­бни­ків є. Зде­біль­шо­го це те, що сво­го ча­су бу­ло зро­бле­но май­же з-під па­ли­ці для до­три­ма­н­ня нор­ма­тив­ної ба­зи. Те­пер у нас де­ре­гу­ля­ція, й ото­го «кий­ка» при­бра­ли. Стан­дар­ти ска­со­ва­но, держ­кон­троль транс­фор­мо­ва­но у слу­жбу. Чи пе­ре­йма­ти­му­ться ви­ро­бни­ки фор­му­ва­н­ням но­вої до­ку­мен­та­ції? На­вряд чи. Ра­зом із тим на­по­го­то­ві сто­їть чи­ма­лень­ка ар­мія охо­чих за най­мен­шо­го на­тя­ку з бо­ку опе­ра­то­ра рин­ку ки­ну­ти­ся йо­му на до­по­мо­гу. Мо­жли­во, це на­віть не ко­шту­ва­ти­ме над­то до­ро­го — за та­ко­го до­мі­ну­ва­н­ня про­по­зи­ції над по­пи­том! Та до чо­го бу­де «при­кру­че­но» оті про­це­ду­ри НАССР, ко­ли на під­при­єм­стві від­су­тня де­таль­на те­хно­ло­гі­чна й управ­лін­ська до­ку­мен­та­ція? Однак при­йдуть кон­тро­ле­ри, по­ба­чать до­бре про­пи­са­ні на па­пе­рі про­це­ду­ри й ви­рі­шать, що все до­бре — на під­при­єм­ствах за­про­ва­дже­но за­са­ди НАССР. От тіль­ки на пра­кти­ці вко­тре ви­яви­ться, що все не так опти­мі­сти­чно: в усьо­му сві­ті НАССР пра­цює, а в нас… ні.

Ближ­че до гро­шей. Па­пе­ри мо­жна ма­лю­ва­ти дов­го й кра­си­во і про НАССР, і про те­хно­ло­гії. Та все це так і за­ли­ши­ться мер­твим (що, вла­сне, і від­бу­ва­є­ться), до­ки до­ку­мен­та­ція не ста­не ре­аль­ним акти­вом і без­по­се­ре­дньо сто­су­ва­ти­ме­ться гро­шей. І тут є два шля­хи: один із них дов­гий, про­те ціл­ком зро­зумі­лий. Усі ми сві­до­мі, що на­яв­ність те­хно­ло­гії га­ран­тує по­вто­рю­ва­ність па­ра­ме­трів про­ду­кту, при­зви­ча­ює до ньо­го по­ку­пця, фор­мує уста­ле­ний імідж ви­ро­бни­ка. На­клей­ка про до­три­ма­н­ня на ви­ро­бни­цтві за­сад НАССР до­дає спо­жи­ва­чу впев­не­но­сті в без­пе­чно­сті та яко­сті про­ду­кції. Зро­зумі­ло, все це має на­слід­ком по­си­ле­н­ня по­зи­цій на рин­ку, збіль­ше­н­ня над­хо­джень. У пер­спе­кти­ві… А нам хо­ті­ло­ся б, аби все бу­ло «тут і за­раз». Тож ви­ро­бни­ки й зі­тха­ють із по­лег­ше­н­ням, ко­ли ра­птом ста­ють не­о­бов’яз­ко­ви­ми стан­дар­ти, ко­ли дер­жін­спе­кції транс­фор­му­ють у слу­жби. От­же, й ма­лю­ють «мо­дні па­пе­ри» за­мість то­го, щоб на­ла­го­джу­ва­ти чі­ткі те­хно­ло­гії і пиль­ну­ва­ти за без­пе­чні­стю та які­стю про­це­сів. Бла­го, збі­дні­ле на­се­ле­н­ня орі­єн­ту­є­ться на ці­ну, а не на якість.

Ла­ри­са СТАРІКОВА, ко­ор­ди­на­тор Ана­лі­ти­чно­го цен­тру Аграр­но­го со­ю­зу України

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.