Про­бле­ма — у вза­є­мо­дії

Бу­ду­є­те не­про­зо­ру стру­кту­ру бі­зне­су? Не ма­є­те кон­та­кту з па­йо­ви­ка­ми? Го­туй­те­ся до рей­дер­ської ата­ки!..

AgroMarket - - ДЕЛІКАТНА ТЕМА -

Ні для ко­го не є но­ви­ною те, що аграрний се­ктор в Україні де­мон­струє стій­ку ди­на­мі­ку роз­ви­тку та стає одним із най­при­ва­бли­ві­ших се­гмен­тів еко­но­мі­ки. Як на­слі­док, мо­жли­ві­стю за­ро­би­ти в агро­се­кто­рі дедалі біль­ше по­чи­на­ють ці­ка­ви­ти­ся да­ле­кі від сіль­сько­го го­спо­дар­ства лю­ди. Чи­ма­ло з них, пра­гну­чи отри­ма­ти швид­кий при­бу­ток, не гре­бує будь-яки­ми ме­то­да­ми. Різ­ке зро­ста­н­ня кра­ді­жок уро­жаю, ма­те­рі­аль­них акти­вів і збіль­ше­н­ня рей­дер­ських за­хо­плень в агро­бі­зне­сі свід­чать про те, що по­при свої ба­жа­н­ня сіль­го­спви­ро­бни­ки при­вер­ну­ли до се­бе ува­гу кри­мі­наль­но­го сві­ту. Зві­сно, рей­дер­ство при­та­ман­не не ли­ше АПК. Утім, на тлі роз­мов про за­пуск рин­ку зем­лі во­но на­бу­ло по­ши­ре­н­ня. На­то­мість ко­ру­пцій­на су­до­ва си­сте­ма в Україні та дії са­мих агра­рі­їв спри­я­ють цьо­му про­це­су.

Бі­ле, сі­ре, чор­не...

За оцін­ка­ми юри­стів, рей­дер­ство бу­ває трьох ти­пів: бі­ле, сі­ре та чор­не. До пер­шо­го ти­пу вар­то від­не­сти будь-яке не­дру­жнє по­гли­на­н­ня — во­но за­зви­чай від­бу­ва­є­ться у пра­во­во­му по­лі. Рей­дер­ство дру­го­го ти­пу — це те, що остан­нім ча­сом най­більш роз­по­всю­дже­не в Україні і від яко­го вже по­збу­ли­ся пе­ре­ва­жна кіль­кість ци­ві­лі­зо­ва­них кра­їн. Для ньо­го ха­ра­ктер­ним є під­роб­ка до­ку­мен­тів та/або під­куп по­са­до­вих осіб із подаль­шою швид­кою ле­га­лі­за­ці­єю про­це­су. Та­кі дії не­мо­жли­ві без уча­сті су­до­вої вла­ди та низ­ки дер­жав­них ін­сти­ту­цій, на жаль, тут у нас по­чи­нає ві­ді­гра­ва­ти ви­рі­шаль­ну роль са­ме ко­ру­пцій­на скла­до­ва. З рей­дер­ством та­ко­го ти­пу най­скла­дні­ше бо­ро­ти­ся, і ці про­це­си є до­во­лі три­ва­ли­ми та до­ро­ги­ми з по­гля­ду за­лу­че­них ре­сур­сів. Тре­тій тип рей­дер­ства вже дав­но не зу­стрі­ча­є­ться в роз­ви­не­них кра­ї­нах, оскіль­ки до ньо­го на­ле­жать пря­мі кри­мі­наль­ні дії на кшталт си­ло­во­го за­хо­пле­н­ня. Тут всту­пає в дію без­по­се­ре­дня зо­на від­по­від­аль­но­сті си­ло­вих стру­ктур, і без їх за­лу­че­н­ня розв’яза­н­ня та­ко­го кон­флі­кту фа­кти­чно не­мо­жли­ве.

По­стра­жда­ти від рей­дер­ства може будь-хто з грав­ців рин­ку. Зокре­ма, ті, що ма­ють на­мір при­дба­ти той чи ін­ший актив, ри­зи­ку­ють зі­штов­хну­тись із так зва­ним «шту­чним ан­ти­рей­дер­ством», ко­ли про­да­вець, зна­йшов­ши ви­гі­дні­шу про­по­зи­цію, вже пі­сля укла­да­н­ня уго­ди про ку­пів­лю/ про­даж й отри­ма­н­ня гро­шей, за­яв­ляє про рей­дер­ську ата­ку та по­чи­нає про­цес по­вер­не­н­ня акти­ву у вла­сність, усі­ма до­сту­пни­ми за­со­ба­ми під­клю­ча­ю­чи ЗМІ, дер­жор­га­ни та не­за­ле­жні юри­ди­чні стру­кту­ри. Аби за­хи­сти­ти се­бе від та­ко­го ри­зи­ку, слід ре­тель­но до­три­му­ва­ти­ся всіх не­об­хі­дних про­це­дур під час M&A уго­ди. Пе­ред­усім, осо­бли­во в ра­зі по­гли­на­н­ня се­ре­дньо­го чи ве­ли­ко­го бі­зне­су, крім про­ве­де­н­ня зви­чай­но­го due diligence ком­па­нії, яку ку­пу­ють, вар­то ре­тель­но до­слі­ди­ти її ре­пу­та­цій­ну істо­рію. Окре­мо слід при­ді­ли­ти ува­гу пе­ре­вір­ці зе­мель­но­го бан­ку ком­па­нії, кор­по­ра­тив­ні пра­ва якої про­да­ють. Чі­тке ро­зу­мі­н­ня то­го, яка кіль­кість до­го­во­рів орен­ди укла­де­на із по­мил­ка­ми або вза­га­лі втра­ти­ла чин­ність, змо­же, з одно­го бо­ку, за­хи­сти­ти на­да­лі від су­до­вих про­це­сів чи від втра­ти цих ді­ля­нок, а з ін­шо­го, дасть шанс зни­зи­ти ці­ну уго­ди. В ра­зі ку­пів­лі фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства не бу­де зай­вим ба­наль­не спіл­ку­ва­н­ня із су­сі­да­ми та ро­зу­мі­н­ня, з якою лю­ди­ною вам на­да­лі до­ве­де­ться ма­ти спра­ву. Зав­жди тре­ба пам’ята­ти, що той, хто «ки­нув» пар­тне­ра/кон­тр­аген­та один раз, обов’яз­ко­во зро­бить це вдру­ге.

Бла­го­да­тним під­ґрун­тям для роз­кві­ту сі­ро­го рей­дер­ства в Україні крім ба­наль­ної ко­ру­пції є чин­ник ціни. Так, ни­ні за­хо­пи­ти аграрний бі­знес сут­тє­во ви­гі­дні­ше з фі­нан­со­во­го бо­ку, ніж йо­го ку­пу­ва­ти офі­цій­но. Тим біль­ше, що від­по­від­аль­но­сті у ви­пад­ку не­вда­ло­го рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня уни­кну­ти до­во­лі лег­ко, осо­бли­во не без­по­се­ре­днім ви­ко­нав­цям, а го­лов­ним за­мов­ни­кам. Та­кож ви­зна­чаль­ним фа­кто­ром у по­ве­дін­ці рей­де­рів є те, що їх ме­тою є швид­ке отри­ма­н­ня кон­тро­лю над акти­вом із мо­жли­ві­стю мит­тє­во­го ви­ве­де­н­ня всіх гро­шей і про­да­жу то­ва­ру, та в ра­зі успі­шної ата­ки подаль­шо­го роз­про­да­жу отри­ма­но­го бі­зне­су як та­ко­го. За­зви­чай без­по­се­ре­дній рей­дер не пла­нує за­йма­ти­ся сіль­го­спви­ро­бни­цтвом, во­дно­час по­тен­цій­ний за­мов­ник на­да­лі ви­сту­пає по­ку­пцем за­хо­пле­них акти­вів, за­зви­чай йо­го ці­кав­лять ли­ше пра­ва орен­ди зем­лі або ці­лі­сний май­но­вий ком­плекс, на­при­клад еле­ва­тор. Зна­ю­чи про та­ку стра­те­гію біль­шо­сті рей­де­рів, агра­рі­ям слід ви­бу­до­ву­ва­ти свої подаль­ші дії.

Ан­ти­рей­дер­ський пра­кти­кум

То як за­хи­сти­ти се­бе, свої акти­ви та вла­сне бі­знес від не­чи­стих на ру­ку діл­ків? Зві­сно ж, бу­дья­кій про­бле­мі лег­ше за­по­біг­ти, ніж по­тім її ге­ро­ї­чно до­ла­ти. До то­го ж, ко­ли йде­ться про фер­ме­ра чи агро­хол­динг, ри­зи­ки та шля­хи їх ні­ве­лю­ва­н­ня сут­тє­во ро­зрі­зня­ю­ться. Це як два сві­ти й, від­по­від­но, два рів­ні без­пе­ки.

Утім, якщо рей­дер­ська ата­ка вже ста­ла­ся, ді­я­ти тре­ба ду­же опе­ра­тив­но. Са­ме в пер­ші го­ди­ни пі­сля за­хо­пле­н­ня до­свід­че­ні юри­сти мо­жуть всти­гну­ти від­ре­а­гу­ва­ти на­ле­жним чи­ном і бло­ку­ва­ти в пра­во­во­му по­лі будь-яке подаль­ше пе­ре­да­н­ня май­но­вих прав но­во­му вла­сни­ко­ві. Звер­не­н­ня до адво­ка­та, який зна­є­ться са­ме на про­ти­дії рей­дер­ським за­хо­пле­н­ням, це вже по­ло­ви­на успі­ху. Да­лі обов’яз­ко­вим є за­лу­че­н­ня дер­жав­них ор­га­нів для про­ти­дії за­хо­плен­ню ва­шо­го бі­зне­су. Так, по­при те, що са­ме вна­слі­док ко­ру­пції чи­нов­ни­ків рей­дер­ство ста­ло мо­жли­вим, актив­на участь дер­жа­ви може до­по­мог­ти у цьо­му про­ти­сто­ян­ні. Фа­хів­ці ра­дять обов’яз­ко­во від­ра­зу звер­та­ти­ся до «Ан­ти­рей­дер­ської ко­мі­сії» з ме­тою ска­су­ва­н­ня ре­є­стра­цій­них дій, здій­сне­них рей­де­ра­ми. Ну й зви­чай­но від­ра­зу тре­ба по­пе­ре­ди­ти пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни про стан справ і ви­ма­га­ти їх чі­тко­го ре­а­гу­ва­н­ня.

Ба­га­то хто з по­стра­жда­лих не при­ді­ляє на­ле­жної ува­ги впли­ву гро­мад­сько­сті й за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції на про­ти­дії за­хо­плен­ню. Це не­при­пу­сти­ма по­мил­ка. Вар­то пам’ята­ти, що під ти­ском ши­ро­ко­го роз­го­ло­су, з одно­го бо­ку, вла­дні ін­сти­ту­ції бу­дуть зму­ше­ні швид­ко й чі­тко пра­цю­ва­ти, а з ін­шо­го, по­тен­цій­ний за­мов­ник у та­ко­му ви­пад­ку втра­ча­ти­ме ін­те­рес до об’єкта. Бо при­йти в се­ло, де три­ва­ли, умов­но ка­жу­чи, бо­йо­ві дії між на­се­ле­н­ням, яке і є без­по­се­ре­днім зем­ле­вла­сни­ком, та за­їжджи­ми мо­ло­ди­ка­ми, не є ком­фор­тним. По­тім са­ме із цим на­се­ле­н­ням до­ве­де­ться йо­му укла­да­ти до­го­во­ри орен­ди, й не­ві­до­мо ще, як во­но до то­го по­ста­ви­ться. В укра­їн­ській пра­кти­ці бу­ли на­віть ви­пад­ки, ко­ли ба­бу­сі з ви­ла­ми спро­мо­гли­ся ви­гна­ти рей­де­рів з об’єкта й та­ким чи­ном за­хи­сти­ти бі­знес йо­го за­кон­но­го вла­сни­ка.

Тим, хто при­йшов в агросектор з ін­ших бі­зне­сів, вар­то зва­жа­ти на той факт, що се­ля­ни й ме­шкан­ці ін­ду­стрі­аль­них міст ма­ють сут­тє­ву від­мін­ність. Зокре­ма, се­ло — це, як одна ве­ли­ка ро­ди­на, де, при­найм­ні, всі один одно­го зна­ють. Якщо фер­мер чи агро­ком­па­нія вра­хо­ву­ва­ти­ме це у сво­їх від­но­си­нах із па­йо­ви­ком, то гро­ма­да ста­не на за­ва­ді рей­де­ру. З ін­шо­го бо­ку, ця об­ста­ви­на може ста­ти вмі­ло ви­ко­ри­ста­ним ін­стру­мен­том для за­хо­пле­н­ня бі­зне­су (якщо йо­го вла­сник має фор­маль­ний під­хід до вза­є­мо­дії з гро­ма­дою). Че­рез та­ке не­дба­ле став­ле­н­ня до се­лян (мов­ляв, «я їм пла­чу ви­со­ку орен­дну пла­ту, а ре­шта їх про­блем ме­не не ці­ка­вить»), вла­сник, най­швид­ше, ста­не об’єктом бі­ло­го рей­дер­ства. Йо­го до­го­во­ри орен­ди бу­дуть пе­ре­ку­пле­ні або пе­ре­о­форм­ле­ні пі­сля за­кін­че­н­ня стро­ку дії най­ближ­чим кон­ку­рен­том чи ін­шим фер­ме­ром. Рей­де­ри ре­тель­но ви­вча­ють люд­ську пси­хо­ло­гію й зна­хо­дять тих, хто в се­лі має най­біль­ший ав­то­ри­тет, по­чи­на­ють із ним пра­цю­ва­ти, а да­лі, ко­ли ма­хо­вик уже за­пу­ще­но, лю­ди са­мі до­ро­блю­ють за­мість рей­де­ра всю йо­го ро­бо­ту. Во­ни за прин­ци­пом «са­ра­фан­но­го ра­діо» швид­ко пе­ре­да­ють один одно­му ви­гі­дні­ші умо­ви спів­пра­ці, і та­ким чи­ном за­пу­ска­є­ться лан­цю­го­ва ре­а­кція роз­ри­ву до­го­во­рів орен­ди.

Якщо в ра­йо­ні пра­цює під­при­єм­ство, вла­сник яко­го ви­бу­ду­вав від­кри­ту по­лі­ти­ку що­до гро­ма­ди, то лю­ди са­мі ро­би­ти­муть йо­му ре­кла­му се­ред сво­їх су­сі­дів і ро­ди­чів. Зви­чай­но це до­да­тко­ві гро­ші — для най­більш со­ці­аль­но орі­єн­то­ва­них ком­па­ній це 10–15% їх при­бу­тку. Та­ка по­ве­дін­ка ха­ра­ктер­на для біль­шо­сті агра­рі­їв, які та­кож роз­ви­ну­ли й пе­ре­ро­бну про­ми­сло­вість — їх стра­те­гії більш да­ле­ко­гля­дні та ви­ва­же­ні. Вар­то за­зна­чи­ти, що це не про­сто зай­ві ви­да­тки, це га­ран­тія пев­ної без­пе­ки й то­го, що гро­ші, які ви вкла­ли в зем­лю, не бу­дуть ви­тра­че­ні мар­но. Шля­хи спів­пра­ці мо­жуть бу­ти рі­зни­ми: за­га­лом з гро­ма­дою — як від­бу­до­ва­на в се­лі шко­ла або про­кла­де­ні до­ро­ги, так і без­по­се­ре­дня вза­є­мо­дія з ко­жним пай­щи­ком окре­мо: до­по­мо­га при по­хо­ван­ні або ве­сіл­лі, опла­та на­вча­н­ня най­кра­щим ви­пу­скни­кам то­що. Над­зви­чай­но ва­жли­вим є на­яв­ність без­по­се­ре­дньо­го кон­та­кту вла­сни­ка (а в ра­зі ве­ли­ко­го бі­зне­су — ке­рів­ни­ків ви­щої лан­ки з го­лов­но­го офі­су) із зем­ле­вла­сни­ка­ми. Лю­ди хо­чуть, аби їх слу­ха­ли, аби із ни­ми роз­мов­ля­ли. Дай­те їм від­чу­т­тя пар­тнер­ства, роз­ка­жіть про по­ка­зни­ки й здо­бу­тки, вла­штуй­те свя­тко­ву го­сти­ну за ко­шти ком­па­нії, і во­ни бу­дуть зна­чно ло­яль­ні­ши­ми.

На рі­зних рів­нях від­по­від­аль­но­сті

У той час як для ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су не­об­хі­дне без­по­се­ре­днє по­стій­не спіл­ку­ва­н­ня вла­сни­ка з па­йо­ви­ка­ми, для ве­ли­ко­го — най­го­лов­ні­шим ви­кли­ком має ста­ти швид­кість ре­а­гу­ва­н­ня на на­галь­ні по­тре­би орен­до­дав­ця. Ось, на­при­клад, ли­ше про­тя­гом 2015/16 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку низ­ка ве­ли­ких аграр­них під­при­ємств в Україні втра­ти­ла до 10% вла­сно­го зе­мель­но­го бан­ку са­ме че­рез від­мо­ву вла­сни­ків зем­лі по­дов­жу­ва­ти до­го­во­ри орен­ди на пра­во ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ним па­єм пі­сля за­вер­ше­н­ня стро­ку їх дії. Однак про­бле­ма у вза­є­мо­дії між зем­ле­вла­сни­ком й орен­да­рем у ве­ли­ко­го бі­зне­су ви­ни­кає не ли­ше із се­ля­на­ми.

Окре­мо вар­то звер­ну­ти ува­гу на обро­бі­ток тих зе­мель, які агро­фір­ми орен­ду­ють у дер­жа­ви. Са­ме дії чи­нов­ни­ків із Дер­жгео­ка­да­стру остан­нім ча­сом стали пер­шо­при­чи­ною рей­дер­ських за­хо­плень зе­мель­них ді­ля­нок. Звіль­не­н­ня з по­са­ди ви­ко­ну­ю­чо­го обов’яз­ки го­ло­ви Дер­жгео­ка­да­стру па­на Оле­га Цвя­ха — це ли­ше вер­ше­чок ске­лі, яку ще тре­ба лу­па­ти й лу­па­ти. Остан­нім ча­сом по­ча­сті­ша­ли ви­пад­ки, ко­ли Дер­жгео­ка­дастр без­під­став­но не укла­дає до­го­во­ри орен­ди на но­вий строк із сум­лін­ним орен­да­рем. При цьо­му не на­дає йо­му від­мо­ву, а за спи­ною пе­ре­о­форм­лює пра­ва орен­ди на цю зем­лю на но­во­го зем­ле­ко­ри­сту­ва­ча. У ра­зі якщо ви звер­ну­лись із про­ха­н­ням про по­дов­же­н­ня стро­ку орен­ди й не отри­ма­ли від­мо­ву, то обов’яз­ко­во слід по­дов­жу­ва­ти спла­чу­ва­ти орен­дну пла­ту та за до­по­мо­гою юри­стів звер­та­ти­ся до су­ду. На­ра­зі біль­шість су­дів за та­ких умов стає на бік по­зи­ва­ча, тоб­то по­пе­ре­дньо­го орен­да­ря.

Пам’ятай­те: по­дов­же­н­ням стро­ку орен­ди зе­мель­но­го паю слід по­чи­на­ти пе­ре­йма­ти­ся не пі­зні­ше, ніж за рік до йо­го за­вер­ше­н­ня! Ну і, зві­сно ж, ба­за всіх до­го­во­рів орен­ди ко­жної аграр­ної ком­па­нії має бу­ти укла­де­на в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді. У цій си­сте­мі по­вин­но сто­я­ти на­га­ду­ва­н­ня про за­кін­че­н­ня тер­мі­ну орен­ди для ко­жно­го до­го­во­ру окре­мо. Ну і зви­чай­но, якщо ви не хо­че­те втра­ти­ти ваш зе­мель­ний банк, то юри­ди­чний де­пар­та­мент і зе­мель­ний це ма­ють бу­ти рі­зні стру­кту­ри.

Та­кож хо­чу при­вер­ну­ти ува­гу до аспе­кту не­на­ле­жно­го оформ­ле­н­ня до­го­во­рів орен­ди. На­ра­зі це та шпа­ри­на, якою ко­ри­сту­ю­ться рей­де­ри не­за­ле­жно від то­го, бі­знес яко­го роз­мі­ру во­ни ви­рі­ши­ли за­хо­пи­ти. Ду­же ва­жли­во, аби до­го­вір під­пи­сав са­ме вла­сник зем­лі, а не йо­го ро­ди­чі. На жаль, на се­лі роз­по­всю­дже­на пра­кти­ка, ко­ли за ста­рень­ких до­го­во­ри орен­ди під­пи­су­ють їх ді­ти або ону­ки, але та­кі до­ку­мен­ти не ма­ють пра­ва чин­но­сті і є зна­хід­кою для рей­де­рів. Аби уни­кну­ти подаль­ших зло­вжи­вань із та­ки­ми па­пе­ра­ми, де­які агро­хол­дин­ги пе­ре­йня­ли до­свід ро­бо­ти бан­ків з ви­да­чі кре­ди­тних кар­ток. Зокре­ма, про­во­ди­ться або ві­део­фі­кса­ція про­це­су під­пи­са­н­ня до­го­во­ру орен­ди, або орен­до­да­вець фо­то­гра­фу­є­ться ра­зом із роз­гор­ну­тим па­спор­том і під­пи­са­ним орен­дним до­го­во­ром. Бе­зу­мов­но все це є до­да­тко­вим ме­ха­ні­змом за­хи­сту, але пер­вин­ним є ко­ре­ктне й гра­мо­тне укла­да­н­ня до­го­во­ру. Обов’яз­ко­во має бу­ти вка­за­на да­та укла­да­н­ня до­го­во­ру та роз­мір орен­дної пла­ти, по­руч із під­пи­сом орен­до­да­вець має вла­сною ру­кою на­пи­са­ти ім’я, прі­зви­ще та по ба­тько­ві, до­го­вір має бу­ти про­ши­тим і про­ну­ме­ро­ва­ним. На­віть не­ве­ли­чкі юри­ди­чні не­то­чно­сті мо­жуть ста­ти зна­хід­кою для рей­де­ра, якою він обов’яз­ко­во спро­бує ско­ри­ста­ти­ся.

Хоч як це при­кро, рей­дер­ство у сво­їх ни­ні­шніх мас­шта­бах ста­ло мо­жли­вим ли­ше че­рез не­на­ле­жне став­ле­н­ня до сво­єї без­пе­ки з бо­ку агра­рі­їв, зверх­нє став­ле­н­ня до юри­ди­чних аспе­ктів, ба­наль­ну жа­ді­бність і ко­ру­пцію в дер­жав­них ор­га­нах. Са­ме че­рез по­бу­до­ву не­про­зо­рої стру­кту­ри бі­зне­су з ме­тою опти­мі­за­ції по­да­тків і не­дба­ле став­ле­н­ня до укла­да­н­ня до­го­во­рів орен­ди біль­шість ком­па­ній або фер­ме­рів за­зна­ли во­ро­жо­го на­па­ду. Сьо­го­дні тре­ба ро­зу­мі­ти, що якщо ком­па­нія не вкла­да­ти­ме до­да­тко­ві ко­шти в про­ти­дію по­тен­цій­но­му рей­дер­ству, то са­ме во­на може ста­ти на­сту­пною жер­твою.

Пам’ятай­те: по­дов­же­н­ням стро­ку орен­ди зе­мель­но­го паю слід по­чи­на­ти пе­ре­йма­ти­ся не пі­зні­ше, ніж за рік до йо­го за­вер­ше­н­ня! На­віть не­ве­ли­чкі юри­ди­чні не­то­чно­сті мо­жуть ста­ти зна­хід­кою для рей­де­ра, якою він обов’яз­ко­во спро­бує ско­ри­ста­ти­ся Лю­ди хо­чуть, аби їх слу­ха­ли, аби з ни­ми роз­мов­ля­ли. Дай­те їм від­чу­т­тя пар­тнер­ства, роз­ка­жіть про по­ка­зни­ки й здо­бу­тки, вла­штуй­те свя­тко­ву го­сти­ну, і во­ни бу­дуть зна­чно ло­яль­ні­ши­ми

Ма­рія КОЛЕСНИК, ана­лі­тик аграр­но­го рин­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.