Скла­да­ю­чи ал­го­ритм без­пе­ки

Ви­бу­до­ву­ю­чи вла­сну си­сте­му про­ти­дії рей­дер­ству, ком­па­нія має по­дба­ти про ефе­ктив­ні за­по­бі­жні за­хо­ди

AgroMarket - - СТОСУЄТЬСЯ ВСІХ -

Рей­дер­ська ата­ка — пе­ред­усім для то­го, хто стає її об’єктом, — зав­жди ста­є­ться зне­на­цька. Тож жер­тва на­па­дни­ків на­вряд чи має ба­га­то шан­сів за­хи­сти­ти свої по­ру­ше­ні пра­ва «зви­чай­ни­ми» за­хо­да­ми, ска­жі­мо, су­до­вий по­зов не за­ва­дить злов­ми­сни­кам ви­вез­ти з під­при­єм­ства обла­дна­н­ня й ін­ше май­но.

Уна­шій пра­кти­ці був ви­па­док, ко­ли за під­ро­бле­ни­ми до­ку­мен­та­ми рей­де­ри при­вла­сни­ли й пе­ре­да­ли під­став­ним осо­бам кор­по­ра­тив­ні пра­ва ком­па­нії. А зго­дом по­да­ли по­зо­ви:

1) до адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду — про ска­су­ва­н­ня рі­шень дер­жав­но­го ре­є­стра­то­ра, що за­ре­є­стру­вав до­го­во­ри про від­чу­же­н­ня кор­по­ра­тив­них прав Ком­па­нії Клі­єн­та;

2) до го­спо­дар­сько­го су­ду — про ви­зна­н­ня не­дій­сним до­го­во­ру да­ру­ва­н­ня кор­по­ра­тив­них прав Клі­єн­та.

У ра­зі по­да­н­ня по­ді­бних по­зо­вів із бо­ку вла­сни­ка йо­го по­зов­ну за­яву бу­ло б об’єд­на­но з по­зов­ною за­явою, що від­кри­ло б для рей­де­рів без­ліч мо­жли­во­стей за­тя­гу­ва­н­ня про­це­су як сто­ро­ни.

З огля­ду на це, ефе­ктив­ні­шим ви­да­є­ться від­кри­т­тя кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня та на­кла­де­н­ня аре­шту на май­но ком­па­нії, на яку став­ся на­пад. Однак і цей спо­сіб за­хи­сту не є іде­аль­ним — на­віть у цьо­му ра­зі мо­жна не всти­гну­ти за­ва­ди­ти рей­де­рам, на­при­клад, зі­бра­ти вро­жай на зем­лі, що обро­бля­є­ться ком­па­ні­єю. До то­го ж, не­зва­жа­ю­чи на ве­ли­ку кіль­кість від­кри­тих кри­мі­наль­них про­ва­джень за фа­ктом рей­дер­ських за­хо­плень, біль­шість із них не за­вер­шу­ю­ться ви­не­се­н­ням ви­ро­ку.

Оскіль­ки пра­во­охо­рон­на си­сте­ма не зав­жди ефе­ктив­на сто­сов­но від­нов­ле­н­ня спра­ве­дли­во­сті, вла­сни­ки по­вин­ні на­вчи­ти­ся за­хи­ща­ти свої акти­ви са­мо­стій­но. Пе­ред­усім — ство­ри­ти умо­ви, за яких рей­де­рам бу­де еко­но­мі­чно не­ви­гі­дно за­хо­плю­ва­ти ва­ші акти­ви.

Бе­зу­мов­но, що ко­жен гра­вець рин­ку має якісь еле­мен­ти за­хи­сту. Та до­сить ча­сто на­яв­ні «обо­рон­ні ме­ха­ні­зми» не під­ви­щу­ють шан­си уни­кну­ти за­хо­пле­н­ня. До то­го ж рей­дер­ські ме­то­ди по­стій­но змі­ню­ю­ться. І що біль­ше слаб­ких місць у по­тен­цій­ної жер­тви, то лег­ше «про­би­ти» її за­хист.

Ви­бу­до­ву­ю­чи вла­сну си­сте­му про­ти­дії рей­дер­ству, слід звер­ну­ти ува­гу, зокре­ма, на та­кі за­по­бі­жні за­хо­ди:

Ор­га­ні­за­ція фі­зи­чної охо­ро­ни ком­па­нії та її акти­вів

Рей­дер­ські ата­ки умов­но мо­жна роз­ді­ли­ти на кіль­ка форм. Пер­ша — це за­сто­су­ва­н­ня си­ло­вих ме­то­дів для за­хо­пле­н­ня й утри­ма­н­ня кон­тро­лю над ком­па­ні­єю. Дру­га по­ля­гає у за­сто­су­ван­ні за­хо­дів, що ма­ску­ю­ться під за­кон­ні дії. Са­ме фі­зи­чна охо­ро­на ком­па­нії може про­ти­ді­я­ти си­ло­во­му за­хо­плен­ню під­при­єм­ства.

По­стій­ний мо­ні­то­ринг зон ри­зи­ку

Зав­да­н­ням цьо­го за­хо­ду є ви­яв­ле­н­ня спроб отри­ма­н­ня сто­рон­ні­ми осо­ба­ми да­них про ком­па­нію, су­до­вих рі­шень, кри­мі­наль­них про­ва­джень, не­за­до­во­ле­них пра- ців­ни­ків із до­сту­пом до ко­мер­цій­ної та­єм­ни­ці то­що. Ана­ліз отри­ма­ної ін­фор­ма­ції має спри­я­ти ні­ве­лю­ван­ню зон ри­зи­ку та за­хи­сту від рей­дер­ської ата­ки.

Фор­му­ва­н­ня ре­зерв­но­го го­тів­ко­во­го фон­ду

Рей­дер­ська ата­ка може спри­чи­ни­ти тим­ча­со­ву втра­ту кон­тро­лю як над ра­хун­ка­ми ком­па­нії, так і над її май­ном. То­му аку­му­льо­ва­ні ко­шти, що збе­рі­га­ю­ться по­за ме­жа­ми ком­па­нії в не­до­сту­пно­му для рей­де­рів мі­сці (у бан­ку чи до­ві­ре­них осіб), да­дуть змо­гу по­кри­ти ви­тра­ти на по­вер­не­н­ня акти­вів.

Ство­ре­н­ня та збе­рі­га­н­ня по­за ме­жа­ми ком­па­нії ко­пій основ­них до­ку­мен­тів

Йде­ться про уста­нов­чі до­ку­мен­ти ком­па­нії; до­ку­мен­ти, що під­твер­джу­ють пра­во вла­сно­сті; віль­ні зраз­ки під­пи­су та по­чер­ку вла­сни­ків, ке­рів­ни­ка та го­лов­но­го бух­гал­те­ра то­що. Фі­зи­чна на­яв­ність цих до­ку­мен­тів до­зво­лить під­твер­ди­ти не­за­кон­ність дій рей­де­рів та за по­тре­би за­без­пе­чить мо­жли­вість про­ве­де­н­ня по­чер­ко­знав­чої екс­пер­ти­зи для вста­нов­ле­н­ня фа­кту під­роб­ки під­пи­су.

Обме­же­н­ня пов­но­ва­жень ке­рів­ни­ка ком­па­нії на укла­де­н­ня до­го­во­рів і кон­тра­ктів й упро­ва­дже­н­ня стан­дар­ту по­двій­но­го під­пи­су

Всі ці змі­ни має бу­ти вне­се­но до уста­нов­чих до­ку­мен­тів. Та­кі за­хо­ди створюють до­да­тко­ві пе­ре­шко­ди для рей­де­рів у під­роб­ці до­ку­мен­тів (до­го­во­рів, кон­тра­ктів то­що).

Ство­ре­н­ня по­зи­тив­но­го імі­джу ком­па­нії

Пе­ред­усім іде­ться про вза­є­мо­дію з ор­га­на­ми дер­жав­ної вла­ди, осо­бли­во пра­во­охо­рон­ни­ми, та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Не се­крет, що чи­ма­ло рей­дер­ських атак ста­ють мо­жли­ви­ми че­рез за­лу­че­н­ня до про­ти­прав­них схем дер­жав­них слу­жбов­ців, осо­бли­во на мі­сце­во­му рів­ні. Ба біль­ше, за ви­яв­ле­н­ня ознак рей­дер­ської ата­ки та по­ві­дом­ле­н­ня про них у пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни ком­па­нії ча­сто сти­ка­ю­ться з без­ді­яль­ні­стю пра­ців­ни­ків по­лі­ції. Тож та­кий за­хід до­по­мо­же за­по­біг­ти мо­жли­вим не­га­тив­ним на­слід­кам зло­чин­ної чи не­про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті слу­жбов­ців.

Упро­ва­дже­н­ня ком­пле­ксу за­хо­дів із при­во­ду ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки

Для ком­па­нії є ве­ли­кою за­гро­зою по­ши­ре­н­ня шкі­дли­вих комп’ютер­них про­грам, не­за­кон­не під’єд­на­н­ня до еле­ктрон­них ме­реж, кра­діж­ки но­ме­рів бан­ків­ських ра­хун­ків й ін­ших ре­кві­зи­тів. Та­кі дії свід­чать про під­го­тов­ку до рей­дер­ської ата­ки на ваш бі­знес. Тож не­гай­но слід по­дба­ти про ін­фор­ма­цій­ну без­пе­ку. Не зай­вим бу­де упро­ва­дже­н­ня си­сте- ми по­ло­жень, на­ка­зів й ін­стру­кцій, а та­кож спе­ці­аль­них комп’ютер­них про­грам та обла­дна­н­ня, що уне­мо­жлив­лять до­ступ, ко­пі­ю­ва­н­ня та пе­ре­гляд ва­жли­вої ін­фор­ма­ції.

На­ла­го­дже­н­ня ефе­ктив­ної ка­дро­вої по­лі­ти­ки ком­па­нії

Цей за­хід по­кли­ка­ний за­по­біг­ти ви­пад­кам не­до­бро­со­ві­сної по­ве­дін­ки пра­ців­ни­ків. Адже осно­ву бу­дья­кої ком­па­нії скла­да­ють лю­ди.

Фор­му­ва­н­ня шту­чно ство­ре­них зо­бов’язань

Фор­му­ва­н­ня шту­чно ство­ре­них зо­бов’язань (укла­де­н­ня тру­до­вих кон­тра­ктів із де­яки­ми пра­ців­ни­ка­ми, що пе­ред­ба­ча­ють зна­чні ком­пен­са­ції під час звіль­не­н­ня; під­пи­са­н­ня до­го­во­рів із пар­тне­ра­ми, що мі­стять зна­чні су­ми штра­фів у ра­зі не­ви­ко­на­н­ня то­що). Рей­де­ри, ви­явив­ши в ком­па­нії зо­бов’яза­н­ня, бу­дуть ви­му­ше­ні при­пи­ни­ти свої дії або ж бу­дуть ви­му­ше­ні збіль­ши­ти свої ви­тра­ти на рей­дер­ську ата­ку.

Ство­ре­н­ня скла­дної стру­кту­ри вла­сно­сті

За­зна­че­ний за­хід по­кли­ка­ний за­без­пе­чи­ти си­ту­а­цію, за якої кор­по­ра­тив­ні пра­ва та май­но ком­па­нії на­ле­жа­ти­муть кіль­ком пов’яза­ним між со­бою та під­кон­троль­ним кін­це­во­му вла­сни­ку юри­ди­чним осо­бам.

До­ве­де­но на пра­кти­ці, що пі­сля впро­ва­дже­н­ня за­по­бі­жних за­хо­дів про­ти­дії рей­дер­ству рі­вень без­пе­ки ком­па­нії зна­чно зро­стає. Під­при­єм­ство отри­мує мо­жли­вість ефе­ктив­но бо­ро­ти­ся не ли­ше з рей­дер­ськи­ми ата­ка­ми, а й із ді­я­ми не­до­бро­со­ві­сних кон­тр­аген­тів і не­на­ле­жною по­ве­дін­кою пра­ців­ни­ків.

Оле­ксандр СИДОРЕНКО, адво­кат, пар­тнер ALEXANDROV&PARTNERS

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.