Пла­ну­ва­н­ня ви­ма­гає по­слі­дов­но­сті

AgroMarket - - ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ -

Пла­ну­ю­чи бю­джет го­спо­дар­ства, я по­кла­да­ю­ся на но­ві зна­н­ня, ін­ту­ї­цію та вла­сний до­свід, про­те ду­же скла­дно вра­ху­ва­ти всі чин­ни­ки, а то­му слід бу­ти го­то­вим до ко­ри­гу­ва­н­ня за­пла­но­ва­но­го ко­што­ри­су. До ре­чі, са­ме в гну­чко­сті й зда­тно­сті опе­ра­тив­но змі­ню­ва­ти бю­дже­тну та­кти­ку — пе­ре­ва­га мен­ших господарств над агро­хол­дин­га­ми.

Зві­сно ж, пла­ну­ва­н­ня ви­ма­гає до­три­ма­н­ня по­слі­дов­но­сті. У нас, на­при­клад, пер­ший етап — це сі­во­змі­на, яку ми скла­да­є­мо пе­ре­ва­жно у ве­ре­сні, ко­ли ана­ліз за­па­сів во­ло­ги дає зро­зу­мі­ти, скіль­ки бу­де по­сі­я­но ози­ми­ни. Дру­гий крок — ра­ху­є­мо, скіль­ки є вла­сно­го по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу, скіль­ки по­трі­бно до­ку­пи­ти, які сор­ти та за якою ці­ною. Та­кі роз­ра­хун­ки най­ча­сті­ше здій­сню­ю­ться у жов­тні. Тре­тє — це ро­зра­ху­нок не­об­хі­дних для агро­те­хно­ло­гії до­брив. Та­кий ана­ліз про­во­ди­ться при­бли­зно раз на три-п’ять ро­ків. Якщо оптом ку­пу­ва­ти ве­ли­кі об­ся­ги на­сі­н­ня, до­брив чи ЗЗР (при­мі­ром, спіль­но з ін­ши­ми го­спо­дар­ства­ми), то це дає змо­гу отри­ма­ти зниж­ку й за­оща­ди­ти до 10%. На­сту­пний етап пла­ну­ва­н­ня сто­су­є­ться всіх опе­ра­цій з обро­бі­тку ґрун­ту, де основ­на ста­т­тя ви­трат за на­яв­но­сті вла­сної те­хні­ки — паль­не. Ну і, зві­сно ж, зар­пла­та пра­ців­ни­кам й орен­дна пла­та за зем­лю — це не­до­тор­ка­ні ве­ли­чи­ни, які з пев­ним ко­ри­гу­ва­н­ням пе­ре­хо­дять із ро­ку в рік. При­бли­зно в сі­чні, ко­ли вже зро­бле­но де­які за­ку­пки та за­мов­ле­н­ня, ми пе­ре­гля­да­є­мо бю­джет, щоб пе­ре­ко­на­ти­ся, що все йде за пла­ном.

Аби ма­кси­маль­но уни­кну­ти по­го­дних ри­зи­ків, ана­лі­зу­є­мо си­ту­а­цію по­пе­ре­дніх п’яти ро­ків. На­при­клад, я вже знаю, що в нас на ко­жних три по­су­шли­вих ро­ки при­па­дає один во­ло­гий і один по­мір­но во­ло­гий. Тоб­то, якщо ми­ну­лий рік був во­ло­гим, то я на 90% пе­ре­ко­на­ний, що цей рік бу­де по­су­шли­вим, то­му сі­во­змі­ну пла­ну­вав зва­жа­ю­чи на це. Дов­го­стро­ко­ве бю­дже­ту­ва­н­ня в нас мо­жли­ве ли­ше то­ді, ко­ли вда­є­ться сфор­му­ва­ти, умов­но ка­жу­чи, ін­ве­сти­цій­ний банк і є пев­ні ідеї що­до йо­го осво­є­н­ня. На­при­клад, цьо­го ро­ку ми при­дба­ли два ком­бай­ни. Пе­рі­од, про­тя­гом яко­го во­ни оку­пля­ться, ви­ра­хо­ву­ва­ти не бу­ло по­тре­би, адже ця ін­ве­сти­ція бу­ла не­об­хі­дною, а от амор­ти­за­цій­ний строк — це обов’яз­ко­вий ро­зра­ху­нок. У цьо­му ви­пад­ку він ста­но­ви­ти­ме 10 ро­ків.

Ефе­ктив­ним, про­стим у ви­ко­ри­стан­ні по­мі­чни­ком у пла­ну­ван­ні бю­дже­ту для ме­не є ша­блон My Cashflow у про­гра­мі Exel. Він дає змо­гу роз­пи­су­ва­ти всі фі­нан­со­ві опе­ра­ції го­спо­дар­ства, здій­сню­ва­ти роз­ра­хун­ки, про­гно­зу­ва­ти ви­тра­ти, збе­рі­га­ти й си­сте­ма­ти­зу­ва­ти да­ні рі­зних ро­ків. На­при­клад, я вно­шу да­ні, що пла­ную отри­ма­ти 10 тонн ку­ку­ру­дзи з ге­кта­ра. Якщо ме­ні вда­сться про­да­ти зер­но за 4000 грн за тон­ну, то до­хід ста­но­ви­ти­ме 40 тис. гри­вень із ге­кта­ра. Да­лі я мо­жу по пун­ктах роз­пи­са­ти, як і на що ви­тра­чу ці ко­шти. Та­ким чи­ном, уся не­об­хі­дна ін­фор­ма­ція зав­жди під ру­кою, і вно­си­ти ко­ре­кти­ви мо­жна без про­блем у будь-який мо­мент.

Ігор БРАГІНЕЦЬ, ди­ре­ктор ПСП «Аль­фа-Агро»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.