Біржі кон­со­лі­ду­ю­ться з еле­ктрон­ни­ми май­дан­чи­ка­ми

AgroMarket - - БІРЖІ - Ана­то­лій СТОЯНОВ, ана­лі­тик

Ву­мо­вах гло­баль­но­го еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку бір­жо­вий ри­нок ві­ді­грає роль ка­та­лі­за­то­ра в про­це­сі ста­бі­лі­за­ції сві­то­вих то­вар­них і фі­нан­со­вих рин­ків. Сві­то­ва пра­кти­ка до­во­дить, що біржі у сво­є­му кла­си­чно­му про­я­ві є ефе­ктив­ним ін­стру­мен­том фор­му­ва­н­ня ін­фра­стру­кту­ри між­на­ро­дних рин­ків і на­да­ють мо­жли­вість ке­ру­ва­ти ці­но­ви­ми ри­зи­ка­ми.

Спектр ви­ко­ри­ста­н­ня ін­стру­мен­тів бір­жо­во­го рин­ку з ко­жним ро­ком охо­плює дедалі біль­ше грав­ців — від то­ва­ро­ви­ро­бни­ків, трей­де­рів, про­ми­сло­вих й ін­ве­сти­цій­них ком­па­ній до дер­жав­них ін­сти­ту­тів. За два де­ся­ти­лі­т­тя об­ся­ги тор­гів­лі де­ри­ва­ти­ва­ми з одно­ра­зо­вих угод пе­ре­ро­сли на що­ден­ні по­то­ки ді­ло­вих опе­ра­цій, які ви­мі­рю­ю­ться в триль­йо­нах доларів.

Сві­то­ва бір­жо­ва тор­гів­ля сіль­госп­про­ду­кці­єю ста­но­вить усьо­го 5% у стру­кту­рі всі­єї сві­то­вої бір­жо­вої тор­гів­лі. Ра­зом із тим її об­ся­ги зро­ста­ють. Хе­джу­ва­н­ня цін на аграр­них рин­ках мо­жна здій­сню­ва­ти ли­ше за ви­ко­ри­ста­н­ня стро­ко­вих бір­жо­вих кон­тра­ктів — ф’ючер­сів й опціо­нів. Фі­нан­со­вий ін­жи­ні­ринг, що ни­ні ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­ють на сві­то­вих бір­жах, при­зво­дить до що­ден­но­го ви­ни­кне­н­ня но­вих ви­дів де­ри­ва­тив­них ін­стру­мен­тів (во­ни фор­му­ю­ться на ба­зі на­яв­них). Ці про­це­си спри­я­ли ще біль­шо­му сти­му­лю­ван­ню роз­ви­тку по­за­бір­жо­во­го рин­ку, а та­кож транс­фор­ма­ції пер­вин­них фун­кцій бір­жо­во­го рин­ку, пе­ре­тво­рю­ю­чи йо­го на ефе­ктив­не дже­ре­ло ін­ве­сти­цій­но­го ме­не­джмен­ту. Ре­зуль­та­том та­ких про­це­сів ста­ло по­сту­по­ве ви­ті­сне­н­ня на по­за­бір­жо­ві май­дан­чи­ки пря­мої ку­пів­лі-про­да­жу то­ва­рів на бір­жах. Сві­то­ві біржі ни­ні є по­ту­жни­ми цен­тра­ми ці­но­утво­ре­н­ня та управ­лі­н­ня ці­но­ви­ми ри­зи­ка­ми.

Пе­ре­ва­жна біль­шість сві­то­вих бірж ще з 2008-го кон­со­лі­ду­ва­ла­ся з по­за­бір­жо­ви­ми еле­ктрон­ни­ми май­дан­чи­ка­ми ( OTC market). Це спри­я­ло роз­ши­рен­ню ін­стру­мен­таль­ної ба­зи для бірж і під­ви­щен­ню рів­ня га­ран­ту­ва­н­ня ін­стру­мен­тів по­за­бір­жо­вих рин­ків. Зав­дя­ки рі­зно­ма­ні­т­тю ба­зо­вих акти­вів, що охо­плю­ють сві­то­вий бір­жо­вий ри­нок, ви­ни­кає мо­жли­вість як хе­джу­ва­ти­ся від ці­но­вих ко­ли­вань, так і до­пов­ню­ва­ти тра­ди­цій­ні ін­ве­сти­цій­ні ін­стру­мен­ти. Бір­жо­ві ін­стру­мен­ти на­ле­жать до аль­тер­на­тив­них ін­ве­сти­цій­них ін­стру­мен­тів. Як свід­чить їх порт­фель­на ди­вер­си­фі­ка­ція, до най­по­ши­ре­ні­ших бір­жо­вих то­вар­них де­ри­ва­ти­вів, у які ін­ве­сто­ри вкла­да­ють свої ко­шти, на­ле­жать ф’ючер­си й опціо­ни на та­кі гру­пи то­ва­рів: зер­но­ві (пше­ни­ця, ку­ку­ру­дза, со­є­ві бо­би); м’ясо­про­ду­кція (яло­ви­чи­на, сви­ни­на); си­ро­ви­на (ка­као, ка­ва, цу­кор, апель­си­но­вий сік); енер­ге­ти­чні ре­сур­си (на­фто­про­ду­кти, при­ро­дний газ); ме­та­ли (зо­ло­то, срі­бло, мідь, алю­мі­ній).

Тор­гів­ля де­ри­ва­ти­ва­ми вже кіль­ка сто­літь тра­ди­цій­но здій­сню­є­ться че­рез бір­жо­ві си­сте­ми. Лі­кві­дність бір­жо­во­го рин­ку над­зви­чай­но ви­со­ка зав­дя­ки то­му, що бір­жо­ва тор­гів­ля пе­ред­ба­чає стан­дар­ти­за­цію ха­ра­кте­ри­стик тор­го­вель­но­го ін­стру­мен­ту, а са­ме: кіль­ко­сті та яко­сті ба­зо­во­го акти­ву; по­ряд­ку укла­да­н­ня й ви­ко­на­н­ня; стро­ку по­став­ки; ве­ли­чи­ни мар­жі й ін. Бір­жа й клі­рин­го­ва па­ла­та бе­руть на се­бе зо­бов’яза­н­ня з ви­ко­на­н­ня угод. Зав­дя­ки цьо­му уча­сни­ки звіль­ня­ю­ться від не­об­хі­дно­го оці­ню­ва­н­ня кре­ди­тно­го ри­зи­ку ко­жно­го окре­мо­го кон­тр­аген­та, зни­жу­ю­ться транс­а­кцій­ні ви­тра­ти та при­швид­шу­ю­ться рух гро­шо­вих ко­штів в еко­но­мі­ці. Са­ме ці ха­ра­кте­ри­сти­ки по­ясню­ють ве­ли­ку при­ва­бли­вість бір­жо­во­го рин­ку.

Ха­ра­ктер­ною осо­бли­ві­стю роз­ви­тку сві­то­во­го бір­жо­во­го рин­ку по­чи­на­ю­чи з кін­ця 1990-х ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя, став та­кож про­цес бір­жо­вої кон­со­лі­да­ції як на на­ціо­наль­но­му, так і на між­на­ро­дно­му рів­нях. Основ­ни­ми чин­ни­ка­ми, що цьо­му спри­я­ли, стали швид­кі тем­пи впро­ва­дже­н­ня но­ві­тніх си­стем, які ґрун­ту­ю­ться на ви­ко­ри­стан­ні еле­ктрон­ної те­хно­ло­гії про­ве­де­н­ня бір­жо­вих опе­ра­цій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.