У по­шу­ках по­тен­ці­а­лу

Огляд рин­ку зер­но­вих й олій­них: ди­на­мі­ка та про­гноз

AgroMarket - - БІРЖІ -

По­ту­жна кон­ку­рен­ція пе­ре­ро­бних під­при­ємств за на­сі­н­ня со­ня­шни­ку під­три­мує ціни в Україні по­при си­ту­а­цію на сві­то­во­му рин­ку со­ня­шни­ко­вої олії. Олі­єекс­тра­кцій­ні по­ту­жно­сті по­тре­бу­ють за­ван­та­же­н­ня, со­ня­шник за­ли­ша­є­ться на­ймар­жи­наль­ні­шою куль­ту­рою України. А от на рин­ках ін­ших бір­жо­вих куль­тур — не без сюр­при­зів...

Пше­ни­ця

Слаб­кі на­дії опе­ра­то­рів рин­ку на під­ви­ще­н­ня бір­жо­вих ко­ти­ру­вань не ви­пра­вда­ли­ся. У жов­тні ці­на гру­дне­во­го ф’ючер­су на аме­ри­кан­ську пше­ни­цю на Чи­казь­кій тор­го­вій біржі (СВОТ) по­ча­ли зни­жу­ва­ти­ся ще до ви­хо­ду зві­ту МСГ США під впли­вом ін­фор­ма­ції про низь­кі тем­пи екс­пор­ту аме­ри­кан­ської пшениці. Во­дно­час фа­хів­ці МСГ США при­го­лом­ши­ли ри­нок сво­ї­ми про­гно­за­ми: на 6,4 млн тонн збіль­ше­но оцін­ку сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва та на 5 млн тонн збіль­ше­но оцін­ку сві­то­вих за­па­сів пшениці у 2017/18 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці. За та­ких про­гно­зів бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня бу­ли схиль­ні до па­ді­н­ня й ко­ли­ва­ли­ся в ці­но­во­му ко­ри­до­рі 4,25–4,40 дол. США/бу­шель. На­при­кін­ці мі­ся­ця ко­ти­ру­ва­н­ня ще при­сі­ли.

Укра­їн­ська пше­ни­ця за цей пе­рі­од на­віть зро­сла в ці­ні. Як ми вже за­зна­ча­ли в по­пе­ре­дніх ви­пу­сках, по­то­чно­го ро­ку ціни на спо­то­во­му рин­ку України по­во­дя­ться до­сить не­ти­по­во. В пе­рі­од та пі­сля за­вер­ше­н­ня зби­раль­ної кам­па­нії ціни утри­ма­ли­ся від тра­ди­цій­но­го обва­лу. В жов­тні во­ни зросли на 200–250 грн/т: пше­ни­ця 2-го кла­су тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 5000–5250 грн/т, фу­ра­жна — за ці­на­ми 4700–4950 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Актив­ний екс­порт­ний по­пит на тлі де­що ниж­чо­го вро­жаю під­три­му­ють укра­їн­ські ціни. На умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB у пор­тах Чор­но­го мо­ря форвардні ціни зросли на 5–9 дол. США/т. На­при­кін­ці ве­ре­сня про­до­воль­чу пше­ни­цю з умі­стом біл­ка 11,5% збу­ва­ли за ці­на­ми 187– 189 дол. США/т, а фу­ра­жну — за ці­на­ми 170–182 дол. США/т. По­сі­ви ози­мої пшениці роз­ви­ва­ю­ться з де­якою за­трим­кою, про­те по­ки що без сут­тє­вих по­шко­джень.

Ячмінь

Трі­ум­фаль­ний злет цін на ячмінь не зу­пи­нив­ся й у жов­тні. Звіт МСГ США був ней­траль­ним до рин­ку: не­зна­чне збіль­ше­н­ня сві­то­вих за­па­сів ячме­ню (+0,4 млн тонн) зав­дя­ки де­яко­му зро­стан­ню йо­го ви­ро­бни­цтва в кра­ї­нах ЄС не змі­ни­ли за­галь­ної кар­ти­ни їх мі­ні­му­му за остан­ні де­ся­ти­лі­т­тя.

Укра­їн­ські ціни на ячмінь до­да­ли ще 200 грн/т, на­здо­га­ня­ю­чи ціни про­до­воль­чої пшениці 2-го кла­су. Ячмінь ре­а­лі­зу­ва­ли за ці­на­ми 4850–5100 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Екс­порт­ні ціни та­кож під­ви­щи­ли­ся до 189–192 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB у пор­тах Чор­но­го мо­ря, що на 5 дол. США/т ви­ще, ніж ми­ну­ло­го мі­ся­ця. Тем­пи екс­пор­ту ячме­ню від­по­від­а­ють рів­ню ми­ну­ло­го ро­ку, не­зва­жа­ю­чи на мен­ший уро­жай. Про­те за­па­си зер­но­вої в Україні ниж­чі за то­го­рі­чний рі­вень на 31%. З огля­ду на за­зна­че­не, ціни на ячмінь у най­ближ­чий пе­рі­од ма­ють утри­ма­ти­ся на до­ся­гну­то­му ви­со­ко­му рів­ні, хо­ча об­ся­ги йо­го ре­а­лі­за­ції на експорт сут­тє­во зни­жу­ю­ться.

Ку­ку­ру­дза

Та­кої ста­біль­но­сті цін на ку­ку­ру­дзя­ні ф’ючер­си не спо­сте­рі­га­ло­ся дав­но. Два мі­ся­ці по­спіль бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на Чи­казь­кій тор­го­вій біржі

(СВОТ) не за­зна­ють сут­тє­вих змін і ко­ли­ва­ю­ться в бо­ко­во­му трен­ді. У жов­тні во­ни ко­ли­ва­ли­ся нав­ко­ло 3,5 дол. США/ бу­шель із не­зна­чни­ми від­хи­ле­н­ня­ми (±1–3%). Не­зва­жа­ю­чи на те, що фа­хів­ці МСГ США збіль­ши­ли про­гно­зи сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи на 6 млн тонн, во­дно­час збіль­ше­но й сві­то­ве спо­жи­ва­н­ня Ки­та­єм, Ні­ге­рі­єю, США. То­му очі­ку­є­ться, що рі­вень сві­то­вих за­па­сів ку­ку­ру­дзи змен­ши­ться на 1,5 млн тонн.

Аме­ри­кан­ські фа­хів­ці зни­зи­ли оцін­ки вро­жаю ку­ку­ру­дзи в Україні че­рез ниж­чі по­ка­зни­ки вро­жай­но­сті та за­трим­ку зби­ра­н­ня зер­но­вої куль­ту­ри в умо­вах до­що­ви­тої осе­ні (–0,5 млн тонн). За­па­си ку­ку­ру­дзи на 1 жов­тня в сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­єм­ствах і під­при­єм­ствах, що її збе­рі­га­ють і пе­ре­ро­бля­ють, мен­ші на 23,4% про­ти ана­ло­гі­чно­го пе­рі­о­ду ми­ну­ло­го ро­ку. Не­зва­жа­ю­чи на до­сить ста­лий рі­вень сві­то­вих цін, за остан­ній мі­сяць ціни на ку­ку­ру­дзу в Україні на­віть під­ви­щи­ли­ся на 150–200 грн/т — до 4250–4500 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Вну­трі­шні ціни зросли вслід за екс­порт­ни­ми, які до­да­ли 2–3 дол. США/т й ко­ли­ва­ли­ся на­при­кін­ці жов­тня в ме­жах 152–164 на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB у пор­тах Чор­но­го мо­ря. Укра­їн­ська ку­ку­ру­дза має ниж­чу кон­ку­рен­то­спро­мо­жність про­ти де­ше­вої ла­ти­но­а­ме­ри­кан­ської ку­ку­ру­дзи, але для тра­ди­цій­них експортних на­прям­ків Бли­жньо­го Схо­ду та Пів­ні­чної Аме­ри­ки від­стань усе ж має зна­че­н­ня, то­му ку­ку­ру­дзу укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня вда­ло­ся ре­а­лі­зу­ва­ти за ви­щи­ми ці­на­ми.

Со­є­ві бо­би

У пер­шій де­ка­ді жов­тня сі­чне­вий ф’ючерс на сою на Чи­казь­кій тор­го­вій біржі ( CBOT) де­мон­стру­вав від­но­сно спо­кій­ний бо­ко­вий тренд. Про­те від­ра­зу ж пі­сля ви­хо­ду ба­лан­со­во­го зві­ту МСГ США бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня сої під­ско­чи­ли з 9,7 до 10,0 дол. США/бу­шель. Усу­пе­реч очі­ку­ва­н­ням опе­ра­то­рів рин­ку, нав­па­ки, бу­ло зни­же­но про­гноз що­до вро­жай­но­сті сої в США. Зре­штою бу­ло ще й зни­же­но на 1,5 млн тонн оцін­ки сві­то­вих за­па­сів сої. Для рин­ку це ста­ло не­о­чі­ку­ва­ним, то­му й бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня рво­ну­ли вверх. Однак опе­ра­то­ри рин­ку швид­ко огов­та­ли­ся, зро­зу­мів­ши, що ні­чо­го кри­ти­чно­го для рин­ку сої не від­бу­ло­ся. Вре­шті бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня зно­ву по­віль­но по­пов­зли вниз.

В Україні за­вер­шу­є­ться зби­ра­н­ня сої но­во­го вро­жаю й три­ває актив­на екс­порт­на тор­гів­ля бо­ба­ми. У ве­ре­сні ціни на сою до­да­ли 500 грн/т, але на цьо­му не зу­пи­ни­ли­ся й у жов­тні до­да­ли ще 300–400 грн/т. На­при­кін­ці мі­ся­ця ціни на со­є­ві бо­би ко­ли­ва­ли­ся в ді­а­па­зо­ні 10 800–11 300 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Зро­ста­н­ня цін на сою ли­ше під­твер­джує по­зи­цію окре­мих екс­пер­тів про по­тен­ці­ал бо­бо­вих куль­тур (не ли­ше сої, а й го­ро­ху, ну­ту, со­че­ви­ці) в отри­ман­ні ви­щої мар­жі, на­віть по­рів­ню­ю­чи з тра­ди­цій­ни­ми екс­порт­ни­ми куль­ту­ра­ми.

Рі­пак

Лю­тне­вий ф’ючер­сний кон­тракт на рі­пак (2018), який сьо­го­дні най­актив­ні­ше тор­гу­є­ться на Па­ризь­кій біржі (MATIF), у жов­тні де­мон­стру­вав ви­со­ку во­ла­тиль­ність цін. Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ко­ли­ва­ли­ся зі зна­чною ам­плі­ту­дою в ці­но­во­му ко­ри­до­рі 368–375 єв­ро/т. А на­при­кін­ці мі­ся­ця ціни по­ча­ли зро­ста­ти, ре­а­гу­ю­чи на ін­фор­ма­цію про ви­со­кі тем­пи експортних від­ван­та­жень рі­па­ку.

З огля­ду на низь­кі пе­ре­хі­дні за­па­си рі­па­ку у сві­ті фер­ме­ри в кра­ї­нах-ви­ро­бни­ках на­ма­га­ли­ся за­сі­я­ти біль­шу пло­щу під цю олій­ну куль­ту­ру. Че­рез по­го­дні умо­ви не всі змо­гли ре­а­лі­зу­ва­ти свої пла­ни що­до роз­ши­ре­н­ня площ під ози­мим рі­па­ком, про­те укра­їн­ські агра­рії це зро­би­ли. Зав­дя­ки спри­я­тли­вим по­го­дним умо­вам рі­па­ком за­сі­я­но 813 тис. ге­кта­рів, що на 5% пе­ре­ви­щує за­пла­но­ва­ний рі­вень.

Три­ває актив­на тор­гів­ля рі­па­ком но­во­го вро­жаю за ці­на­ми 12 300–12 800 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор, що на 100 грн/т пе­ре­ви­щує рі­вень ми­ну­ло­го мі­ся­ця. По­то­чно­го се­зо­ну екс­пер­ти УкрАгро­Кон­салт від­зна­ча­ють най­ниж­чі за остан­ніх три се­зо­ни об­ся­ги пе­ре­роб­ки й екс­пор­ту рі­па­ку на ко­ристь ви­щих об­ся­гів екс­пор­ту бо­бів.

Со­ня­шник

За оцін­ка­ми фа­хів­ців МСГ США, у 2017/18 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці в Україні бу­де зі­бра­но близь­ко 13,5 млн тонн со­ня­шни­ку. Ха­ра­ктер­но, що для Ро­сії оцін­ки ви­ро­бни­цтва та­кож змен­ше­но на 0,5 млн тонн — до 11 млн тонн.

У ве­ре­сні ціни за­ку­пі­вель со­ня­шни­ку до­да­ли 400 грн/т, але в жов­тні й да­лі зро­ста­ли та ще до­да­ли 300 грн/т. На­при­кін­ці мі­ся­ця ціни ко­ли­ва­ли­ся в ді­а­па­зо­ні 10 300–10 800 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Лю­бов ПАНКРАТОВА, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті і тор­гів­лі НУБіП

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій тор­го­вій біржі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, сер­пень-жов­тень (2017)

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій тор­го­вій біржі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, чер­вень-жов­тень (2017)

Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Чи­казь­кій тор­го­вій біржі (CBOT), лю­тне­вий (2018) кон­тракт, чер­вень-жов­тень (2017)

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій тор­го­вій біржі (CBOT), сі­чне­вий (2018) кон­тракт, чер­вень-жов­тень (2017)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.