Пла­ну­ва­н­ня — це ще й пра­виль­ний ана­ліз ми­ну­ло­го

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ - Ва­ле­рій КУДИНСЬКИЙ, ди­ре­ктор ФГ «Кудинський»

Ве­ду­чи бі­знес, слід бу­ти го­то­вим до не­пе­ре­дба­чу­ва­них си­ту­а­цій, а во­се­ни спла­ну­ва­ти бю­джет на весь на­сту­пний се­зон. Я, на­при­клад, ні­ко­ли не пе­ре­оці­нюю свої мо­жли­во­сті. Зав­жди пла­ную ма­кси­маль­ні ви­тра­ти, а вро­жай — мі­ні­маль­ний. Тоб­то якщо хо­чу отри­ма­ти, при­мі­ром, 70 ц/га пшениці, то за­кла­даю в бю­джет ви­тра­ти на до­ся­гне­н­ня та­ко­го по­ка­зни­ка, але на­сту­пний бю­джет пла­ную, ви­хо­дя­чи з то­го, що отри­маю 35 ц/га (мі­ні­маль­ний уро­жай, який мав за остан­ні 10 ро­ків). І так по ко­жній куль­ту­рі. Рі­зни­ця — мій ре­зерв. Крім то­го, в ме­не зав­жди є пе­ре­хі­дні за­па­си зер­на, і це — мій вла­сний фонд. Я ні­ко­ли не про­даю все від­ра­зу, і зде­біль­шо­го це спра­цьо­вує на мою ко­ристь.

За­оща­ди­ти, до ре­чі, — це та­кож про­цес пла­ну­ва­н­ня. А ось спон­тан­ні, не­о­бду­ма­ні, емо­цій­ні рі­ше­н­ня — во­рог будь-яко­го бі­зне­су. Мо­жна, зві­сно, сьо­го­дні ку­пи­ти но­вий ком­байн, а зав­тра чу­ха­ти по­ти­ли­цю, чим ви­пла­чу­ва­ти зар­пла­ту. Або вкла­сти ко­шти в де­ше­ву те­хні­ку й по­тім що­ро­ку ви­кла­да­ти­ся на ре­монт. У ме­не ін­ший під­хід. Ку­пів­лю те­хні­ки я пла­ную що­най­мен­ше за два ро­ки. І вва­жаю, що кра­ще рік-два по­че­ка­ти (найня­ти, на­при­клад, не­об­хі­дний агре­гат), ніж ку­пу­ва­ти бо­зна-що.

І в ма­ло­му, і в ве­ли­ко­му бі­зне­сі має ва­гу ко­жна ко­пій­ка. Втім, еко­но­мі­чний ефект у ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві не зав­жди є ви­рі­шаль­ним. Ска­жі­мо, що­рі­чний по­сів си­де­ра­тів дає на гектар що­най­мен­ше 25–30 тонн ор­га­ні­ки. Ана­ліз ґрун­ту ми здій­сню­є­мо ко­жно­го се­зо­ну. Так са­мо і ла­бо­ра­тор­ний ана­ліз у пе­рі­од ве­ге­та­ції ро­слин — для ро­зу­мі­н­ня, яко­го мі­кро- чи ма­кро­еле­мен­та їм не ви­ста­чає для нор­маль­но­го роз­ви­тку. На пер­ший по­гляд зда­є­ться, що це зай­ві за­тра­ти, а на­справ­ді — ін­ве­сти­ції в май­бу­тній уро­жай.

Пла­ну­ва­н­ня в агро­бі­зне­сі — це не ли­ше про­гно­зу­ва­н­ня май­бу­тньо­го, а й пра­виль­ний ана­ліз ми­ну­ло­го. Вже ві­сім ро­ків по­спіль я по­рів­нюю свої пла­ни з ре­аль­ни­ми по­ка­зни­ка­ми, ви­ра­хо­вую рі­зни­цю, і та­ким чи­ном у ме­не ви­ма­льо­ву­є­ться пев­на тен­ден­ція. Я вва­жаю, що пе­ред­усім по­вин­на ви­кри­ста­лі­зу­ва­ти­ся ідея, стра­те­гія, а вже як ве­сти облік — чи за до­по­мо­гою су­ча­сної про­гра­ми, чи ру­чкою в жур­на­лі — все це фор­маль­но­сті, до­по­мі­жні еле­мен­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.