Біржі кон­со­лі­ду­ю­ться з еле­ктрон­ни­ми май­дан­чи­ка­ми

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ - Ана­то­лій СТОЯНОВ, ана­лі­тик

За­га­лом до основ­них ін­но­ва­цій­них тен­ден­цій сві­то­во­го бір­жо­во­го рин­ку на­ле­жать: гло­ба­лі­за­ція сві­то­вих бір­жо­вих рин­ків; кон­цен­тра­ція, яка при­зве­ла до стру­ктур­них змін то­вар­них бірж, пов’яза­них з уні­вер­са­лі­за­ці­єю бір­жо­вої тор­гів­лі як фі­нан­со­ви­ми, так і то­вар­ни­ми де­ри­ва­ти­ва­ми; сут­тє­ве зро­ста­н­ня об­ся­гів тор­гів­лі; роз­ши­ре­н­ня спе­ктра ін­стру­мен­тів на бір­жо­во­му рин­ку, що за­без­пе­чу­є­ться стрім­ким роз­ви­тком ін­ду­стрії фі­нан­со­во­го ін­жи­ні­рин­гу; під­ви­ще­н­ня лі­кві­дно­сті бір­жо­во­го рин­ку, яка ба­зу­є­ться на ство­рен­ні спіль­них тор­го­вель­них май­дан­чи­ків між рі­зни­ми сві­то­ви­ми бір­жа­ми; до­мі­ну­ва­н­ня по­за­бір­жо­во­го рин­ку над бір­жо­вим, а та­кож бір­жо­во­го рин­ку фі­нан­со­вих де­ри­ва­ти­вів над то­вар­ни­ми; роз­ши­ре­н­ня скла­ду уча­сни­ків то­вар­них бірж, осо­бли­во, що сто­су­є­ться спе­ку­лян­тів, який зро­стає че­рез за­ці­кав­ле­ність у ви­ко­ри­стан­ні ін­стру­мен­тів то­вар­них бірж ін­ве­сто­ра­ми; лі­бе­ра­лі­за­ція ме­ха­ні­зму тор­гів­лі та ре­гу­лю­ва­н­ня; еле­ктро­ні­за­ція всіх опе­ра­цій на бір­жо­вих рин­ках; вплив сві­то­вої гло­ба­лі­за­ції рин­ків де­ри­ва­ти­вів на акти­ві­за­цію роз­ви­тку да­них рин­ків у кра­ї­нах із пе­ре­хі­дною еко­но­мі­кою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.