По­пе­ре­ду ре­не­санс то­вар­них рин­ків

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ - Та­рас ГОЛОВЕШКО, ана­лі­тик

Те­пер ри­нок очі­кує, що до ФРС при­єд­на­є­ться і Єв­ро­пей­ський цен­траль­ний банк. Еко­но­мі­ка кра­їн ва­лю­тно­го бло­ку де­мон­струє ду­же до­бру ди­на­мі­ку, що до­зво­ляє ре­гу­ля­то­ру обме­жу­ва­ти мас­шта­би ство­ре­н­ня гро­шей. ЄЦБ уже ско­ро­тив об­ся­ги ви­ку­пу облі­га­цій із 80 до 60 млрд на мі­сяць і має не­за­ба­ром ого­ло­си­ти про но­ве змен­ше­н­ня об­ся­гів ви­ку­пу облі­га­цій.

Са­ме ін­фля­цій­ний чин­ник і про­ти­став­ле­н­ня мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки ФРС та ЄЦБ і ви­зна­ча­ти­муть на­прям пе­ре­бі­гу по­дій у сві­то­вій еко­но­мі­ці не­за­ба­ром. При­швид­ше­н­ня ін­фля­ції у Спо­лу­че­них Шта­тах ство­рює пе­ред­умо­ви для жорс­ткі­шої мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки. На­сту­пним кро­ком ФРС ста­не під­ня­т­тя став­ки у гру­дні або сі­чні на­сту­пно­го ро­ку. На­то­мість ЄЦБ має за­вер­ши­ти пе­рі­од надм’якої мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки до кін­ця на­сту­пно­го ро­ку. Зва­жа­ю­чи на по­лі­ти­чну дра­му, що роз­гор­та­є­ться в Ка­та­ло­нії, єв­ро­пей­ський ре­гу­ля­тор бу­де обе­ре­жні­шим у сво­їх ді­ях. Зре­штою, якщо Ка­та­ло­нія про­го­ло­сить не­за­ле­жність, пе­ред ін­ве­сто­ра­ми по­ста­не пи­та­н­ня пла­то­спро­мо­жно­сті Іспа­нії. Во­ни гур­том пі­дуть на ви­хід з іспан­ських бор­го­вих па­пе­рів і, як на­слі­док, ЄЦБ ви­му­ше­ний бу­де ви­ку­по­ву­ва­ти ці облі­га­ції. Са­ме то­му ЄЦБ має за­ли­ши­ти со­бі про­стір для ма­нев­ру.

Зва­жив­ши ці чин­ни­ки, ін­ве­сто­ри ма­ють зро­би­ти ви­бір на ко­ристь аме­ри­кан­сько­го до­ла­ра. То­му у цей пе­рі­од ді­ло­во­го ци­клу ми мо­же­мо ста­ти свід­ка­ми не­зви­чай­но­го по­єд­на­н­ня мі­цно­го до­ла­ра та зро­ста­н­ня вар­то­сті то­вар­них акти­вів. При­швид­ше­н­ня ін­фля­ції у Спо­лу­че­них Шта­тах фор­му­ва­ти­ме під­ва­ли­ни для ста­ло­го зро­ста­н­ня вар­то­сті си­ро­вин­них акти­вів на то­вар­них рин­ках, з одно­го бо­ку, та спо­ну­ка­ти­ме ФРС до жорс­ткі­шої мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки, що при­зве­де до тим­ча­со­во­го змі­цне­н­ня аме­ри­кан­сько­го до­ла­ра, з ін­шо­го бо­ку. То­вар­ні рин­ки ма­ють пе­ре­жи­ти ма­лень­кий ре­не­санс про­тя­гом на­сту­пних двох ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.