Ге­о­ме­трія ефе­ктив­но­сті

Очи­сти­ти пло­ске й лег­ке на­сі­н­ня зда­тні си­та й ре­ше­та но­вої кон­стру­кції

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ -

Пе­ре­ва­ги сит і ре­шіт но­вої гео­ме­трії осо­бли­во від­чу­тно про­яв­ля­ю­ться, ко­ли тре­ба ви­окре­ми­ти на­сі­н­ня будь-якої куль­ту­ри зі скла­дної су­мі­ші. Важ­кі ви­пад­ки очи­ще­н­ня на­сі­н­ня зу­мов­ле­но дво­ма чин­ни­ка­ми: ве­ли­кою рі­зни­цею між ши­ри­ною й тов­щи­ною на­сі­н­ня та близь­ки­ми зна­че­н­ня­ми на­ту­ри на­сі­н­ня й смі­т­тя. Про­де­мон­струю ефе­ктив­ність сит і ре­шіт но­вої гео­ме­трії на очи­щен­ні пло­ско­го на­сі­н­ня (та­ко­го як со­че­ви­ця) й лег­ко­го (та­ко­го як ко­рі­андр і на­сі­н­ня мор­кви).

Нам за­ве­зли на очи­ще­н­ня со­че­ви­цю, то­чні­ше від­хід су­мі­ші пі­сля очи­ще­н­ня со­че­ви­ці. Зав­да­н­ня бу­ло про­стим — ви­ді­ли­ти із ці­єї су­мі­ші со­че­ви­цю, якість якої за­до­воль­нить по­ку­пця. До скла­ду су­мі­ші вхо­ди­ла кон­ди­цій­на со­че­ви­ця, по­ло­вин­ки на­сі­нин, тро­хи смі­т­тя мі­не­раль­но­го й ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня, ка­мін­чи­ки, на­сі­н­ня ін­ших куль­тур, зокре­ма дрі­бне на­сі­н­ня со­ня­шни­ку. Зра­зок ви­хі­дно­го ма­те­рі­а­лу на­ве­де­но на фо­то 1.

Осо­бли­во ве­ли­ких ча­сто­чок смі­т­тя в скла­ді су­мі­ші не бу­ло, оскіль­ки їх ві­ді­бра­ли ра­ні­ше на то­му обла­днан­ні, що сто­їть у за­мов­ни­ка, нам він при­віз ли­ше той від­сів, який не зміг до­чи­сти­ти. То­му очи­ще­н­ня ми по­ча­ли з то­го, що ві­ді­бра­ли дрі­бне смі­т­тя.

Етап очи­ще­н­ня ви­дав­ся не­скла­дним. Су­міш роз­ді­ли­ли на си­тах Фа­дє­є­ва

. Че­рез та­ке си­то про­йшло смі­т­тя мі­не­раль­но­го й ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня (фо­то 2), а со­че­ви­ця зі­йшла.

Однак ра­зом із со­че­ви­цею зі­йшли й по­ло­вин­ки на­сі­н­ня та ка­мін­чи­ки. Рі­зни­ця в тов­щи­ні ці­ло­го на­сі­н­ня со­че­ви­ці та їх по­ло­ви­нок по­ка­за­ла, що для їх по­ді­лу по-

трі­бне ре­ше­то Фа­дє­є­ва роз­мі­ром

. До­бре, що сьо­го­дні ми мо­же­мо ро­би­ти ре­ше­та Фа­дє­є­ва будь-яко­го роз­мі­ру, по­чи­на­ю­чи від роз­мі­ру 0,5 мм і з кро­ком 0,1 мм. Ро­би­мо по­трі­бне ре­ше­то й пе­ре­ко­ну­є­мо­ся, що, справ­ді, на цьо­му ре­ше­ті вда­ло­ся ду­же чі­тко роз­ді­ли­ти по­ло­вин­ки на­сі­н­ня від ці­лої со­че­ви­ці. На фо­то 3 по­ка­за­но ві­ді­бра­ні по­ло­вин­ки на­сі­н­ня. На пло­ских си­тах та­кий по­діл зро­би­ти не­мо­жли­во. Ре­ше­то Фа­дє­є­ва «по­вер­тає» по­ло­вин­ку сім’ян­ки «бо­ком», і во­на про- хо­дить, а все ці­ле на­сі­н­ня — схо­дить. Головне — пра­виль­но пі­ді­бра­ти ка­лібр ре­ше­та. Ре­зуль­тат та­ко­го по­ді­лу по­ка­за­но на при­кла­ді на­сі­н­ня сої (рис. 1).

Оста­то­чне очи­ще­н­ня со­че­ви­ці зро­бле­но на пнев­мо­ві­бро­сто­лі. З «важ­ко­го бе­ре­га» сто­ла зі­йшли ка­мін­ці із яко­юсь час­ткою кон­ди­цій­ної со­че­ви­ці (фо­то 4), а із се­ре­ди­ни сто­ла зі­йшла со­че­ви­ця кон­ди­цій­ної яко­сті (фо­то 5).

Час­тко­вий роз­по­діл су­мі­ші со­че­ви­ці по фра­кці­ях пі­сля очи­ще­н­ня й ка­лі­бру­ва­н­ня по­ка­за­но на рис. 2. Час­тка со­че­ви­ці з ка­мін­чи­ка­ми ста­но­ви­ла мен­ше як 1%, і то пі­сля по­втор­но­го роз­по­ді­лу ці­єї су­мі­ші (близь­ко 175 кг) на пнев­мо­ві­бро­сто­лі кон­цен­тра­цію ка­мін­чи­ків уда­ло­ся збіль­ши­ти й ча­сти­ну кон­ди­цій­ної со­че­ви­ці до­да­ти в об­сяг чи­стої.

У за­мов­ни­ка бу­ло ку­пле­но всі фра­кції (зро­зумі­ло, за рі­зни­ми ці­на­ми). На моє за­пи­та­н­ня: на­ві­що ку­пу­ва­ти су­міш на­сі­н­ня со­че­ви­ці з ка­мін­чи­ка­ми (час­тка ці­єї су­мі- ші ста­но­ви­ла мен­ше ніж 1% за­галь­но­го об­ся­гу за­ве­зе­но­го на очи­ще­н­ня) — по­ку­пець від­по­вів так: «Ку­ри роз­ді­лять со­че­ви­цю від ка­мін­чи­ків кра­ще, ніж ваш пнев­мо­ві­бро­стіл». За­пе­ре­чи­ти бу­ло ні­чо­го.

Рис. 2. Ча­сто­чко­вий роз­по­діл су­мі­ші со­че­ви­ці по фра­кці­ях пі­сля очи­ще­н­ня й ка­лі­бру­ва­н­ня

Фо­то 2. Дрі­бне смі­т­тя мі­не­раль­но­го й ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня Фо­то 4. Су­міш ка­мін­чи­ків і со­че­ви­ці, що зі­йшли з «важ­ко­го бе­ре­га» пнев­мо­ві­бро­сто­ла

Ле­о­нід ФАДЄЄВ, канд. техн. на­ук, до­цент

Фо­то 3. По­ло­вин­ки на­сі­нин со­че­ви­ці

Фо­то 1. Су­міш со­че­ви­ці й смі­т­тя пе­ред очи­ще­н­ням

Фо­то 5. Очи­ще­на кон­ди­цій­на со­че­ви­ця

Рис. 1. Прин­цип вза­є­мо­дії сої з ре­ше­та­ми но­вої гео­ме­трії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.