Вра­ху­ва­ти все

Ви­зна­ча­є­мо по­трі­бну кіль­кість об­при­ску­ва­чів для го­спо­дар­ства

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ - Бо­рис ОНИЩЕНКО

Ін­тен­си­фі­ка­ція сіль­го­спви­ро­бни­цтва та ши­ро­ке впро­ва­дже­н­ня ме­ха­ні­зо­ва­них те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня по­льо­вих куль­тур ви­ма­гає ра­ціо­наль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня хі­мі­чних за­со­бів за­хи­сту ро­слин. Що рі­зно­ма­ні­тні­ші ґрун­то­во-клі­ма­ти­чні умо­ви, що біль­ше ви­дів бур’янів за­бру­днює по­ля та шир­ша лі­ній­ка куль­тур на них зро­стає, то на­галь­ні­ше по­стає пе­ред го­спо­дар­ством по­тре­ба за­хи­сту ро­слин за до­по­мо­гою су­ча­сної те­хні­ки, а від­так — опти­маль­ний ро­зра­ху­нок її кіль­ко­сті.

Се­ред чин­ни­ків, що впли­ва­ють на якість уне­се­н­ня пре­па­ра­ту й ефе­ктив­ність об­при­ску­ва­н­ня, мо­жна ви­ді­ли­ти ме­тео­ро­ло­гі­чні умо­ви та па­ра­ме­три про­це­су ро­бо­ти. Се­ред ме­тео­ро­ло­гі­чних умов впли­во­ви­ми є швид­кість ві­тру, тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря, від­но­сна во­ло­гість по­ві­тря. Се­ред па­ра­ме­трів про­це­су ро­бо­ти впли­во­ви­ми є дис­пер­сність роз­пи­ле­н­ня, ви­со­та роз­та­шу­ва­н­ня роз­пи­лю­ва­ча, швид­кість ру­ху агре­га­та. Да­ні про до­бо­ву змі­ну ме­тео­ро­ло­гі­чних умов, а са­ме змі­ну швид­ко­сті ві­тру, тем­пе­ра­ту­ри та від­но­сної во­ло­го­сті по­ві­тря, що ма­ють ва­жли­вий вплив на зне­се­н­ня кра­плин ро­бо­чої рі­ди­ни й ефе­ктив­ність об­при­ску­ва­н­ня, на­ве­де­но на гра­фі­ку. Зокре­ма, змі­ну швид­ко­сті ві­тру, тем­пе­ра­ту­ри та від­но­сної во­ло­го­сті по­ві­тря. Про­во­ди­ти об­при­ску­ва­н­ня не ре­ко­мен­ду­є­ться, ко­ли швид­кість ві­тру пе­ре­ви­щує 5 м/с, від­но­сна во­ло­гість мен­ша за 40%, ден­на тем­пе­ра­ту­ра біль­ша за +25 °С, то­му опти­маль­ні го­ди­ни для ро­бо­ти об­при­ску­ва­ча — з 20:00 до 12:00.

Ро­з­гля­не­мо при­клад до­бо­ру по­трі­бної кіль­ко­сті об­при­ску­ва­чів під се­ре­днє господарство, яке ви­ро­щує ку­ку­ру­дзу, со­ня­шник, сою, ози­му пше­ни­цю та рі­пак. Ро­зра­ху­є­мо ма­кси­маль­не на­ван­та­же­н­ня на об­при­ску­ва­чі в пе­рі­од уне­се­н­ня ґрун­то­вих гер­бі­ци­дів пі­сля сів­би про­са­пних куль­тур (ку­ку­ру­дза, со­ня­шник, соя), у цей час та­кож по­трі­бно про­во­ди­ти обро­бі­ток ози­мих куль­тур. Зва­жа­ю­чи на те, що ре­ко­мен­до­ва­ний агро­но­мі­чни­ми ви­мо­га­ми тер­мін сів­би зга­да­них ви­ще куль­тур має ста­но­ви­ти 15 днів, то й уне­се­н­ня ґрун­то­вих гер­бі­ци­дів та­кож має бу­ти про­ве­де­не за та­кий са­ме час. Від­так у при­го­ді ста­нуть на­ві­сні, при­чі­пні та са­мо­хі­дні об­при­ску­ва­чі ком­па­нії KUHN.

При­чі­пні об­при­ску­ва­чі ви­ро­бля­ють на за­во­ді BLANCHARD уже май­же 130 ро­ків. Усіх їх мо­жна по­ді­ли­ти на три ви­ди: Lexis 3000 з єм­кі­стю ба­ка 3180 л, Metris 3200–4100 л та Ocèanis 5600–7700 л. Ви­бе­ре­мо три мо­де­лі об­при­ску­ва­чів і ро­зра­ху­є­мо їх по­трі­бну кіль­кість для го­спо­дар­ства, що має в обро­бі­тку 10 000 га зе­мель і ви­ро­щує ку­ку­ру­дзу, со­ня­шник, сою, плюс не­ве­ли­ку кіль­кість ози­мої пшениці та рі­па­ку. Роз­ра­хун­ки про­ве­де­но для об­при­ску­ва­ча Lexis 3000 зі штан­гою 18– 28 м, Metris 4100 зі штан­гою 30 м, і Ocèanis 7700 зі штан­гою 36 м. Ре­зуль­та­ти роз­ра­хун­ку на­ве­де­но в та­бли­ці.

Як ви­пли­ває з роз­ра­хун­ку, се­ре­днє на­ван­та­же­н­ня на об­при­ску­вач ти­пу Lexis 3000зі штан­гою 28 м ста­но­вить при­бли­зно 2000 га/рік, Metris 4100 зі штан­гою 30 м — 2500 га/рік, а Ocèanis 7700l — 3 400 га/рік.

Зві­сно, це не озна­чає, що якщо у вас господарство 2000 га, вам до­ста­тньо ма­ти один об­при­ску­вач із бо­чкою 3200 л і штан­гою 24 м, — зав­жди слід дба­ти про за­пас про­ду­ктив­но­сті. Тож у ра­зі не­спри­я­тли­вих по­го­дних умов чи по­ла­мок тра­кто­ра або об­при­ску­ва­ча без за­па­сно­го не обі­йти­ся. Пам’ятай­мо й про мо­жли­ві за­трим­ки під час за­прав­ки во­дою та пре­па­ра­та­ми. Тоб­то ра­ціо­наль­ні­ший ро­зра­ху­нок: один об­при­ску­вач із ба­ком 3000 л і штан­гою 24 м на 1000 га зем­лі, одна ма­ши­на з ба­ком 4000 л і штан­гою 30 м на 1 500 га зем­лі й одна ма­ши­на з ба­ком 7700 і штан­гою 36 м на 2000 га зем­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.