Які ін­три­ги обі­цяє но­вий агро­се­зон?

«Тем­ною ко­ня­чкою» 2018/19 МР мо­же ста­ти ярий ячмінь, а кукурудзи за­сі­ють мен­ше, на­да­ю­чи пе­ре­ва­гу рен­та­бель­ні­шим со­є­вим бо­бам

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

По за­вер­шен­ню зи­мо­вих свят са­ме час по­чи­на­ти го­ту­ва­ти­ся до ве­сня­ної по­сів­ної. Зві­сно ж, до­брий го­спо­дар за­зви­чай пла­нує на­сту­пний се­зон ще з осе­ні. Втім, зи­ма зав­жди вно­сить свої ко­ре­кти­ви на­віть у за­зда­ле­гідь ре­тель­но спла­но­ва­ну та ви­ві­ре­ну стра­те­гію — по­го­да остан­ні­ми ро­ка­ми вза­га­лі до­во­лі мін­ли­ва й спро­гно­зу­ва­ти її пра­кти­чно не­мо­жли­во. А ви­зна­чаль­ним чин­ни­ком, зві­сно ж, і на­да­лі є рин­ко­ва кон’юн­кту­ра.

Цьо­го ро­ку по­го­дні умо­ви по­ки що бу­ли при­хиль­ни­ми для на­ших агра­рі­їв. Так, пі­сля по­су­шли­во­го лі­та до­щі на­при­кін­ці осе­ні та на по­ча­тку зи­ми сут­тє­во по­кра­щи­ли во­ло­го­за­без­пе­че­н­ня ґрун­тів. У під­сум­ку на­віть те зер­но, яке бу­ло по­кла­де­но в су­ху зем­лю, зі­йшло. Ви­щий тем­пе­ра­тур­ний ре­жим у пер­шій по­ло­ви­ні зи­ми спри­яв то­му, що пе­ре­ва­жна біль­шість по­сі­вів ве­ге­ту­ва­ла й ро­сли­ни всти­гли до­ро­з­ви­ну­ти­ся. Во­дно­час по­сту­по­ве зни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри про­тя­гом сі­чня да­ло мо­жли­вість ро­сли­нам за­гар­ту­ва­тись і, по­сту­по­во при­пи­нив­ши про­це­си ве­ге­та­ції, пе­ре­йти до ста­ну зи­мо­во­го спо­кою. Ми мо­же­мо кон­ста­ту­ва­ти, що ста­ном на 20 сі­чня з 7,2 млн га по­сі­вів ози­мо­го зерна ли­ше 14% пе­ре­бу­ва­ють у слаб­ко­му ста­ні, а з 1 млн га рі­па­ку по­ки що втра­че­но ли­ше 0,1% по­сі­вів і тро­хи біль­ше як 10% — у слаб­ко­му та зрі­дже­но­му ста­ні. Та­кі да­ні опри­лю­дни­ло аграр­не мі­ні­стер­ство Укра­ї­ни, і якщо лю­тне­ва по­го­да не вне­се свої не­га­тив­ні ко­ре­кти­ви, то мо­жна вва­жа­ти, що цьо­го­рі­чна зи­ма бу­ла до агра­рі­їв при­хиль­ною, а от­же, пе­ре­сі­ва­ти ози­ми­ну фа­кти­чно не бу­де по­тре­би.

За по­пе­ре­дні­ми оцін­ка­ми, цьо­го­рі­чний ози­мий клин в Укра­ї­ні ста­но­ви­ти­ме 6,2 млн га пше­ни­ці, що на 4,17% пе­ре­ви­щує то­го­рі­чний по­ка­зник, 930 тис. га ячме­ню, що фа­кти­чно від­по­від­ає то­рі­шнім по­сів­ним пло­щам, і май­же 160 тис. га жи­та. Остан­ній по­ка­зник на 4,24% є ниж­чим за ро­змір по­сі­вів по­пе­ре­дньо­го ро­ку. За­зви­чай час­тка площ під ози­мою пше­ни­цею в Укра­ї­ні ста­но­вить 95% за­галь­но­го рів­ня по­сі­вів ці­єї куль­ту­ри, на­то­мість си­ту­а­ція з ячме­нем кар­ди­наль­но від­рі­зня­є­ться. Так, час­тка ози­мо­го ячме­ню то­рік ста­но­ви­ла 34% за­галь­них площ під ці­єю куль­ту­рою, а яро­го — 66% від­по­від­но. По пше­ни­ці цьо­го­рі­чний роз­по­діл на­вряд чи сут­тє­во від­рі­зня­ти­ме­ться, якщо по­го­да не вне­се на­при­кін­ці зи­ми свої ко­ре­кти­ви, хі­ба що на­віть ро­змір по­сі­вів ярої пше­ни­ці ще біль­ше ско­ро­ти­ться. Що ж до ячме­ню, то си­ту­а­ція не має ви­гляд ста­лої і не є та­кою одно­зна­чною. Тут вар­то пиль­ні­ше при­ди­ви­ти­ся до дру­го­го чин­ни­ка, що впли- ває на рин­ко­ву ці­но­ву кон’юн­кту­ру (а, від­по­від­но, чо­го й скіль­ки по­сі­ють аграрії).

Оскіль­ки Укра­ї­на пов­ні­стю ін­те­гро­ва­на в за­галь­но­сві­то­вий ринок зерна, то ана­лі­зу­ва­ти по­то­чний стан і роз­гля­да­ти пер­спе­кти­ви вар­то у сві­то­во­му кон­текс­ті. От­же, що ми ма­є­мо в се­зо­ні 2017/18 МР і на що слід очі­ку­ва­ти на­ве­сні. То­рік, за по­пе­ре­дні­ми оцін­ка­ми, Укра­ї­на зі­бра­ла від 62 до 63 млн тонн зерна й роз­ра­хо­вує на експорт на рів­ні май­же 41 млн тонн. Цей по­ка­зник мен­ший за ре­корд 2016/17 МР (45,7 млн тонн), але теж є до­во­лі не­по­га­ним. Пи­та­н­ня в то­му, як отри­ма­ти на­ле­жний при­бу­ток. От­же, роз­гля­не­мо, що ж від­бу­ва­є­ться на рин­ку зерна по­то­чно­го се­зо­ну у сві­ті.

Най­спри­я­тли­ві­шою є си­ту­а­ція на рин­ку ячме­ню. У 2017/18 МР об­сяг сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва ці­єї куль­ту­ри ско­ро­тив­ся на 3,56%, що ста­но­вить 4,56 млн тонн до по­зна­чки 141,66 млн. Це фа­кти­чно най­ниж­чий по­ка­зник за остан­ні 5 ро­ків. Та­кож, за оцін­кою USDA, рі­вень кін­це­вих сві­то­вих за­па­сів за під­сум­ка­ми по­то­чно­го се­зо­ну має ско­ро­ти­ти­ся на 19,87%, або на 4,45 млн тонн до по­зна­чки у 17,94 млн. Як на­слі­док, ці­на на ячмінь із по­ча­тку цьо­го се­зо­ну весь час зро­стає й ни­ні фа­кти­чно зрів­ня­лась із ці­ною на про­до­воль­чу пше­ни­цю.

Якщо ж по­ди­ви­ти­ся на укра­їн­ські екс­порт­ні ці­ни в пор­тах Чор­но­го мо­ря, то ці­на на укра­їн­ський ячмінь зрів­ня­лась із ці­ною на укра­їн­ську про­до­воль­чу пше­ни­цю 3-го кла­су ще в се­ре­ди­ні сер­пня, а в ба­га­тьох ви­пад­ках і пе­ре­ви­щу­ва­ла її. Вар­то за­зна­чи­ти, що тра­ди­цій­но ячмінь в Укра­ї­ні був одні­єю з най­де­шев­ших зер­но­вих екс­порт­них куль­тур, як це ви­дно на гра­фі­ку, то­му остан­ні­ми ро­ка­ми йо­го по­сів­ні пло­щі по­стій­но ско­ро­чу­ва­ли­ся. Сьо­го­дні ж, ви­хо­дя­чи з тих ці­но­вих трен­дів, які спо­сте­рі­га­ю­ться на рин­ку, об­сяг по­сів­них площ під ярим ячме­нем мо­же бу­ти пе­ре­гля­ну­то в бік збіль­ше­н­ня. Фа­кти­чно ярий ячмінь — це тем­на ко­ня­чка 2018/19 МР.

Що ж до кукурудзи — най­більш ва­го­мої в укра­їн­сько­му зер­но­во­му екс­пор­ті куль­ту­ри, час­тка якої в се- зо­ні 2016/17 МР ста­но­ви­ла 48%, — то си­ту­а­ція є не ду­же спри­я­тли­вою. З одно­го бо­ку, є не­зна­чне ско­ро­че­н­ня об­ся­гів сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва з 1,075 млрд тонн до 1,045 млрд пе­ре­ва­жно че­рез па­ді­н­ня ви­ро­бни­цтва в США на 3,6%, які ста­нов­лять 13,82 млн тонн. З ін­шо­го — рекордний об­сяг уро­жаю ми­ну­ло­го ро­ку при­звів до ре­кор­дно ви­со­ко­го рів­ня пе­ре­хі­дних за­ли­шків. У ре­зуль­та­ті по­то­чний мар­ке­тин­го­вий рік бу­ло роз­по­ча­то із за­па­са­ми у 228,75 млн тонн, що фа­кти­чно обва­ли­ло й так низь­кі ці­ни на ку­ку­ру­дзу на по­ча­тку се­зо­ну.

До­да­тко­вим не­га­тив­ним чин­ни­ком для укра­їн­ської кукурудзи по­то­чно­го ро­ку ста­ла вну­трі­шня вкрай не­спри­я­тли­ва си­ту­а­ція. Так, у на­шій кра­ї­ні ско­ро­че­н­ня об­ся­гів уро­жаю ці­єї куль­ту­ри за­фі­ксо­ва­но мі­ні­мум на 3 млн тонн. Що­прав­да, це по­ки що ли­ше по­пе­ре­дні оцін­ки — оста­то­чні під­сум­ки то­го­рі­чної зби­раль­ної кам­па­нії ще не під­би­то. Та­кож у дру­гій по­ло­ви­ні осе­ні пі­шли до­щі, що уне­мо­жлив­лю­ва­ло ви­хід те­хні­ки в по­ле та галь­му­ва­ло про­цес зби­ра­н­ня. Все це при­зве­ло до то­го, що укра­їн­ська ку­ку­ру­дза по­то­чно­го се­зо­ну ста­ла най­до­рож­чою се­ред кра­їн-кон­ку­рен­тів.

Най­більш від­чу­тно, як це ви­дно на гра­фі­ку, ми про­гра­є­мо за ці­ною зер­ну зі США та Пів­ден­ної Аме­ри­ки. З ура­ху­ва­н­ням то­го, що за остан­ні­ми сі­чне­ви­ми оцін­ка­ми Мі­ні­стер­ства сіль­сько­го го­спо­дар­ства США, експорт кукурудзи з Ар­ген­ти­ни в се­зо­ні 2017/18 МР має зро­сти на 17,64%, або на 4,05 млн тонн, до ре­корд- но­го по­ка­зни­ка у 27 млн тонн, а з Бра­зи­лії — на май­же 80%, або на 15,71 млн тонн до 35,5 млн від­по­від­но, по­то­чна си­ту­а­ція з на­шим по­тен­цій­ним екс­пор­том має ви­гляд до­во­лі не­без­пе­чної.

Аби не втра­ти­ти свої по­зи­ції на сві­то­во­му рин­ку кукурудзи, укра­їн­ським екс­пор­те­рам на­сам­пе­ред вар­то звер­ну­ти свою ува­гу на Єги­пет, Іран й Ал­жир, де за про­гно­за­ми об­сяг цьо­го­рі­чно­го імпорту кукурудзи має зро­сти на 14% (+1,23 млн тонн), 15,4% (+1,2 млн тонн) та 20,1% (+0,78 млн тонн) від­по­від­но. Та­кож на 3,66 млн тонн оці­ню­є­ться ско­ро­че­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва кукурудзи Ки­та­єм, але йо­го ім­порт за про­гно­за­ми зро­сте ли­ше на 500 тис. тонн — до 3 млн тонн, а всі вну­трі­шні по­тре­би по­кри­ва­ти­му­ться вла­сни­ми ре­зер­ва­ми. Вар­то за­зна­чи­ти, що остан­ні­ми ро­ка­ми Китай сут­тє­во на­ро­стив вну­трі­шні ре­зер­ви до ре­кор­дних 110 млн тонн, і в кра­ї­ні бу­ло ухва­ле­но рі­ше­н­ня про по­сту­по­ве їх ско­ро­че­н­ня. Так, на по­ча­ток по­то­чно­го се­зо­ну пе­ре­хі­дні за­ли­шки кукурудзи в Ки­таї ста­но­ви­ли 100,7 млн тонн, а на кі­нець 2017/18 МР ма­ють ско­ро­ти­ти­ся до 79,55 млн тонн зерна. Та­кож цьо­го ро­ку очі­ку­є­ться збіль­ше­н­ня на май­же 5%, до 16 млн тонн, об­ся­гів імпорту кукурудзи кра­ї­на­ми Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, але ниж­ча ці­на на ку­ку­ру­дзу з кра­їн Пів­ден­ної Аме­ри­ки мо­же при­зве­сти до втра­ти на­ши­ми екс­пор­те­ра­ми ча­сти­ни єв­ро­пей­сько­го рин­ку.

Як на­слі­док, на­ве­сні по­то­чно­го ро­ку укра­їн­ські фер­ме­ри мо­жуть час­тко­во від­мо­ви­ти­ся від кукурудзи, на­да­ю­чи пе­ре­ва­гу рен­та­бель­ні­шим куль­ту­рам, зокре­ма, со­є­вим бо­бам. За на­ши­ми по­пе­ре­дні­ми оцін­ка­ми, по­сів­ні пло­щі під ку­ку­ру­дзою під уро­жай 2018 ро­ку мо­жуть бу­ти ско­ро­че­ні на 3–4,5% фа­кти­чно до рів­ня 2016 ро­ку, тоб­то до 4,4 млн га. На­то­мість тен­ден­ція з роз­ши­ре­н­ня по­сі­вів со­є­вих бо­бів і цьо­го ро­ку й да­лі три­ва­ти­ме. Так, якщо ці­но­вий тренд на рин­ках кукурудзи та сої збе­ре­же­ться до кві­тня по­то­чно­го ро­ку, то існує ви­со­ка ймо­вір­ність роз­ши­ре­н­ня по­сів­них площ під со­єю в Укра­ї­ні на 10–15%, до 2,2–2,3 млн га.

По­при ско­ро­че­н­ня об­ся­гів сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва сої на 2,75 млн тонн — до 348,57 млн, оцін­ку за­галь­но­го сві­то­во­го екс­пор­ту екс­пер­ти USDA збіль­ши­ли на 3,34%, тоб­то на 4,92 млн тонн, про­ти ми­ну­ло­го ро­ку. Па­ра­лель­но бу­ло збіль­ше­но прогноз об­ся­гів сві­то­вої пе­ре­роб­ки сої на 4,46%, тоб­то на 13,14 млн тонн до по­ка­зни­ка у 301,45 млн. Остан­ні­ми ро­ка­ми Укра­ї­на та­кож сут­тє­во на­ро­сти­ла по­ту­жно­сті з пе­ре­роб­ки со­є­вих бо­бів, що при­зве­ло до зро­ста­н­ня кон­ку­рен­ції на укра­їн­сько­му вну­трі­шньо­му рин­ку між екс­пор­те­ра­ми й пе­ре­ро­бни­ка­ми. Все це ви­ли­лось у спро­бу прийня­т­тя на­пе­ре­до­дні но­во­го ро­ку за­ко­ну, який фа­кти­чно ска­со­ву­вав по­вер­не­н­ня ПДВ екс­пор­те­рам за екс­пор­ту со­є­вих бо­бів. Вве­де­н­ня нор­ми цьо­го за­ко­ну із се­зо­ну 2018/19 МР жо­дним чи­ном не по­гір­шить си­ту­а­цію на укра­їн­сько­му со­є­во­му рин­ку, оскіль­ки про­тя­гом ро­ку кон­ку­рен­ція за со­є­ву си­ро­ви­ну ли­ше по­гли­блю­ва­ти­ме­ться вна­слі­док подаль­шо­го збіль­ше­н­ня пе­ре­ро­бних по­ту­жно­стей.

І, на­о­ста­нок, ринок пше­ни­ці. Її по­сів­ні пло­щі в Укра­ї­ні на но­вий се­зон уже фа­кти­чно ви­зна­че­но. Так, оскіль­ки вар­тість пше­ни­ці бу­ла до­во­лі ста­біль­ною, в той час як вар­тість ячме­ню по­стій­но зро­стає, то, за на­ши­ми оцін­ка­ми, час­тка ярої пше­ни­ці мо­же ско­ро­ти­ти­ся до 200 тис. га (про­ти то­го­рі­чних із 300 тис. га). Пе­ре­ва­га на­да­ва­ти­ме­ться рен­та­бель­ні­шим куль­ту­рам. От­же за­галь­на пло­ща по­сі­вів пше­ни­ці в Укра­ї­ні в се­зо­ні 2018/19 МР ста­но­ви­ти­ме 6,35 млн га, що до­зво­лить отри­ма­ти май­бу­тній уро­жай на рів­ні 25 млн тонн зерна.

Основ­ною при­чи­ною ста­біль­них цін на пше­ни­цю на сві­то­вих рин­ках є на­дли­шок про­по­зи­ції: в се­зо­ні 2017/18 МР об­сяг сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва ста­но­вив ре­кор­дні 757 млн тонн, по­ка­зав­ши при­ріст у 6,56 млн тонн про­ти ре­кор­дно­го вро­жаю 2016 ро­ку в 750 млн тонн. Усе це від­бу­ва­ло­ся на тлі онов­ле­н­ня ма­кси­му­му сві­то­вих пе­ре­хі­дних за­ли­шків із 253 до 268 млн тонн за умов ста­лих об­ся­гів сві­то­вої тор­гів­лі в об­ся­зі 183 млн тонн. Та­ким чи­ном, най­ближ­чи­ми мі­ся­ця­ми очі­ку­ва­ти сут­тє­вих ці­но­вих ко­ли­вань на рин­ку пше­ни­ці не вар­то, а за укла­да­н­ня фор­вар­дних кон­тра­ктів на май­бу­тній се­зон слід ура­хо­ву­ва­ти рекордний рі­вень сві­то­вих за­па­сів.

Ма­рія КОЛЕСНИК, ана­лі­тик аграр­но­го рин­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.