Дер­жгео­ка­дастр від­дасть зем­лю гро­ма­дам

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

На уря­до­во­му за­сі­дан­ні 31 сі­чня Прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни опри­лю­днив ме­ха­нізм пе­ре­да­чі дер­жав­них зе­мель за ме­жа­ми на­се­ле­но­го пун­кту у вла­сність гро­мад без не­об­хі­дно­сті вне­се­н­ня змін у за­ко­но­дав­ство. За сло­ва­ми Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на, основ­ни­ми роз­по­ря­дни­ка­ми дер­жав­них зе­мель уже най­ближ­чим ча­сом ста­нуть об’єд­на­ні гро­ма­ди, а не Дер­жгео­ка­дастр. Та­кий спо­сіб де­цен­тра­лі­за­ції мо­жна ре­а­лі­зу­ва­ти че­рез від­по­від­не роз­по­ря­дже­н­ня Уря­ду до Дер­жгео­ка­да­стру про пе­ре­да­чу дер­жав­них зе­мель у ко­му­наль­ну вла­сність об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад (згі­дно з чин­ною ще з 2012 ро­ку ст. 117 Зе­мель­но­го Ко­де­ксу Укра­ї­ни).

Що­прав­да, йде­ться ли­ше про кон­кре­тні зе­мель­ні ді­лян­ки, а не зем­лю за­га­лом. Це зу­мо­вить не­об­хі­дність про­ве­де­н­ня ве­ли­кої кіль­ко­сті зем­ле­впо­ря­дних ро­біт для ви­зна­че­н­ня меж ді­ля­нок та їх ре­є­стра­ції у Дер­жгео­ка­да­стрі з при­сво­є­н­ням ка­да­стро­во­го но­ме­ра. Як вва­жає екс­перт УКАБ із зе­мель­них пи­тань Ро­ман Граб, та­кий про­цес бу­де за­тра­тним та дов­го­три­ва­лим. З ін­шо­го бо­ку, з йо­го до­по­мо­гою мо­жна при­швид­ши­ти тем­пи ін­вен­та­ри­за­ції дер­жав­них зе­мель, 70% яких до­сі за­ли­ша­ли­ся в ті­ні.

За да­ни­ми Уря­ду, орі­єн­тов­на пло­ща, яку про­по­ну­є­ться пе­ре­да­ти у вла­сність ОТГ, ста­но­вить близь­ко 760 тис. ге­кта­рів. Пер­шу хви­лю пе­ре­да­чі зе­мель у вла­сність об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад пла­ну­ють ре­а­лі­зу­ва­ти в бе­ре­зні цьо­го ро­ку, а за­вер­ши­ти про­цес — до кін­ця 2018 ро­ку. У ви­да­тках Дер­жбю­дже­ту-2018 на про­ве­де­н­ня зе­мель­ної ре­фор­ми для Дер­жгео­ка­да­стру пе­ред­ба­че­но 453 млн гри­вень. Тож, мо­жли­во, са­ме на про­цес ін­вен­та­ри­за­ції зе­мель во­ни й бу­дуть спря­мо­ва­ні.

Ін­ша ва­жли­ва те­за від очіль­ни­ка Уря­ду сто­су­ва­ла­ся за­про­ва­дже­н­ня обов’яз­ко­во­го по­го­дже­н­ня рі­шень Дер­жгео­ка­да­стру що­до роз­по­ря­дже­н­ня дер­жав­ни­ми зем­ля­ми з ор­га­на­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Та­кий крок по­ви­нен уне­мо­жли­ви­ти схе­ми ви­ко­ри­ста­н­ня зе­мель без ві­до­ма гро­мад та по­кли­ка­ний збе­рег­ти їх до пов­ної пе­ре­да­чі у ко­му­наль­ну вла­сність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.