Май­же по­ло­ви­на аграр­но­го ім­пор­ту в Укра­ї­ну на­ді­йшла з ЄС

AgroMarket - - БІРЖІ -

То­рік в Укра­ї­ну бу­ло вве­зе­но сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції на по­над 4,6 млрд дол. США. Як по­ві­дом­ляє за­сту­пник ди­ре­кто­ра На­ціо­наль­но­го на­у­ко­во­го цен­тру «Ін­сти­тут аграр­ної еко­но­мі­ки» Ми­ко­ла Пу­га­чов, по­си­ла­ю­чись на да­ні Держ­ста­ту, це на 9,5% біль­ше, ніж у 2016-му, ко­ли аграр­ний ім­порт ста­но­вив 4,2 млрд дол. США.

По­зи­цію основ­но­го по­ста­чаль­ни­ка сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції до Укра­ї­ни дру­гий рік по­спіль утри­му­ють кра­ї­ни — чле­ни ЄС. Вар­тість по­ста­вок з Єв­ро­пи то­рік зро­сла з 1941 млн дол. США 2016 ро­ку до 2274 млн дол. США то­рік. Час­тка єв­ро­пей­ських кра­їн ста­но­ви­ла близь­ко по­ло­ви­ни ві­тчи­зня­но­го ім­пор­ту агро­про­до­воль­ства — 48,9%. Май­же вдві­чі мен­ше — 941 млн дол. США (20,2% ім­пор­ту сіль­госп­про­ду­кції) — при­па­дає на кра­ї­ни Азії. По­став­ки з ре­шти ре­гіо­нів зна­чно мен­ші. Ім­порт з Ла­тин­ської Аме­ри­ки склав 391 млн дол. США (8,4%), Афри­ки — 237 млн дол. США (5,1%).

Вар­ті­сні об­ся­ги по­ста­вок з кра­їн СНД ско­ро­ти­ли­ся по­рів­ня­но з 2016 ро­ком на 5,4% — до 157 млн дол. США (3,4% у за­галь­но­му ім­пор­ті агро­про­до­воль­чої про­ду­кції). Об­ся­ги ім­пор­ту зі Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки ста­но­ви­ли 194 млн дол. США. Агро­про­до­воль­чу про­ду­кцію до Укра­ї­ни то­рік вво­зи­ли пе­ре­ва­жно з Поль­щі (457 млн дол. США) та Ні­меч­чи­ни (445 млн дол. США), а та­кож з Ту­реч­чи­ни (301 млн дол. США), Фран­ції (209 млн дол. США), Іта­лії (198 млн дол. США), Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки ( 194 млн дол. США), Ні­дер­лан­дів та Ін­до­не­зії (по 176 млн дол. США), Нор­ве­гії (149 млн дол. США) та Іспа­нії (128 млн дол. США). Ра­зом ці 10 кра­їн за­без­пе­чи­ли по­над 52% від за­галь­них вар­ті­сних об­ся­гів ім­пор­ту агро­про­до­воль­чої про­ду­кції в Укра­ї­ну.

У 2017 ро­ці у то­вар­ній стру­кту­рі ім­пор­ту про­до­воль­чої про­ду­кції в Укра­ї­ну тра­ди­цій­но ле­во­ва час­тка при­па­да­ла на пло­ди, пе­ре­ва­жно ци­тру­со­ві та ба­на­ни, та го­рі­хи — 477 млн дол. США, за­ува­жив екс­перт.

На дру­го­му мі­сці за об­ся­га­ми за­ку­пі­вель — 455 млн дол. США — ри­ба та ра­ко­по­ді­бні. Об­ся­ги ім­пор­ту про­ду­кції ці­єї гру­пи про­ду­ктів, в якій пе­ре­ва­жає мо­ро­же­на ри­ба, збіль­ши­ли­ся про­ти 2016 ро­ку май­же на 11%.

До трій­ки лі­де­рів та­кож уві­йшли тю­тюн та ви­ро­би з ньо­го. Їх бу­ло за­ку­пле­но за кор­до­ном на су­му 403 млн дол. США.

Ім­порт на­сі­н­ня олій­них куль­тур — за ра­ху­нок на­сі­н­ня со­ня­шни­ку — ста­но­вив 309 млн дол. США.

Ка­ви і чаю за­ку­пи­ли за кор­до­ном на 194 млн дол. США, а ети­ло­во­го спир­ту — на 182 млн дол. США.

Ці про­ду­кти, як за­ува­жив Ми­ко­ла Пу­га­чов, сфор­му­ва­ли то­рік тро­хи біль­ше по­ло­ви­ни вар­то­сті ім­пор­ту агро­про­ду­кції до Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.