Ізра­їль на­дасть Укра­ї­ні без­ми­тні кво­ти на окре­мі ви­ди агро­про­ду­кції

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

«Від лі­бе­ра­лі­за­ції тор­гів­лі з Ізра­ї­лем у пер­шу чер­гу ви­гра­ють ті га­лу­зі, чиї то­ва­ри вже пред­став­ле­но на цьому рин­ку. Втім, пер­спе­кти­ви є у всіх», — ци­тує «Єв­ро­пей­ська прав­да» за­сту­пни­ка мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі, тор­го­во­го пред­став­ни­ка Укра­ї­ни На­та­лію Ми­коль­ську. За її сло­ва­ми, є де­кіль­ка ви­ня­тків із про­до­воль­чої про­ду­кції, а та­кож із низ­ки то­вар­них груп. Зокре­ма, на окре­мі ви­ди мо­ло­чної про­ду­кції, олію та пше­ни­цю вста­нов­ле­но без­ми­тні кво­ти. За­га­лом десь на 60% то­вар­них груп обну­ле­н­ня мит від­бу­ва­є­ться з по­ча­тку дії ЗВТ, на ре­шту — існу­ють пе­ре­хі­дні пе­рі­о­ди на рів­ні 3, 5 та 7 ро­ків від стар­ту уго­ди.

На­га­да­є­мо, 28 бе­ре­зня бу­ло по­го­дже­но за­вер­ше­н­ня пе­ре­го­вор­но­го про­це­су між Ка­бі­не­том мі­ні­стрів Укра­ї­ни та Уря­дом Ізра­ї­лю що­до по­ло­жень Уго­ди про віль­ну тор­гів­лю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.