Вла­сна зер­но­су­шар­ка: ви­го­да чи про­бле­ма?!

AgroMarket - - КОМПЕТЕНТНО -

Ви­ро­бник чи ди­лер зер­но­су­ша­рок по­ви­нен ма­ти до­ку­мен­ти, які під­твер­джу­ють, що обла­дна­н­ня ви­го­тов­ле­но від­по­від­но до ві­тчи­зня­них і між­на­ро­дних те­хні­чних ре­гла­мен­тів, дер­жав­них стан­дар­тів

Хто б спе­ре­чав­ся: за­зви­чай по­тен­цій­ний по­ку­пець зер­но­су­шар­ки пра­гне при­дба­ти та­ке обла­дна­н­ня, що ко­шту­ва­ти­ме йо­му най­мен­ше. Та­кий пра­гма­ти­чний під­хід ло­гі­чний і ціл­ком зро­зумі­лий. Утім, ба­лан­су ці­на-якість вда­є­ться до­ся­гну­ти да­ле­ко не ко­жно­му. Як по­ка­зує пра­кти­ка, за прийня­тни­ми ці­но­ви­ми про­по­зи­ці­я­ми ча­сом мо­жуть хо­ва­ти­ся «ню­ан­си», які ко­шту­ва­ти­муть не ли­ше зай­вих гро­шей, а й ча­су та нер­вів. То як уникнути та­кої де­лі­ка­тної си­ту­а­ції?

До­ві­ряй, але пе­ре­ві­ряй

Спо­ча­тку тре­ба ви­зна­чи­ти­ся, яка су­шар­ка впи­су­є­ться в по­тре­би й мо­жли­во­сті го­спо­дар­ства — на дро­вах чи на га­зу, мо­дуль­на чи ша­хтна. Да­лі, зві­сно ж, роз­по­чи­на­ю­ться по­шу­ки на­дій­но­го ви­ро­бни­ка. Одні від­да­ють пе­ре­ва­гу пе­ре­д­усім де­ше­вим про­по­зи­ці­ям, ін­ші звер­та­ю­ться у най­ближ­чу до вла­сно­го під­при­єм­ства ком­па­нію, тре­ті — бе­руть до ува­ги бренд.

Ло­гі­чно бу­ло б по­ці­ка­ви­ти­ся до­сві­дом тих, хто вже при­дбав зер­но­су­шар­ку. Мо­жна на­віть по­про­си­ти ме­не­дже­ра впо­до­ба­ної ва­ми ком­па­нії-ви­ро­бни­ка по­ка­за­ти ро­бо­чі зер­но­су­шар­ки в го­спо­дар­ствах сво­їх клі­єн­тів (за­зви­чай та­кі про­ха­н­ня не ігно­ру­ють).

У будь-яко­му ра­зі ви­ро­бник чи ди­лер зер­но­су­ша­рок по­ви­нен ма­ти до­ку­мен­ти, які під­твер­джу­ють, що обла­дна­н­ня ви­го­тов­ле­но від­по­від­но до ві­тчи­зня­них і між­на­ро­дних те­хні­чних ре­гла­мен­тів, дер­жав­них стан­дар­тів. Ва­жли­ва де­таль — на­яв­ність у ви­ро­бни­ка те­хні­чної до­ку­мен­та­ції на про­по­но­ва­ну мо­дель зер­но­су­шар­ки. Не за­ва­дить пе­ре­ві­ри­ти ав­тен­ти­чність і дій­сність та­ко­го сер­ти­фі­ка­та від­по­від­но­сті (для цьо­го тре­ба звер­ну­ти­ся до уста­но­ви, що ви­да­ва­ла від­по­від­ний до­ку­мент).

Утім, як по­ка­зує пра­кти­ка, на­яв­ність за­зна­че­них документів не зав­жди є га­ран­ті­єю на­дій­но­сті. Не­ве­ли­кі ви­ро­бни­ки, бу­ває, не­хту­ють пев­ни­ми пра­ви­ла­ми і їхню ді­яль­ність пі­сля пе­ре­вір­ки дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми на­гля­ду мо­жуть тим­ча­со­во зу­пи­ни­ти (та­ке в Укра­ї­ні ча­сто тра­пля­є­ться). Те­пер уявіть со­бі, що ви че­ка­ли зер­но­су­шар­ку, на­при­клад, у ли­пні, а через зу­пи­не­н­ня діяльності під­при­єм­ства-ви­ро­бни­ка вза­га­лі не зро­зумі­ло, ко­ли це ста­не­ться. На­то­мість ви­ро­бник не по­ві­до­мить клі­єн­та про цю де­лі­ка­тну си­ту­а­цію й що­ти­жня го­ду­ва­ти­ме обі­цян­ка­ми, мов­ляв, най­ближ­чим ча­сом обла­дна­н­ня при­ве­зуть. То­му ціл­ком мо­же ста­ти­ся так, що в роз­пал жнив го­спо­дар, ко­трий уже пе­ре­ра­ху­вав пе­ре­д­опла­ту за обла­дна­н­ня, ви­му­ше­ний бу­де звер­та­ти­ся на еле­ва­тор.

Окре­мі ві­тчи­зня­ні ви­ро­бни­ки за­пев­ня­ють клі­єн­тів, що кон­стру­ю­ють зер­но­су­шар­ки «за вла­сною роз­роб­кою». Однак ні­якої те­хні­чної до­ку­мен­та­ції чи пра­вил екс­плу­а­та­ції чо­мусь одра­зу не на­да­ють. І от тут ви­ни­кає про­бле­ма: сам за­мов­ник не зав­жди про­сить від­по­від­ну до­ку­мен­та­цію, бо ж ви­ро­бник на­чеб­то роз­по­вів усе, що по­трі­бно зна­ти, на­віть дав га­ран­тію на рік. Та через ти­жде­ньдру­гий по­чи­на­ють ви­ни­ка­ти рі­зні дрі­бні не­справ­но­сті, які ви­ро­бник, зві­сно ж, ви­прав­ляє. Що­прав­да, за ва­ші ко­шти. Як уникнути та­кої де­лі­ка­тної си­ту­а­ції? Пе­ре­д­усім не за­ва­ди­ло б за­вча­сно (пе­ред при­дба­н­ням зер­но­су­шар­ки) пе­ре­ві­ри­ти по­тен­цій­но­го пар­тне­ра — по­чи­на­ю­чи з до­ку­мен­та­ції на обла­дна­н­ня й за­кін­чу­ю­чи мо­жли­ви­ми су­до­ви­ми рі­ше­н­ня­ми. Чи­тай­те до­го­вір! Вдум­ли­во!

Ба­га­то хто не­хтує та­кою по­ра­дою, і з при­дба­н­ням зер­но­су­ша­рок та­кі ви­пад­ки та­кож не­по­оди­но­кі. Зві­сно ж до юри­стів звер­та­ю­ться, ко­ли вже ні зер­но­су­шар­ки, ні гро­шей, які за неї за­пла­ти­ли, не­має, а тре­ба ще за­пла­ти­ти еле­ва­то­ру за по­слу­ги із су­ші­н­ня зі­бра­но­го зер­на. Які пер­спе­кти­ви? Су­дя­чи з об­ста­вин, не­без­пла­тний су­до­вий про­цес. І за­тя­гне­ться він не на один мі­сяць.

Ви го­то­ві до цьо­го?! Якщо ні, вра­хуй­те де­які ре­ко­мен­да­ції.

Ви­ро­бни­ки зер­но­су­ша­рок за­зви­чай про­по­ну­ють сво­їм клі­єн­там ша­блон­ні до­го­во­ри по­став­ки або ку­пів­лі-про­да­жу і змі­ни до них пе­ре­ва­жно не вно­сять. Але ж клі­єнт зав­жди пра­вий! То­му, отри­мав­ши від ви­ро­бни­ка до­го- вір, про­кон­суль­туй­тесь з юри­стом що­до по­ло­жень остан­ньо­го. Ви хо­ча б бу­де­те ро­зу­мі­ти на­яв­ні за до­го­во­ром ри­зи­ки, які сто­від­со­тко­во є в усіх та­ких до­ку­мен­тах від ви­ро­бни­ків.

На­сам­пе­ред ре­ко­мен­ду­є­мо в до­го­во­рі по­став­ки зер­но­су­шар­ки пе­ред­ба­чи­ти штра­фи, які на­кла­да­ю­ться на ви­ро­бни­ка у ра­зі про­стро­че­н­ня по­став­ки зер­но­су­шар­ки хо­ча б на один день — не ску­пі­ться на роз­мір штра­фу. Пам’ятай­те: бу­ва­ють си­ту­а­ції, ко­ли до­да­тко­ві ви­тра­ти ви­ни­ка­ють із ви­ни ви­ро­бни­ка. До та­ких ви­трат мо­жуть на­ле­жа­ти по­слу­ги еле­ва­то­ра на су­ші­н­ня й очи­ще­н­ня зер­на, паль­не для транс­пор­ту­ва­н­ня зер­на й ін­ші, пов’яза­ні із цим ви­тра­ти. То­му в до­ку­мен­ті обов’яз­ко­во тре­ба пе­ред­ба­чи­ти штра­фи за не­ви­ко­на­н­ня ви­ро­бни­ком умов до­го­во­ру та обов’язок остан­ньо­го від­шко­ду­ва­ти вам всі ви­тра­ти, що по­не­се­ні з ви­ни ви­ро­бни­ка. Не за­будь­те збе­рег­ти всі до­ку­мен­ти, які під­твер­джу­ють ва­ші ви­тра­ти, на­при­клад, акти зда­чі-при­йма­н­ня ро­біт (на­да­н­ня по­слуг), до­го­во­ри склад­сько­го збе­рі­га­н­ня зер­на, ви­пи­ски з бан­ку про опла­ту по­слуг еле­ва­то­ра й ін.

Та­кож не бу­де зай­вим де­таль­но про­пи­са­ти по­ло­же­н­ня що­до га­ран­тії на зер­но­су­шар­ку. Зокре­ма, ва­жли­во за­зна­чи­ти де­таль­ний по­ря­док по­ві­дом­ле­н­ня ви­ро­бни­ка про ви­яв­ле­ні не­справ­но­сті зер­но­су­шар­ки та строк, про­тя­гом яко­го ви­ро­бник по­ви­нен усу­ну­ти та­кі не­справ­но­сті. Ба­жа­но, щоб цей строк не пе­ре­ви­щу­вав 1–2 дні, адже в пе­рі­од жнив дов­го­три­ва­лий про­стій зер­но­су­шар­ки мо­же ко­шту­ва­ти вам ча­сти­ни зі­бра­но­го вро­жаю. Є сенс де­таль­но про­пи­са­ти в до­го­во­рі, які не­справ­но­сті ви­ро­бник усу­ває без­ко­штов­но та які не­справ­но­сті за­мов­ник мо­же усу­ну­ти са­мо­стій­но. Ін­ве­сти­цій­ний крок?

Оби­ра­ю­чи мо­дель зер­но­су­шар­ки, ра­ди­мо вра­ху­ва­ти не ли­ше свої очі­ку­ва­н­ня, а й по­тре­би су­сі­дніх агро­під­при­ємств, які та­кож во­зять свій уро­жай на еле­ва­тор. Якщо бу­дуть охо­чі су­ши­ти зер­но у вас, кра­ще оби­ра­ти зер­но­су­шар­ку з біль­шим об­ся­гом ви­ван­та­же­н­ня зер­на. Що біль­ше клі­єн­тів, то швид­ше оку­пля­ться ва­ші ка­пі­та­ло­вкла­де­н­ня. Якщо ж та­ких під­при­ємств у ва­шо­му ра­йо­ні не­має, доби­рай­те обла­дна­н­ня за вла­сни­ми мас­шта­ба­ми — не­має сен­су, аби во­но пра­цю­ва­ло не на пов­ну по­ту­жність. До сло­ва, до­ціль­но від­да­ва­ти прі­о­ри­тет ма­кси­маль­ній ав­то­ма­ти­за­ціії про­це­сів су­ші­н­ня (ві­до­мо чи­ма­ло ви­пад­ків, ко­ли по­мил­ки пра­ців­ни­ків під­при­єм­ства ста­ли при­чи­ною по­ла­мок і не­ща­сних ви­пад­ків).

Не­хай там як, при­дба­н­ня зер­но­су­шар­ки — це сво­го ро­ду ін­ве­сти­цій­ний крок для ва­шо­го бі­зне­су. Пе­ре­д­усім пе­ре­ко­най­те­ся у ви­гі­дно­сті та­ко­го кро­ку. Втім, чи при­не­се ком­па­нії при­дба­на зер­но­су­шар­ка ви­го­ду, чи, нав­па­ки, про­бле­ми, за­ле­жить пе­ре­д­усім від вас.

Ан­тон ЛІВАК, по­мі­чник адво­ка­та IMG Partners

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.