Фа­во­ри­ти трав­ня

Про­тя­гом остан­ньо­го мі­ся­ця ве­сни сіль­сько­го­спо­дар­ські акти­ви спро­бу­ють пе­ре­пи­са­ти ці­но­ві ма­кси­му­ми по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Та­рас ГОЛОВЕШКО, екс­перт

Ін­фля­ція де­да­лі го­ло­сні­ше за­яв­ляє про се­бе у Спо­лу­че­них Шта­тах. Ін­декс спо­жив­чих цін під­стри­бнув у бе­ре­зні до 2,4% (рік до ро­ку) з лю­тне­вих 2,2%. Подаль­ше по­лі­пше­н­ня ста­ну рин­ку пра­ці й, від­по­від­но, ста­ле зро­ста­н­ня зар­плат аме­ри­кан­ців ство­рю­ють пе­ред­умо­ви для сут­тє­во­го під­ви­ще­н­ня по­пи­ту й піджив­ле­н­ня ін­фля­цій­но­го ти­ску в еко­но­мі­ці. Мо­жна очі­ку­ва­ти на зро­ста­н­ня Ін­де­ксу спо­жив­чих цін у США до по­зна­чки близь­ко 3% про­тя­гом на­сту­пних трьох мі­ся­ців. Це ста­не най­гір­шим зна­че­н­ням по­ка­зни­ка ін­фля­ції за остан­ні май­же сім ро­ків.

По­гір­ше­н­ня ін­фля­цій­них очі­ку­вань не об­хо­дять ува­гою сві­то­ві рин­ки. Якщо для фон­до­во­го рин­ку та рин­ку облі­га­цій ін­фля­ція — це ли­хо, що обва­лює вар­тість акти­вів, то для то­вар­них рин­ків — це свя­то. Хви­лю­ю­чись що­до мо­жли­вої втра­ти ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті до­ла­ра США, ін­ве­сто­ри актив­но за­хо­дять у си­ро­вин­ні акти­ви. Са­ме остра­хи що­до при­швид­ше­н­ня зро­ста­н­ня цін в аме­ри­кан­ській еко­но­мі­ці до­зво­ли­ли сві­то­вим то­вар­ним ін­де­ксам про­де­мон­стру­ва­ти по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку про­тя­гом остан­ньо­го мі­ся­ця. Ши­ро­кий то­вар­ний ін­декс S&P Goldman Sachs CI зріс у кві­тні на близь­ко 5% і ви­йшов на ці­но­вий рі­вень кін­ця 2014 ро­ку. Сіль­сько­го­спо­дар­ські акти­ви тра­ди­цій­но для кві­тня де­що роз­ван­та­жу­ва­ли­ся пі­сля три­ва­ло­го ра­лі. Про­те зав­дя­ки по­зи­тив­но­му став­лен­ню ін­ве­сто­рів до си­ро­ви­ни біль­шість сіль­сько­го­спо­дар­ських акти­вів уже не змо­гли пе­ре­пи­са­ти ці­но­ві мі­ні­му­ми, до­ся­гну­ті в бе­ре­зні, й за­ли­ши­ли­ся у зро­сталь­но­му трен­ді.

Зва­жа­ю­чи, що спри­я­тли­ве за­галь­не ма­кро­еко­но­мі­чне тло збі­га­ти­ме­ться у трав­ні із се­зон­ним зро­ста­н­ням вар­то­сті зер­но­вих й олій­них, мо­жна зро­би­ти при­пу­ще­н­ня, що про­тя­гом остан­ньо­го мі­ся­ця ве­сни сіль­сько­го­спо­дар­ські акти­ви спро­бу­ють пе­ре­пи­са­ти ці­но­ві ма­кси­му­ми цьо­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку.

Чи не най­кра­щі стар­то­ві умо­ви пе­ред трав­не­вим за­бі­гом сфор­му­ва­ли­ся дов­ко­ла ку­ку­ру­дзи. І хо­ча во­ла­тиль­ність на рин­ках пшениці та со­є­вих бо­бів зна­чно ви­ща, про­те во­на спро­во­ко­ва­на не фун­да­мен­таль­ни­ми, менш на­дій­ни­ми чин­ни­ка­ми — по­го­дою та по­лі­ти­кою. Натомість по­тен­цій­не зро­ста­н­ня вар­то­сті ца­ри­ці по­лів спи­ра­є­ться на су­то фун­да­мен­таль­ні чин­ни­ки. Спів­ві­дно­ше­н­ня сві­то­вих за­ли­шків до спо­жи­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи є на­ра­зі най­ниж­чим за остан­ні чо­ти­ри ро­ки. І по­тен­ці­ал для подаль­шо­го зни­же­н­ня ще є. Пе­ре­д­усім зни­же­н­ня мо­же від­бу­ти­ся че­рез подаль­ше змен­ше­н­ня об­ся­гу вро­жаю ку­ку­ру­дзи в Ар­ген­ти­ні та Бра­зи­лії. На по­ча­тку мар­ке­тин­го­во­го ро­ку Мі­ні­стер­ство сіль­сько­го го­спо­дар­ства США про­гно­зу­ва­ло ви­ро­бни­цтво 42 та 95 млн тонн ку­ку­ру­дзи у двох пів­ден­но­а­ме­ри­кан­ських кра­ї­нах від­по­від­но. Згі­дно з остан­нім кві­тне­вим зві­том, об­ся­ги ви­ро­бни­цтва в Ар­ген­ти­ні та Бра­зи­лії вже ско­ро­ти­ли до 33 та 92 млн тонн. І, за­уваж­те, згі­дно із се­ре­дні­ми оцін­ка­ми рин­ку, про­стір для подаль­шо­го ско­ро­че­н­ня за­ли­ша­є­ться ще близь­ко на 1 та 3 млн тонн від­по­від­но.

До­да­тко­вий чин­ник, що під­си­лює пе­ред­умо­ви для змен­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи у Спо­лу­че­них Шта­тах та Бра­зи­лії, — по­віль­ні тем­пи по­сів­ної кам­па­нії. Спо­ча­тку Бра­зи­лія від­сі­я­ла­ся з по­мі­тним за­пі­зне­н­ням че­рез тру­дно­щі зі зби­ра­н­ням уро­жаю со­є­вих бо­бів, а те­пер спо­сте­рі­га­є­мо зро­ста­н­ня від­ста­ва­н­ня по­сів­ної ком­па­нії і у США. Хо­ча са­ме від­ста­ва­н­ня не є ве­ли­кою тур­бо­тою, бо США по­тре­бу­ють ли­ше два ти­жні зі спри­я­тли­ви­ми по­го­дни­ми умо­ва­ми, щоб за­кін­чи­ти по­сів­ну кам­па­нію ку­ку­ру­дзи, про­те пі­зні­ші по­сі­ви змі­щу­ють пе­рі­од цві­ті­н­ня ку­ку­ру­дзи на більш спе­ко­тний пе­рі­од. І са­ме змі­ще­н­ня прин­ци­по­во­го для фор­му­ва­н­ня ро­сли­ни пе­рі­о­ду на па­ру ти­жнів ро­бить уро­жай­ність ду­же ура­зли­вою для по­тен­цій­но не­спри­я­тли­вих по­го­дних умов.

Якщо спів­ві­дно­ше­н­ня сві­то­вих за­ли­шків до спо­жи­ва­н­ня та за­трим­ка по­сів­ної кам­па­нії на­да­ва­ти­муть під­трим­ку зро­стан­ню вар­то­сті ку­ку­ру­дзи на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі, то за­галь­не зро­ста­н­ня вар­то­сті то­вар­них акти­вів до­по­ма­га­ти­ме й укра­їн­сько­му ба­зи­су (пре­мії на укра­їн­ську ку­ку­ру­дзу до вар­то­сті Чи­ка­го). Річ у тім, що зро­ста­н­ня вар­то­сті си­ро­вин­них ін­де­ксів від­бу­ва­ло­ся пе­ре­д­усім зав­дя­ки зро­стан­ню вар­то­сті на­фти. На­фта мар­ки Брент у кві­тні по­до­рож­ча­ла на май­же 10%. Як на­слі­док, вар­тість фра­хту по­мі­тно зро­сла. На­при­клад, ін­декс фра­хту су­хих на­си­пних ван­та­жів BalticDryIndex під­стри­бнув у кві­тні на май­же 30% — з 1030 до 1330 пун­ктів. Зна­чне зро­ста­н­ня вар­то­сті фра­хту ро­бить ар­ген­тин­ську ку­ку­ру­дзу — го­лов­но­го кон­ку­рен­та Укра­ї­ни на рин­ках Пів­ні­чної Афри­ки — менш кон­ку­рен­то­спро­мо­жною, а від­так і пре­мія на укра­їн­ську ку­ку­ру­дзу ли­ша­ти­ме­ться на ви­со­ко­му по­то­чно­му рів­ні.

Зви­чай­но, фор­му­ю­чи уяву про мо­жли­ву ці­но­ву ди­на­мі­ку ку­ку­ру­дзи у трав­ні, не мо­жна не зга­да­ти й про ризики. По­тен­цій­но Ки­тай мо­же вве­сти обме­жу­валь­ні ми­та на ім­порт сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­рів зі США. Ли­ше на­тяк на та­кий роз­ви­ток по­дій ство­рить зна­чний тиск на сіль­сько­го­спо­дар­ські акти­ви на Чи­казь­кій бір­жі. Натомість уже вве­де­ні ви­со­кі ми­та на сор­го аме­ри­кан­сько­го по­хо­дже­н­ня сут­тє­во змен­ши­ли йо­го вар­тість на сві­то­во­му рин­ку та ро­блять йо­го ду­же при­ва­бли­вим як то­ва­ру суб­сти­ту­та для до­ро­гої ку­ку­ру­дзи у Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі. Утім, не­зва­жа­ю­чи на мо­жли­ві ризики, ку­ку­ру­дза не без під­став ви­да­є­ться впев­не­ним фа­во­ри­том трав­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.