ДИСКИ ЧИ ЛАПИ?

AgroMarket - - ФІНАНСИ -

СЕ­РЕД ІН­ШИХ ДИСКОВИХ БОРІН LEMKEN ПРОПОНУЄ Й ТА­КУ, ЯКА, ПРАЦЮЮЧИ НА ГЛИБИНУ 20 СМ, МО­ЖЕ ГІДНО КОНКУРУВАТИ З КУЛЬТИВАТОРАМИ. ПРОГРЕСИВНІ ФЕР­МЕ­РИ ЧА­СТО СТОЯТЬ ПЕ­РЕД ВИБОРОМ ТО­ГО ЧИ ІН­ШО­ГО АГРЕГАТА. ОДНІ, ВІДДАЮЧИ ДАНЬ МОДІ ТА СТЕРЕОТИПАМ, ОБИРАЮТЬ «ДИСКИ» Й НЕ ЗАМИСЛЮЮТЬСЯ НАД ТИМ, ЩО КУЛЬТИВАТОР ЗРОБИТЬ ТУ СА­МУ РО­БО­ТУ, АЛЕ ЗАВДЯКИ ЗМІННИМ РОБОЧИМ ОР­ГА­НАМ Є БІЛЬШ УНІВЕРСАЛЬНИМ І ДЕШЕВИМ В ОБСЛУГОВУВАННІ АГРЕГАТОМ. ОБИДВІ МАШИНИ МО­ЖНА ЗАСТОСОВУВАТИ У БЕЗПЛУЖНІЙ СИ­СТЕ­МІ ЗЕМЛЕРОБСТВА ЯК ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБРО­БІ­ТКУ, ТАК І СТЕРНЬОВОГО. ТО­МУ РОЗГЛЯНЕМО ХАРАКТЕРИСТИКИ Й ПАРАМЕТРИ КО­ЖНО­ГО З НИХ.

Як опцію у но­во­му куль­ти­ва­то­рі Karat 12 за­про­по­но­ва­но гі­драв­лі­чний під­си­лю­вач тя­го­во­го зу­си­л­ля, що змен­шує бу­ксу­ва­н­ня, а от­же, і ви­тра­ту па­ли­ва. Ця опція пе­ре­ко­чу­ва­ла на но­вий агре­гат із мо­лод­шо­го бра­та Ка­рат9 і на­пів­на­ві­сних плу­гів Ді­а­мант 11, де за­ре­ко­мен­ду­ва­ла се­бе більш ніж на від­мін­но.

RUBIN 12

Се­ред двох мен­ших, але не менш ефе­ктив­них, дискових борін Heliodor 9 і Rubin 9 но­вою роз­роб­кою кон­стру­кто­рів ком­па­нії LEMKEN у се­гмен­ті важ­ких дискових є Rubin 12. Пер­ші но­ві ко­ро­ткі ди­ско­ві бо­ро­ни Rubin 12 по­ча­ли ви­го­тов­ля­ти з ро­бо­чою ши­ри­ною 3 м. Бо­ро­ни від­мін­но пра­цю­ють на гли­би­ні до 20 см, яка ра­ні­ше бу­ла до­сту­пна ли­ше куль­ти­ва­то­рам. Два ря­ди зуб­ча­стих на­пів­сфе­ри­чних ди­сків ді­а­ме­тром 736 мм да­ють змо­гу з ви­со­кою ін­тен­сив­ні­стю по­дрі­бню­ва­ти та змі­шу­ва­ти ро­слин­ні реш­тки з ґрун­том. Но­вим та­кож є си­ме­три­чне роз­мі­ще­н­ня ди­сків, що спри­яє стій­кі­шо­му хо­ду агрегата — пер­ший ряд ди­сків гор­не ма­су на зов­ні, а дру­гий, нав­па­ки, зби­рає до цен­тра. Ця си­сте­ма є уні­каль­но­му й най­ефе­ктив­ні­ше про­ти­діє бо­ко­во­му зно­су агрегата, а осо­бли­во до­бре се­бе по­ка­зує в ро­бо­ті на бо­ко­вих схи­лах.

Диски вста­нов­ле­но під ку­том 20° до по­верх­ні ґрун­ту й під ку­том 16° до на­прям­ку ру­ху, що до­зво­ляє рів­но­мір­но обро­бля­ти по­верх­ню ґрун­ту на глибину від 7 см. Від­стань між ди­ска­ми ста­но­вить 17 см, а від­стань між бал­ка­ми ра­ми по хо­ду машини — 120 см.

Бо­ро­на уком­пле­кто­ва­на дво­ма ря­да­ми штри­ге­лів: пер­ший — від­бій­ний, роз­та­шо­ва­но йо­го між дво­ма ря­да­ми ди­сків, і крім фун­кції пе­ре­мі­шу­ва­н­ня він спо­віль­нює по­тік ма­си та спря­мо­вує її до ни­зу дру­го­го ря­ду ди­сків. Дру­гий — за­спо­кій­ли­вий, або ви­рів­ню­валь­ний, оса­джує ма­су та за до­по­мо­гою на­прям­них ло­па­ток по­кра­щує її рів­но­мір­ність пе­ред тим, як по ній прой­ду­ться ко­тки. Ефе­ктив­ність ро­бо­ти штри­ге­лів мо­жна на­ла­шту­ва­ти, опу­стив­ши їх чи під­няв­ши від­но­сно го­ри­зон­ту.

В ар­се­на­лі осна­ще­н­ня мо­же бу­ти до 12 рі­зних при­ко­чу­вал­них ко­тків, які мо­жуть ви­ко­ну­ва­ти рі­зну ро­бо­ту по­чи­на­ю­чи від лег­ко­го труб­ча­то-план­ча­то­го й за­кін­чу­ю­чи важ­ким про­філь­ним ко­тком. Однак слід за­ува­жи­ти, що всі во­ни за­крі­плю­ю­ться на ма­я­тни­ко­вій на­ві­сці, що до­зво­ляє ефе­ктив­но ко­пі­ю­ва­ти ре­льєф по­ля.

У на­ві­сній вер­сії Rubin 12 мо­же осна­щу­ва­ти­ся універсальним ко­ле­сом, яке у транс­порт­но­му по­ло­жен­ні роз­ван­та­жує за­дню вісь тра­кто­ра, а та­кож за­без­пе­чує ви­со­ку ма­нев­ро­вість на по­во­ро­тних сму­гах.

Ви­со­ка про­ду­ктив­ність дискових борін Rubin до­ся­га­є­ться завдяки ро­бо­чій швид­ко­сті не мен­ше як 12 км/год. Тя­го­ва по­тре­ба на 1 м ши­ри­на для укра­їн­ських умов ста­но­вить 60 к. с.

Ма­кси­маль­на ши­ри­на за­хва­ту на­пів­на­ві­сно­го Ру­бін 12 — 7 м, що по­тре­бує при­бли­зно 560 к. с. Це один із не­ба­га­тьох дискових агре­га­тів, що до­зво­ляє ефе­ктив­но за­ван­та­жи­ти трактори ви­со­ко­го кла­су по­ту­жно­сті.

На осо­бли­ву ува­гу за­слу­го­ву­ють бо­ко­ві опор­ні ко­ле­са з гі­драв­лі­чним ре­гу­лю­ва­н­ням, які крім до­три­ма­н­ня гли­би­ни до­да­ють агре­га­ту плав­но­сті хо­ду. Ро­змі­ще­ні во­ни в ро­бо­чій зо­ні куль­ти­ва­то­ра, то­му не за­ва­жа­ють на роз­во­ро­тах і то­чні­ше ре­а­гу­ють на не­рів­но­сті по­ля.

Для до­три­ма­н­ня по­стій­ної гли­би­ни обро­бі­тку, осо­бли­во на гор­би­стій мі­сце­во­сті, ре­ко­мен­ду­є­ться осна­сти­ти культиватор Karat 12 но­вин­кою ContourTrack — еле­ктро­гі­драв­лі­чною си­сте­мою ко­пі­ю­ва­н­ня ре­льє­фу з ко­пі­ю­валь­ни­ми ко­ле­са­ми. Завдяки цьо­му опти­маль­ний ре­зуль­тат га­ран­ту­є­ться на­віть у ра­зі за­сто­су­ва­н­ня га­ба­ри­тних куль­ти­ва­то­рів. Ця си­сте­ма не дає куль­ти­ва­то­ру за­ри­ва­ти­ся, про­хо­джу­ю­чи гор­би, та ви­мі­ля­ти­ся, ви­їжджа­ю­чи з ни­зин, чим за­без­пе­чує рів­но­мір­ний обро­бі­ток ґрун­ту по всьо­му по­лю.

KARAT 12

Є но­вим чо­ти­ри­бал­ко­вим на­пів­на­ві­сним стер­ньо­вим куль­ти­ва­то­ром із ши­ри­ною за­хва­ту від 4 до 7 м. Йо­го роз­ро­бле­но для ін­тен­сив­но­го стерньового гли­бо­ко­го без­по­ли­це­во­го обро­бі­тку, осо­бли­во на важ­ких за гра­ну­ло­ме­три­чним скла­дом ґрун­тах. Чо­ти­ри ря­ди лап із ши­ри­ною між­рядь 23 см за­без­пе­чу­ють від­мін­не роз­пу­шу­ва­н­ня й пе­ре­мі­шу­ва­н­ня ґрун­ту на глибину до 30 см. Тя­го­ва по­ту­жність в укра­їн­ських ре­а­лі­ях ста­но­вить 80 к. с. на 1 м ши­рин за­хва­ту. Вра­хо­ву­ю­чи те, що пе­ред­ба­че­на мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­н­ня во­сьми ви­дів лап рі­зно­ма­ні­тної фор­ми, Karat 12 від­мін­но пра­цює за будь-яких умов екс­плу­а­та­ції, від­мін­но роз­пу­шу­ю­чи та пе­ре­мі­шу­ю­чи ґрунт з ро­слин­ни­ми реш­тка­ми. При­стрій в ба­зо­вій ком­пле­кта­ції до­зво­ляє швид­ко й про­сто їх змі­ню­ва­ти. Для до­ся­гне­н­ня ма­кси­маль­ної про­ду­ктив­но­сті ре­ко­мен­ду­є­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти лапи з твер­до­сплав­ним по­кри­т­тям К8Н.

Ви­со­та ра­ми 80 см і по­здов­жній про­хід 90/80/90 см за­без­пе­чу­ють до­ста­тньо віль­но­го про­сто­ру на­віть у ро­бо­ті на по­лях із ве­ли­кою кіль­кі­стю ро­слин­них ре­шток. Як і на ін­ших куль­ти­ва­то­рах ви­ро­бни­цтва ком­па­нії LEMKEN (Kristall та Karat 9), на­пів­сфе­ри­чні диски, що ви­ко­ри­сто­ву­ють на Karat 12, ство­рю­ють опти­маль­но рів­ну по­верх­ню по­ля, за­гор­та­ю­чи не­рів­но­сті, які за­ли­ша­ю­ться пі­сля про­хо­ду лап. Диски та при­ко­чу­валь­ні ко­тки ви­ко­на­но у ви­гля­ді су­ціль­но­го ву­зла, завдяки чо­му ре­гу­лю­ва­н­ня ди­сків не по­тре­бу­є­ться на­віть за змі­ни гли­би­ни обро­бі­тку. До ре­чі тіль­ки при­ко­чу­валь­них ко­тків мо­же бу­ти до 10 рі­зних ва­рі­ан­тів.

Ша­сі но­во­го куль­ти­ва­то­ра Karat 12 вмон­то­ва­не між ла­па­ми та на­пів­сфе­ри­чни­ми ди­ска­ми. Завдяки цьо­му культиватор ви­рі­зня­є­ться ком­па­ктні­стю, стій­кі­стю хо­ду та ви­со­ки­ми ма­нев­ро­ви­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми на по­во­ро­тних сму­гах і під час транс­порт­них пе­ре­їздів до­ро­га­ми за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня. Про­ду­ма­ний роз­по­діл ва­ги до­зво­ляє та­кож ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти важ­кі при­ко­чу­валь­ні ко­тки для до­ся­гне­н­ня які­сно­го зво­ро­тно­го при­ко­чу­ва­н­ня.

У ба­зо­вій ком­пле­кта­ції куль­ти­ва­то­ри Karat 12 осна­ще­но ме­ха­ні­чною пру­жин­ною си­сте­мою за­хи­сту від пе­ре­ван­та­жень (лапи мо­жуть від­хи­ля­ти­ся на 20 см за ви­со­тою). Зу­си­л­ля спра­цю­ва­н­ня за­хи­сту ста­но­вить 550 кг. За до­по­мо­гою гі­драв­лі­чно­го ре­гу­лю­ва­н­ня гли­би­ни мо­жна плав­но змі­ню­ва­ти глибину обро­бі­тку завдяки пев­но­му по­ло­жен­ню при­ко­чу­валь­них ко­тків, не ви­хо­дя­чи з ка­бі­ни тра­кто­ра.

З ме­тою по­стій­но­го й то­чно­го до­три­ма­н­ня за­да­ної гли­би­ни ко­жен ву­зол ко­тка та на­пів­сфе­ри­чно­го ди­ска обла­дна­но ма­я­тни­ко­вим ком­пен­са­то­ром для плав­но­го хо­ду. Культиватор Karat 12 мо­же пра­цю­ва­ти без при­ко­чу­валь­но­го ко­тка. У цьо­му ра­зі за­да­на гли­би­на до­три­му­є­ться вла­сним ша­сі.

Ди­ско­ва бо­ро­на Rubin 12

Культиватор Karat 12

Прин­цип ро­бо­ти під­си­лю­ва­ча тя­ги Karat 12

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.