З по­ря­дни­ми ком­па­ні­я­ми — як і з по­ря­дни­ми лю­дьми…

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ - Оле­на ОБУХІВСЬКА, ме­не­джер із ко­му­ні­ка­цій

Ефе­ктив­ність вза­є­мо­дії в бі­зне­сі, як і в бу­ден­но­му жит­ті, за­ле­жить від то­го, на­скіль­ки швид­кість і ритм ухва­ле­н­ня рі­шень, «гли­би­на про­ни­кно­сті» й цін­но­сті ком­па­ній­пар­тне­рів збі­га­ю­ться. Про­ве­ді­мо па­ра­ле­лі. Оби­ра­ю­чи пер­шу вчи­тель­ку чи сі­мей­но­го лі­ка­ря, ми пе­ред­усім «зби­ра­є­мо» про них ін­фор­ма­цію: від­гу­ки, ре­ко­мен­да­ції, за­хо­ди­мо на їхню Фейс­бук-сто­рін­ку. Зу­стрі­ча­ю­чись, ав­то­ма­ти­чно «зчи­ту­є­мо», чи по­ря­дна ця лю­ди­на, які її жит­тє­ві цін­но­сті, чи прийня­тні во­ни для вза­є­мо­дії. І ли­ше по­тім ана­лі­зу­є­мо для се­бе рі­вень фа­хо­вих ком­пе­тен­цій і від­по­від­ність «ці­ни–яко­сті».

Так са­мо і в ді­ло­во­му жит­ті — по­тен­цій­ні пар­тне­ри «ви­вча­ють» один одно­го: які в ком­па­нії прин­ци­пи, ре­пу­та­ція, ко­му­ні­ка­цій­на пла­тфор­ма, як пред­став­ле­на в ЗМІ та рей­тин­гах. Окрім та­ких «за­я­ко­ре­них» атри­бу­тів кор­по­ра­тив­но­го брен­ду, як інноваційність, ди­на­мі­чність, лі­дер­ство, від­по­від­аль­ність бі­зне­су та ста­лий ро­зви­ток, де­да­лі ча­сті­ше зу­стрі­ча­єш по­ві­дом­ле­н­ня про від­кри­тість і про­зо­рість. І це ціл­ком ло­гі­чно, бо з по­ря­дни­ми ком­па­ні­я­ми, як і з по­ря­дни­ми лю­дьми, пра­цю­ва­ти при­єм­ні­ше. Бі­знес, по­бу­до­ва­ний на за­са­дах ком­пла­єн­су (з англ. to comply — до­три­ма­н­ня, ви­ко­на­н­ня) та до­бро­че­сно­сті не про­сто за­слу­го­вує на по­ва­гу. Це озна­чає, що та­ка компанія до­три­мує сло­во, від­по­від­ає нор­мам, ви­мо­гам, стан­дар­там, тож до неї тя­гну­ться одно­дум­ці.

Однак чо­му на пра­кти­ці все це не пра­цює? Оче­ви­дних ар­гу­мен­тів що­най­мен­ше кіль­ка. Пе­ред­усім — на­вряд чи хтось хо­че до­да­ва­ти со­бі зай­во­го кло­по­ту. Тож не­по­ро­зу­мі­н­ня з пред­став­ни­ка­ми ор­га­нів вла­ди (ко­трі, як і по­ку­пці, «зав­жди пра­ві») біль­шість про­сті­ше ви­рі­шує «в ті­ні». Крім то­го, Government Relation — це стра­те­гі­чний на­прям ро­бо­ти, що пе­ред­ба­чає ін­ве­сту­ва­н­ня кор­по­ра­тив­них зу­силь і ро­зви­ток пар­тнер­ської спів­пра­ці, зокре­ма й ді­ло­во­го ли­сту­ва­н­ня. З пра­кти­ки мо­жу ска­за­ти, що на офі­цій­ні звер­не­н­ня до ор­га­нів вла­ди як дер­жав­но­го, так і мі­сце­во­го зна­че­н­ня, компанія в лі­пшо­му ра­зі отри­мує від­пи­ску, на кшталт «ва­шо­го ли­ста отри­ма­но, ре­є­стра­цій­ний но­мер та­кий-то». І все. То­му ціл­ком ло­гі­чни­ми ви­да­ю­ться на­мі­ри «вла­дна­ти окре­ме акту­аль­не пи­та­н­ня» за­мість ли­ти во­ду на млин стра­те­гі­чних від­но­син із вла­дою. І що ми ма­є­мо в ре­зуль­та­ті?

Осо­би­сто ме­не най­біль­ше за­сму­чує ре­пу­та­ція дер­жа­ви за­га­лом. З укра­їн­ця­ми не хочуть ма­ти спра­ви, ро­зу­мі­ю­чи, що в Україні не пра­цю­ють за­ко­ни, що не за­хи­ще­на при­ва­тна вла­сність, що не­ма до­ві­ри до дер­жа­ви і що ри­зи­ків біль­ше, ніж пер­спе­ктив. Ду­же про­сто це ви­яви­ти, про­вів­ши PEST­ана­ліз. Йде­ться про оцін­ку клю­чо­вих рин­ко­вих тен­ден­цій: по­лі­ти­чних, еко­но­мі­чних, со­ціо­куль­тур­них і те­хно­ло­гі­чних. До ре­чі, са­ме по­лі­ти­чні ін­ди­ка­то­ри ста­ють на за­ва­ді до­бро­че­сно­сті та ба­жан­ню інвестувати в укра­їн­ські про­е­кти. Вла­сне, під­пун­кти по­лі­ти­чно­го бло­ку в ана­лі­зі (а це, зокре­ма, тип ке­ру­ва­н­ня дер­жа­вою, ста­біль­ність вла­ди, сво­бо­да сло­ва та за­ко­нів у дії, рі­вень бю­ро­кра­тії та ко­ру­пції, тен­ден­ції до ре­гу­лю­ва­н­ня й де­ре­гу­лю­ва­н­ня) аж ні­як не сти­му­лю­ють до роз­ви­тку бі­зне­су.

Що­прав­да, си­ту­а­ція ге­не­рує й про­гре­сив­ні ви­кли­ки. Зокре­ма, для тих бі­зне­сів, що го­то­ві об­сто­ю­ва­ти свою кор­по­ра­тив­ну по­зи­цію до­бро­че­сно­сті. Чо­му? Мо­жна ви­ді­ли­ти одра­зу п’ять при­чин.

1. За­яв­ле­на по­зи­ція до­бро­че­сно­сті та її до­три­ма­н­ня на пра­кти­ці ви­кли­кає по­ва­гу се­ред ді­ло­вої спіль­но­ти, ме­діа, гро­мад­ських і га­лу­зе­вих ор­га­ні­за­цій.

2. У ком­па­нії фор­му­є­ться силь­на та по­зи­тив­на ре­пу­та­ція, яка вар­тує на рин­ку на­ба­га­то біль­ше.

3. До­бро­че­сна по­зи­ція за­без­пе­чує пра­ців­ни­кам ком­па­нії впев­не­но­сті ді­я­ти від­по­від­но до за­ко­ну та фун­кціо­наль­них обов’яз­ків. А це вже зі сфе­ри «кор­по­ра­тив­ної ло­яль­но­сті», «ко­ман­дно­го ду­ху» та «по­слів брен­ду».

4. З по­зи­тив­ною ре­пу­та­ці­єю до­бро­че­сно­сті компанія ви­грає в ін­фор­ма­цій­них вій­нах і ко­ли її нав­ми­сно пра­гнуть очор­ни­ти.

5. Са­ме до­бро­че­сна кор­по­ра­тив­на по­зи­ція тих ком­па­ній, які про це за­яви­ли й до­три­му­ва­ли сло­ва, вре­шті ста­не при­ва­бли­вим сві­тлом для іно­зем­них ін­ве­сто­рів або від­криє мо­жли­вість отри­ма­ти не­об­хі­дне фі­нан­су­ва­н­ня бан­ків (не се­крет, що світ мо­ні­то­рить Укра­ї­ну — її ри­нок, ді­яль­ність ор­га­нів вла­ди та клю­чо­вих грав­ців бі­зне­су).

Ста­ту­сно­сті зга­да­но­му трен­ду на ді­ло­во­му рин­ку Укра­ї­ни пра­гне до­да­ти Все­укра­їн­ська ме­ре­жа до­бро­по­ря­дно­сті та ком­пла­єн­су. Ство­ре­на рік то­му, во­на вже об’єд­на­ла 55 ком­па­ній (це 62 тис. пра­ців­ни­ків у 46 мі­стах кра­ї­ни). Для ба­га­тьох із них ком­пла­єнс — це на­дія на зру­ше­н­ня, по­кра­ще­н­ня умов спів­пра­ці з дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми та й за­га­лом ря­ту­ва­н­ня імі­джу Укра­ї­ни як ді­ло­во­го пар­тне­ра та до­ві­ри до дер­жа­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.