Всти­гну­ти до де­длай­ну,

або Як ви­пра­ви­ти помилки в де­кла­ра­ції з ПДВ

AgroMarket - - ФІНАНСИ -

За­галь­ний по­ря­док ви­прав­ле­н­ня по­ми­лок у по­да­тко­вих де­кла­ра­ці­ях (роз­ра­хун­ках) ви­зна­че­но ст. 50 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (да­лі — ПКУ). Згі­дно з нор­мою ст. 50, ви­прав­ле­н­ня помилки є обов’яз­ком пла­тни­ка по­да­тків, а не йо­го пра­вом. Са­мо­стій­но зро­би­ти це в де­кла­ра­ції з ПДВ пла­тник мо­же, за­сто­со­ву­ю­чи окре­му фор­му: «Уто­чню­ю­чий роз­ра­ху­нок по­да­тко­вих зобов’язань з по­да­тку на до­да­ну вар­тість у зв’яз­ку з ви­прав­ле­н­ням са­мо­стій­но ви­яв­ле­них по­ми­лок».

Уто­чню­ю­чий роз­ра­ху­нок, або по­да­тко­ву де­кла­ра­цію для уто­чне­н­ня по­ка­зни­ків по­пе­ре­дніх де­кла­ра­цій, по­да­ють за фор­мою, чин­ною на мо­мент ви­прав­ле­н­ня помилки — на­віть якщо в пе­рі­о­ді при­пу­ще­н­ня помилки роз­ра­ху­нок був зов­сім ін­шим, де­кла­ра­ція бу­ла ін­шою й по­то­чна фор­ма не мі­стить усіх ряд­ків для ви­прав­ле­н­ня (як це мо­же бу­ти, на­при­клад, із по­да­тком на при­бу­ток під­при­ємств). У та­ко­му ра­зі до уто­чню­ю­чої де­кла­ра­ції (роз­ра­хун­ку) мо­же до­да­ва­ти­ся су­про­від­ний лист, у яко­му мі­стя­ться по­ясне­н­ня су­ті ви­прав­лень й осо­бли­во­стей за­пов­не­н­ня окре­мих ряд­ків.

По­ря­док скла­да­н­ня по­да­тко­вої де­кла­ра­ції з по­да­тку на до­да­ну вар­тість і її чин­на на сьо­го­дні фор­ма, а та­кож пе­ре­лік і фор­ми до­да­тків до неї й уто­чню­ю­чий роз­ра­ху­нок, ви­зна­ча­є­ться на­ка­зом Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни від 28.01.2016 №21 (да­лі — На­каз №21). Та­бли­чна ча­сти­на Уто­чню­ю­чо­го роз­ра­хун­ку по­да­тко­вих зобов’язань з ПДВ у зв’яз­ку із са­мо­стій­ним ви­прав­ле­н­ням по­ми­лок (да­лі — Уто­чню­ю­чий роз­ра­ху­нок) має та­кий ви­гляд (табл. 1).

Від­по­від­но до зга­да­но­го На­ка­зу № 21, по­да­тко­ва де­кла­ра­ція з ПДВ має дев’ять до­да­тків, які пла­тник за­пов­нює за на­яв­но­сті від­по­від­них по­ка­зни­ків. Якщо до­да­тки не бу­де по­да­но, це при­рів­ня­ють до не­по­да­н­ня де­кла­ра­ції. Від­так у ра­зі ви­прав­ле­н­ня по­ми­лок у по­да­ній ра­ні­ше де­кла­ра­ції (з до­да­тка­ми) ін­фор­ма­цію що­до уто­чне­них по­ка­зни­ків ма­ють мі­сти­ти від­по­від­ні до­да­тки, які по­да­ють до ор­га­ну кон­тро­лю ра­зом з Уто­чню­ю­чим роз­ра­хун­ком.

Що­до по­ряд­ку за­пов­не­н­ня на­ве­де­ної в табл. 1 фор­ми Уто­чню­ю­чо­го роз­ра­хун­ку в ра­зі ви­прав­ле­н­ня при­пу­ще­них по­ми­лок: у гра­фу 4 за­пи­су­ють від­по­від­ні по­ка­зни­ки де­кла­ра­ції зві­тно­го пе­рі­о­ду, що ви­прав­ля­є­ться. Якщо до де­кла­ра­ції за цей зві­тний пе­рі­од ра­ні­ше вно­си­ли змі­ни, у гра­фу 4 за­пи­су­ють від­по­від­ні по­ка­зни­ки гра­фи 5 остан­ньо­го Уто­чню­ю­чо­го роз­ра­хун­ку, який по­да­вав­ся до де­кла­ра­ції зві­тно­го (по­да­тко­во­го) пе­рі­о­ду, що ви­прав­ля­є­ться. У гра­фу 5 Уто­чню­ю­чо­го роз­ра­хун­ку за­пи­су­ють від­по­від­ні по­ка­зни­ки з ура­ху­ва­н­ням ви­прав­ле­н­ня. У гра­фу 6 — су­му помилки (аб­со­лю­тне зна­че­н­ня). У ра­зі ви­прав­ле­н­ня зна­че­н­ня ряд­ка 21 де­кла­ра­ції, яке в май­бу­тніх зві­тних пе­рі­о­дах не впли­ну­ло на зна­че­н­ня ряд­ка 18 чи ряд­ка 20.2, Уто­чню­ю­чий роз­ра­ху­нок по­да­є­ться за один зві­тний пе­рі­од, у яко­му вно­сять від­по­від­ні змі­ни. Зна­че­н­ня гра­фи 6 ряд­ка 21 Уто­чню­ю­чо­го роз­ра­хун­ку (як збіль­ше­н­ня, так і змен­ше­н­ня) вра­хо­ву­є­ться у ряд­ку 16.2 де­кла­ра­ції за зві­тний пе­рі­од, у яко­му по­да­но та­кий Уто­чню­ю­чий роз­ра­ху­нок. У ра­зі ви­прав­ле­н­ня зна­че­н­ня ряд­ка 21 де­кла­ра­ції, яке в май­бу­тніх пе­рі­о­дах впли­ва­ти­ме на зна­че­н­ня ряд­ка 18 чи ряд­ка 20.2, Уто­чню­ю­чий роз­ра­ху­нок по­да­ють за ко­жний зві­тний пе­рі­од, у яко­му зна­че­н­ня ряд­ка 21 де­кла­ра­ції впли­ва­ло на зна­че­н­ня ряд­ка 18 чи ряд­ка 20.2.

Що­до ви­прав­ле­н­ня по­ми­лок, при­пу­ще­них у до­да­тках до по­да­тко­вої де­кла­ра­ції, то та­ке ви­прав­ле­н­ня не мо­жна здій­сни­ти за ти­ми са­ми­ми прин­ци­па­ми, що й у са­мій де­кла­ра­ції, бо в них не­має ана­ло­гі­чних граф 4–6, у яких по­ка­зу­ють да­ні де­кла­ра­ції, що під­ля­га­ють ви­прав­лен­ню, Уто­чню­ю­чо­го роз­ра­хун­ку та рі­зни­цю (су­му помилки). Від­по­від­но до роз’яснень, що мі­стя­ться і ЗІР (роз­діл 101.20 ре­сур­су), до роз­ра­хун­ку в ра­зі за­пов­не­н­ня да­них у від­по­від­них ряд­ках до­да­ють від­по­від­ні до­да­тки з по­зна­чкою «уто­чню­ю­чий». У до­да­тках на­во­дять вар­ті­сні по­ка­зни­ки на су­му уто­чне­н­ня (збіль­ше­н­ня або змен­ше­н­ня) з від­по­від­ним зна­ком. Ці по­ка­зни­ки ма­ють від­по­від­а­ти по­ка­зни­кам з гра­фи 6 Уто­чню­ю­чо­го роз­ра­хун­ку. Якщо гра­фа 6 Уто­чню­ю­чо­го роз­ра­хун­ку у від­по­від­них ряд­ках, до яких по­вин­ні до­да­ва­ти­ся до­да­тки, не за­пов­не­но, до­да­тки до та­ких ряд­ків Уто­чню­ю­чо­го роз­ра­хун­ку не по­да­ю­ться.

Тер­мін по­да­н­ня по­да­тко­вої де­кла­ра­ції з по­да­тку на до­да­ну вар­тість ста­но­вить 20 днів пі­сля за­кін­че­н­ня зві­тно­го мі­ся­ця (за за­сто­су­ва­н­ня пла­тни­ком мі­ся­чно­го зві­тно­го пе­рі­о­ду для роз­ра­хун­ку та спла­ти по­да­тку). Якщо по­мил­ку в по­да­ній по­да­тко­вій де­кла­ра­ції ви­яв­ле­но до за­кін­че­н­ня кін­це­во­го тер­мі­ну по­да­н­ня де­кла­ра­ції, Уто­чню­ю­чий роз­ра­ху­нок не по­трі­бен, її ви­прав­ля­ють шля­хом по­да­н­ня зві­тної но­вої по­да­тко­вої де­кла­ра­ції. Та­кож звер­та­є­мо ува­гу, що зві­тних но­вих де­кла­ра­цій пла­тник мо­же по­да­ва­ти скіль­ки зав­го­дно, до­ки не спли­не остан­ній тер­мін по­да­н­ня та­кої де­кла­ра­ції.

Не мо­же бу­ти ви­прав­ле­но по­мил­ку в ра­ні­ше по­да­ній по­да­тко­вій де­кла­ра­ції шля­хом по­да­н­ня Уто­чню­ю­чо­го роз­ра­хун­ку під час про­ве­де­н­ня до­ку­мен­таль­них пла­но­вих і по­за­пла­но­вих пе­ре­ві­рок за від­по­від­ний пе­рі­од що­до цьо­го по­да­тку (збо­ру).

Крім то­го, слід ма­ти на ува­зі, що по­да­н­ня Уто­чню­ю­чо­го роз­ра­хун­ку до по­да­тко­вої де­кла­ра­ції за пе­рі­од, який за­кри­ла по­да­тко­ва пе­ре­вір­ка, є під­ста­вою для про­ве­де­н­ня по­за­пла­но­вої по­да­тко­вої пе­ре­вір­ки за цим по­да­тком на під­ста­ві ст. 78 ПКУ.

Ви­яв­ле­на по­мил­ка в по­да­тко­вій де­кла­ра­ції мо­же бу­ти пов’яза­на як зі за­ни­же­н­ням, так і з за­ви­ще­н­ням су­ми по­да­тку до спла­ти. За­ле­жно від впли­ву ви­яв­ле­ної помилки на су­му спла­чу­ва­но­го по­да­тку її ви­прав­ле­н­ня мо­же не впли­ва­ти на су­му спла­чу­ва­но- го по­да­тко­во­го зобов’яза­н­ня або тя­гну­ти за со­бою на­ра­ху­ва­н­ня штра­фних сан­кцій і пе­ні, пе­ред­ба­че­них нор­ма­ми ПКУ.

Якщо по­мил­ка при­зве­ла до за­ни­же­н­ня зобов’язань, то в ра­зі по­да­н­ня Уто­чню­ю­чо­го роз­ра­хун­ку ма­ють на­ра­хо­ву­ва­ти­ся та спла­чу­ва­ти­ся фі­нан­со­ві сан­кції. Роз­мір штра­фу за са­мо­стій­но­го ви­прав­ле­н­ня помилки че­рез по­да­н­ня Уто­чню­ю­чо­го роз­ра­хун­ку ста­но­вить 3% су­ми до­на­ра­хо­ва­них по­да­тко­вих зобов’язань (абз. 4 п. 50.1 ПКУ).

Що­до на­ра­ху­ва­н­ня пе­ні, то в ра­зі са­мо­стій­но­го ви­прав­ле­н­ня помилки во­на на­ра­хо­ву­є­ться тіль­ки у ра­зі, якщо ми­ну­ло по­над 90 ка­лен­дар­них днів, що на­ста­ють за остан­нім днем гра­ни­чно­го стро­ку спла­ти гро­шо­вих зобов’язань (пп. 129.1.3 ПКУ). На су­ми гро­шо­во­го зобов’яза­н­ня (ра­зом із су­мою штра­фних сан­кцій за їх на­яв­но­сті та без ура­ху­ва­н­ня су­ми пе­ні) за са­мо­стій­но­го ви­прав­ле­н­ня помилки на­ра­хо­ву­є­ться пе­ня за ко­жний ка­лен­дар­ний день про­стро­че­н­ня у йо­го спла­ті, із за­ра­ху­ва­н­ням дня по­га­ше­н­ня з роз­ра­хун­ку 100% рі­чних облі­ко­вої став­ки НБУ, що діє на ко­жен та­кий день. Ва­жли­во вра­хо­ву­ва­ти, що в ра­зі час­тко­во­го по­га­ше­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу су­ма та­кої час­тки ви­зна­ча­є­ться з ура­ху­ва­н­ням пе­ні, на­ра­хо­ва­ної на та­ку час­тку.

Де­таль­но що­до ви­дів від­по­від­аль­но­сті пла­тни­ка за різних ва- рі­ан­тів са­мо­стій­но­го ви­прав­ле­н­ня помилки ви­кла­де­но в табл. 2.

Не ви­ма­га­ють по­да­н­ня Уто­чню­ю­чо­го роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня по­да­тко­вих зобов’язань і по­да­тко­во­го кре­ди­ту, пов’яза­ні з уне­се­н­ням ви­прав­лень у по­да­тко­вих на­кла­дних, на­при­клад, у зв’яз­ку з по­вер­не­н­ням то­ва­ру, змі­ною но­мен­кла­ту­ри, змі­ною вар­то­сті ра­ні­ше по­став­ле­них (опла­че­них) то­ва­рів/по­слуг, ви­прав­ле­н­ня ін­ших по­ми­лок чи вне­се­н­ня не­об­хі­дних змін. Ось, ска­жі­мо, якщо по­ста­чаль­ник здій­снює пе­ре­ра­ху­нок по­да­тко­вих зобов’язань і по­да­тко­во­го кре­ди­ту в ра­зі будь-якої змі­ни су­ми ком­пен­са­ції вар­то­сті то­ва­рів/по­слуг (із пе­ре­гля­дом цін) у ра­зі їх по­вер­не­н­ня чи по­вер­не­н­ня пе­ре­д­опла­ти, то це — по­дія зві­тно­го пе­рі­о­ду, яка не є по­мил­кою по­пе­ре­дньо­го пе­рі­о­ду й по­ка­зу­є­ться в по­да­тко­вій де­кла­ра­ції пер­спе­ктив­но із за­пов­не­н­ням Роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня сум по­да­тку на до­да­ну вар­тість (Додаток 1). Та­кож не вва­жа­ю­ться по­мил­кою (і від­обра­жа­ю­ться в по­да­тко­вій де­кла­ра­ції з ПДВ зві­тно­го пе­рі­о­ду) ко­ри­гу­ва­н­ня в ра­зі на­ра­ху­ва­н­ня по­да­тко­вих зобов’язань на су­му ра­ні­ше ви­зна­но­го по­да­тко­во­го кре­ди­ту за то­ва­ри, ро­бо­ти по­слу­ги, що на­да­лі ви­ко­ри­ста­ні не в го­спо­дар­ській ді­яль­но­сті чи в не­о­по­да­тко­ву­ва­них ПДВ опе­ра­ці­ях, а та­кож за про­пор­цій­но­го роз­по­ді­лу ПДВ у ра­зі одно­ча­сно­го здій­сне­н­ня пла­тни­ком опо­да­тко­ву­ва­них і не опо­да­тко­ву­ва­них ПДВ опе­ра­цій (п. 198.5 ст. 198, п. 199.1 ст. 199 ПКУ).

Є ча­со­ві обме­же­н­ня для ви­прав­ле­н­ня по­ми­лок, при­пу­ще­них у де­кла­ра­ці­ях із ПДВ по­пе­ре­дніх пе­рі­о­дів, уста­нов­ле­ні п. 50.1 ст. 50 ПКУ та п. 2 розд. І По­ряд­ку №21. По за­вер­шен­ню за­галь­но­го стро­ку дав­но­сті (1095 днів), уста­нов­ле­но­го п. 102.1 ПКУ, Уто­чню­ю­чий роз­ра­ху­нок по­да­ти не мо­жна.

Роз­ра­ху­нок стро­ку дав­но­сті роз­по­чи­на­є­ться з да­ти, що на­стає за гра­ни­чним стро­ком по­да­н­ня по­да­тко­вої де­кла­ра­ції. Якщо, на­при­клад, по­мил­ко­ву де­кла­ра­цію з ПДВ за тра­вень 2018 ро­ку по­да­но 15.06.2018 (гра­ни­чний строк по­да­н­ня — 20.06.2018), то від­лік 1095 днів по­чи­на­є­ться з 21.06.2018, а не з 16.06.2018. А помилки, ви­яв­ле­ні пі­сля за­кін­че­н­ня та­ко­го стро­ку, ви­прав­лен­ню не під­ля­га­ють.

Ка­те­ри­на ПРОСКУРА, д-р екон. на­ук, про­фе­сор ка­фе­дри ау­ди­ту КНЕУ ім. В. Ге­тьма­на, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту ау­ди­ту та су­пу­тніх ау­ди­ту по­слуг ТОВ «АК «П. С. П. Ау­дит», сер­ти­фі­ко­ва­ний ау­ди­тор, су­до­вий екс­перт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.