ПРО ЯКІ СВОЇ ПОМИЛКИ АГРАРІЇ НЕ ЗНА­ЮТЬ АБО НЕ ХОЧУТЬ ЗНАТИ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист

По­мил­ка 1. «Без нор­ма­ти­вів на паль­не да­ле­ко не за­їдеш»

На жаль, біль­шість агро­під­при­ємств не ма­ють на­віть най­мен­шо­го на­тя­ку на за­твер­дже­ні лі­мі­ти зі спи­са­н­ня па­лив­но-ма­стиль­них ма­те­рі­а­лів (ПММ). Мі­нін­фра­стру­кту­ри та ДФС об­сто­ю­ють по­зи­цію, що спи­са­н­ня ви­трат ПММ має здій­сню­ва­ти­ся від­по­від­но до норм та­ко­го спи­са­н­ня. І від­по­від­но, від­си­ла­ють до норм спи­са­н­ня, що за­твер­дже­ні на­ка­зом по під­при­єм­ству на під­ста­ві Норм ви­трат па­ли­ва і ма­стиль­них ма­те­рі­а­лів на ав­то­мо­біль­но­му транс­пор­ті, за­твер­дже­них на­ка­зом Мі­нін­фра­стру­кту­ри від 10.02.1998 №43 (да­лі — На­каз №43). Вва­жа­є­мо, що нор­ми спи­са­н­ня на під­при­єм­стві по­трі­бні обов’яз­ко­во, але ба­чи­мо об­ґрун­то­ва­ну мо­жли­вість «ві­ді­йти» від зга­да­но­го ви­ще На­ка­зу №43.

По­да­тко­ве за­ко­но­дав­ство не ви­зна­чає обме­жень чи спе­ці- аль­них пра­вил для вста­нов­ле­н­ня норм спи­са­н­ня ПММ. Від­по­від­но, нор­ми, які за­твер­джує під­при­єм­ство, ма­ють бу­ти еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­ни­ми та ба­зу­ва­ти­ся на те­хні­чних ха­ра­кте­ри­сти­ках від­по­від­но­го ав­то­мо­бі­ля. Та­ко­го са­мо­го під­хо­ду до­три­му­є­ться й су­до­ва пра­кти­ка. Спи­са­н­ня па­ли­ва під­при­єм­ства му­сять вре­гу­лю­ва­ти вну­трі­шні­ми на­ка­за­ми й під­твер­джу­ва­ти від­по­від­ни­ми роз­ра­хун­ка­ми. Для цьо­го слід роз­ро­би­ти вну­трі­шні до­ку­мен­ти, які вста­нов­лю­ва­ти­муть нор­ми ви­трат па­ли­ва з огля­ду на всі те­хні­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки ав­то­мо­бі­лів, екс­плу­а­та­цій­ні нор­ми й ін­ші чин­ни­ки. Та­кі ви­снов­ки на­ве­де­но в ухва­лі ВАСУ від 16.02.2016 №К/800/49593/15.

За від­су­тно­сті за­твер­дже­них норм спи­са­н­ня ПММ по­да­тко­ві ор­га­ни за пер­шої ж мо­жли­во­сті (під час по­да­тко­вої пе­ре­вір­ки) до­на­ра­ху­ють ПДВ на пе­ре­ви­ще­н­ня норм, що за­твер­дже­ні На­ка­зом №43 (п. 198.5 ПКУ). Крім то­го, аби уни­кну­ти до­на­ра­ху­ван- ня з ПДФО та вій­сько­во­го збо­ру, не­об­хі­дно обме­жи­ти й спи­са­н­ня па­ли­ва в не­ро­бо­чі та ви­хі­дні дні.

По­мил­ка 2. «При­дба­н­ня не­за­вер­ше­но­го то­ва­ро­ви­ро­бни­цтва на ком­па­нію агро­ви­ро­бни­ка»

До­хід від ре­а­лі­за­ції сіль­госп­про­ду­кції, що бу­ла при­дба­на на ета­пі біо­ло­гі­чно­го акти­ву, за­ра­хо­ву­є­ться в пи­то­му ва­гу 75% (до­хід від сіль­гос­пто­ва­рів) для ці­лей ЄП 4 гру­па ли­ше в то­му ра­зі, ко­ли до зі­бра­н­ня врожаю під­при­єм­ство на­ле­жним чи­ном пе­ре­о­фор­ми­ло пра­ва на зем­лю. В усіх ін­ших ви­пад­ках та­ка ре­а­лі­за­ція не є сіль­сько­го­спо­дар­ською й, від­по­від­но, впли­ває на зна­че­н­ня допу­сти­мих 25% пи­то­мої ва­ги ре­а­лі­за­ції. То­му якщо з будь-яких при­чин умо­ва з оформ­ле­н­ня зем­лі не ви­ко­ну­є­ться, то вар­то роз­гля­ну­ти ва­рі­ант ство­ре­н­ня під та­ке при­дба­н­ня окре­мої юри­ди­чної осо­би. Іна­кше є ре­аль­ний ри­зик втра­ти­ти ста­тус пла­тни­ка єди­но­го по­да­тку 4 гру­па.

По­мил­ка 3. «Втра­ти та­кож по­трі­бно опо­да­тко­ву­ва­ти»

Втра­ти під час збе­рі­га­н­ня сіль­госп­про­ду­кції, її транс­пор­ту­ва­н­ня є зви­чним яви­щем для агро­під­при­ємств. Ор­га­ни ДФС до­три­му­ю­ться фі­скаль­ної по­зи­ції що­до за­сто­су­ва­н­ня норм убу­тку за транс­пор­ту­ва­н­ня сіль­госп­про­ду­кції. В Ін­ди­ві­ду­аль­ній по­да­тко­вій кон­суль­та­ції ід 03.11.2017 № 2502/6/99-99-15-0302-15/ІПК ДФСУ ді­йшла ви­снов­ку про та­ке: якщо під­при­єм­ство здій­снює спи­са­н­ня втрат, що ви­ни­кли під час транс­пор­ту­ва­н­ня про­ду­кції (зерна), та­ка про­ду­кція (зер­но) не мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­на в ме­жах го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті під­при­єм­ства. Від­по­від­но, по­трі­бно не пі­зні­ше остан­ньо­го дня зві­тно­го (по­да­тко­во­го) пе­рі­о­ду, у яко­му від­бу­ва­є­ться її спи­са­н­ня, скла­сти й за­ре­є­стру­ва­ти по­да­тко- ву на­кла­дну та на­ра­ху­ва­ти 20% ПДВ («умов­ний про­даж»).

Во­дно­час у ли­сті ДФСУ від 06.02.2017 №2103/6/99-99-15-0302-15 зна­чи­ться: в ра­зі спи­са­н­ня втрат, що ви­ни­кли під час збе­рі­га­н­ня й транс­пор­ту­ва­н­ня ви­ро­бле­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, в ме­жах норм її при­ро­дно­го убу­тку та якщо під час при­дба­н­ня (ви­го­тов­ле­н­ня) то­ва­рів (си­ро­ви­ни) для ви­ро­бни­цтва та­кої про­ду­кції су­ми ПДВ бу­ли за­ра­хо­ва­ні до скла­ду ПК, по­да­тко­ві зобов’яза­н­ня не на­ра­хо­ву­ю­ться, а по­да­тко­вий кре­дит не ко­ри­гу­є­ться за умо­ви, що вар­тість та­ких то­ва­рів до­да­є­ться до вар­то­сті ін­шої го­то­вої про­ду­кції. У ра­зі не­здій­сне­н­ня «умов­но­го» про­да­жу при не­ста­чах є ри­зик до­на­ра­ху­ва­н­ня сум ПДВ, штра­фів і пе­ні з бо­ку ор­га­нів ДФС.

Ре­ко­мен­ду­є­мо та­кож за­твер­ди­ти на­ка­зом по під­при­єм­ству нор­ми при­ро­дно­го убу­тку (як орі­єн­тир мо­жна ско­ри­ста­ти­ся «ра­дян­ськи­ми» нор­ма­ми).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.