НАВІЩО СІЛЬГОСПВИРОБНИКОВІ DUE DILIGENCE ТЕХНІКИ

Due Diligence ре­сур­сів аграр­ної ком­па­нії мо­же не тіль­ки ви­яви­ти ри­зи­ки, але й мі­ні­мі­зу­ва­ти їх вплив

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

«На­ле­жна до­бро­со­ві­сність», во­на ж Due Diligence, — це не що ін­ше, як фа­хо­ва юри­ди­чна екс­пер­ти­за. Зві­сно, її на­вряд чи мо­жна вва­жа­ти па­на­це­єю, що на сто від­со­тків ні­ве­лює всі ри­зи­ки. Втім, чо­му б не за­по­біг­ти бо­дай ча­сти­ні з них?

Пра­во­вий ау­дит аграр­но­го під­при­єм­ства мо­же бу­ти як «ком­пле­ксним та си­стем­ним», так і кон­кре­тно­го се­гмен­та.

Навіщо пе­ре­ві­ря­ти те­хні­ку? Ми всі чу­до­во ро­зу­мі­є­мо, що кор­по­ра­тив­не ша­храй­ство на­ро­ди­ло­ся не вчо­ра й зав­тра не зни­кне. По­пу­ляр­ним та­кий вид ау­ди­ту ро­бить той факт, що про­бле­ми з те­хні­кою май­же зав­жди ве­дуть до зби­тків. Якщо від­по­від­аль­на осо­ба на під­при­єм­стві при­хо­вує та­ку про­бле­му, то по­ба­чи­ти її на ве­ли­ко­му під­при­єм­стві «ви­пад­ко­во» май­же не­мо­жли­во. Тож аби три­ма­ти пи­та­н­ня на кон­тро­лі, вла­сник за­мов­ляє DueDil.

З чим ми мо­же­мо зі­ткну­ти­ся? Се­ред по­ши­ре­них про­блем най­ча­сті­ше тра­пля­ю­ться та­кі: 1) фа­кти­чна від­су­тність техніки; 2) те­хні­ка не­справ­на (ме­та­ло­лом); 3) на­яв­ність об­тя­жень або пе­ре­бу­ва­н­ня техніки в роз­шу­ку; 4) від­су­тність прав на сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку; 5)на­яв­ність су­до­вих спо­рів що­до прав на те­хні­ку; 6) не­від­по­від­ність те­хні­чних ха­ра­кте­ри­стик фа­кти­чним да­ним то­що.

На що ди­ви­мо­ся? За спри­я­тли­вих об­ста­вин ди­ви­мо­ся на все. DueDil агро­те­хні­ки — це не тіль­ки «ка­бі­не­тна пе­ре­вір­ка». Пе­ред­усім ана­лі­зу­є­мо всю на­яв­ну до­ку­мен­та­цію на те­хні­ку — до­го­во­ри на­бу­т­тя у вла­сність або орен­ду, до­го­во­ри кре­ди­ту, лі­зин­гу, за­ста­ви, ін­фор­ма­цію про по­ста­нов­ку сіль­гос­пте­хні­ки на ба­ланс під­при­єм­ства. Всі да­ні пе­ре­ві­ря­є­мо за ре­є­стром об­тя­жень ру­хо­мо­го май­на, єди­ним дер­жав­ним ре­є­стром су­до­вих рі­шень, за­пи­та­ми до ор­га­нів На­ціо­наль­ної по­лі­ції, Дер­жав­ної ін­спе­кції сіль­сько­го го­спо­дар­ства то­що.

На­сту­пний крок — вдя­га­є­мо чо­бо­ти й ви­їжджа­є­мо за адре­сою об’єкта ау­ди­ту. До­ки не бу­де вста­нов­ле­но, що са­ме ця те­хні­ка на­справ­ді є в на­яв­но­сті, від­по­від­ає те­хні­чним ха­ра­кте­ри­сти­кам до­ку­мен­та­ції, пе­ре­бу­ває у справ­но­му ста­ні — во­на є тіль­ки на па­пе­рі. Фа­кти­чна пе­ре­вір­ка має вста­но­ви­ти або спро­сту­ва­ти факт, що ко­шти (те­хні­ка) пра­цю­ють.

Про що свід­чить пра­кти­ка? Бі­знес — це зав­жди ри­зик, який не­мо­жли­во ні­ве­лю­ва­ти. А ось мі­ні­мі­зу­ва­ти ціл­ком ре­аль­но, якщо кон­тро­лю­ва­ти.

При­клад 1. Вла­сник гру­пи агро­під­при­ємств звер­нув­ся з про­бле­мою — си­сте­ма­ти­чні «мі­сти­чні» зби­тки.

Про­ана­лі­зу­вав­ши кор­по­ра­тив­ну стру­кту­ру, на­яв­ну до­ку­мен­та­цію, ін­фор­ма­цію з ре­є­стрів, фа­хів­ці взя­ли­ся за фа­кти­чний ау­дит — пе­ре­вір­ку на­яв­но­сті та справ­но­сті техніки, ста­ну кон­троль­но-ви­мі­рю­валь­но­го обла­дна­н­ня. Да­лі пе­ре­ві­ри­ли по­ря­док за­ку­пів­лі, облі­ку й опо­да­тку­ва­н­ня па­лив­но-ма­стиль­них ма­те­рі­а­лів, пов­но­ва­же­н­ня пра­ців­ни­ків, від­по­від­аль­них за кон­троль. Як на­слі­док, якщо сти­сло, — зби­тки мі­ні­мі­зо­ва­но на трид­цять від­со­тків зав­дя­ки впро­ва­джен­ню ал­го­ри­тму про­ти­дії ша­храй­ству про­ти роз­кра­дань па­лив­но-ма­стиль­них ма­те­рі­а­лів. За­зви­чай са­ме та­кий вид «під­ро­бі­тку» є най­по­ши­ре­ні­шим се­ред пра­ців­ни­ків.

При­клад 2. Вла­сник ви­рі­шив опти­мі­зу­ва­ти ді­яль­ність сво­го під­при­єм­ства або про­да­ти йо­го, якщо ви­йти на ба­жа­ний при­бу­ток не вда­сться.

Пі­сля по­рів­ня­н­ня на­ши­ми фа­хів­ця­ми ре­зуль­та­тів «ка­бі­не­тної» пе­ре­вір­ки й фа­кти­чно­го ау­ди­ту бу­ло вста­нов­ле­но, що ча­сти­ну техніки вкра­де­но, ча­сти­ну — про­да­но, п’ять транс­порт­них за­со­бів ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли без на­ле­жної до­ку­мен­та­ції, три­над­цять оди­ниць техніки вже спи­са­но, а ще двад­цять — уже ме­та­ло­лом (кар­ка­си ко­ли­шніх ма­шин про­сто сто­я­ли на це­гли­нах).

При­клад 3. Вла­сник агрокомпанії звер­нув­ся з пи­та­н­ня­ми ре­стру­кту­ри­за­ції бор­гу ком­па­нії, опти­мі­за­ції ді­яль­но­сті та мо­жли­во­го про­да­жу під­при­єм­ства. Спо­ча­тку клі­єнт ба­жав про­да­ти ча­сти­ну техніки й ви­пла­ти­ти борг. Про­те, як з’ясу­ва­ло­ся, транс­порт­ні за­со­би під­при­єм­ства вже бу­ли за­а­ре­што­ва­ні ор­га­на­ми дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби. Те­хні­ка вже бу­ла ви­лу­че­на й не пе­ре­бу­ва­ла на під­при­єм­стві. То­му, за ре­зуль­та­та­ми Due Diligence, бу­ло роз­ро­бле­но й успі­шно впро­ва­дже­но ін­ший ал­го­ритм ре­стру­кту­ри­за­ції бор­гу і, най­го­лов­ні­ше, те­хні­ку ком­па­нії вда­ло­ся збе­рег­ти.

Чо­го осте­рі­га­ти­ся? Якщо го­во­ри­ти про ре­зуль­та­ти DueDil техніки, то се­ре­дньо­ста­ти­сти­чне агро­під­при­єм­ство най­біль­ше по­тер­пає від кор­по­ра­тив­но­го ша­храй­ства й не­дба­ло­сті пра­ців­ни­ків. Зві­сно, пе­ред­умов до­ста­тньо — низь­кий рі­вень пра­во­сві­до­мо­сті, низь­ка за­ро­бі­тна пла­та, від­су­тність умов і на­віть на­ша мен­таль­ність. Са­ме то­му є ці­лий комплекс юри­ди­чних і те­хні­чних кро­ків, спря­мо­ва­них на за­хист і кон­троль акти­вів. Зві­сно ж, бу­дья­ко­му бі­зне­су мо­жуть ста­ти на за­ва­ді не­до­бро­со­ві­сність кон­ку­рен­тів і «сва­ві­л­ля» по­са­дов­ців (зде­біль­шо­го ці «чин­ни­ки» ді­ють ком­пле­ксно). Втім, ха­ла­тне став­ле­н­ня вла­сни­ка під­при­єм­ства до сво­го бі­зне­су на­пев­не не­се для ньо­го най­біль­шу не­без­пе­ку. Тож, ви­явив­ши ри­зи­ки, са­ме час мі­ні­мі­зу­ва­ти їх вплив…

Ген­на­дій ДОРОШЕНКО, ALEXANDROV&PARTNERS

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.