Но­ва Укра­ї­на по­чи­на­є­ться з на­у­ки

Що спіль­но­го між ро­бо­тою хро­ма­то­гра­фа і сіль­го­спви­ро­бни­цтвом? Навіщо до­свід­че­но­му агро­но­му фі­то­трон­на кім­на­та? І чи вза­га­лі го­то­вий ни­ні ві­тчи­зня­ний бі­знес інвестувати в на­у­ку? Схо­же, всі ці пи­та­н­ня на­ре­шті пе­ре­ста­ють бу­ти ри­то­ри­чни­ми. Від­кри­т­тя Гру­пою ко

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

Ми хо­че­мо спіль­но з агра­рі­я­ми ви­ро­щу­ва­ти які­сну й без­пе­чну про­ду­кцію, га­ран­ту­ю­чи ви­со­кі при­бу­тки й про­цві­та­н­ня укра­їн­сько­го агро­се­кто­ру» Ві­та­лій ІЛЬЧЕНКО, вла­сни­кГКUKRAVIT

НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКО­СТІ

Остан­ні­ми ро­ка­ми в Україні по­ча­ли з’яв­ля­ти­ся вла­сні роз­роб­ки у сфе­рах то­чно­го ви­сі­ву, ви­ро­бни­цтва ор­га­ні­чних до­брив, мо­ле­ку­ляр­них те­хно­ло­гій, вирощування ме­то­да­ми гі­дро­по­ні­ки й ае­ро­по­ні­ки чи в «ро­зум­них те­пли­цях» то­що. Втім, їх ще ду­же ма­ло, аби ви­йти на один рі­вень зі сві­то­ви­ми лі­де­ра­ми. Пе­ред­усім для за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій по­трі­бен си­стем­ний на­у­ко­вий під­хід. Са­ме та­ку ам­бі­тну ме­ту по­ста­ви­ли пе­ред со­бою хре­ще­ні ба­тьки «Ін­сти­ту­ту здо­ров’я ро­слин», роз­ро­бля­ю­чи мо­дель і стру­кту­ру пер­шої в Україні між­на­ро­дної на­у­ко­вої пла­тфор­ми для до­слі­джень ґрун­тів, ро­слин, за­со­бів за­хи­сту, за­со­бів жив­ле­н­ня й під­трим­ки від стре­сів — за­га­лом усьо­го, що впли­ває на вро­жай­ність і якість про­ду­кції в агро­ви­ро­бни­цтві, зокре­ма, й у то­чно­му та ор­га­ні­чно­му зем­ле­роб­стві.

Усі до­слі­дже­н­ня на­у­ков­ці Ін­сти­ту­ту ве­сти­муть у ла­бо­ра­то­рі­ях, осна­ще­них над­чу­тли­вим обла­дна­н­ням про­від­них ви­ро­бни­ків сві­ту — Agilent Technologies (США), Shimadzu (Япо­нія), C.GERHARDT (Ні­меч­чи­на), Carl Zeiss (Ні­меч­чи­на) й ін. Роз­роб­ки те­сту­ва­ти­муть у де­мо­цен­трі — комплекс під­зем­них те­плиць, фі­то­трон­них кім­нат і клі­ма­ти­чних ка­мер до­зво­ляє ви­ро­щу­ва­ти куль­ту­ри в ре­аль­них умо­вах про­тя­гом усьо­го ро­ку. Про­те­сто­ва­ні пре­па­ра­ти за­пу­ска­ти­муть у ви­ро­бни­цтво на «Фа­бри­ці агро­хі­мі­ка­тів» гру­пи ком­па­ній UKRAVIT. А на­да­лі ско­ри­ста­ти­ся ін­но­ва­цій­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми, роз­ро­бле­ни­ми в Україні, змо­же ко­жен український фер­мер.

«Це, пе­ред­усім, новий стандарт яко­сті», — на­го­ло­шує вла­сник ГК UKRAVIT Ві­та­лій Ільченко. І зі­зна­є­ться, що для йо­го ро­ди­ни — це спра­ва всьо­го жи­т­тя. — Ми хо­че­мо спіль­но з агра­рі­я­ми ви­ро­щу­ва­ти які­сну й без­пе­чну про­ду­кцію, га­ран­ту­ю­чи ви­со­кі при­бу­тки й про­цві­та­н­ня укра­їн­сько­го агро­се­кто­ру».

СПИРАЮЧИСЬ НА ДО­СЛІ­ДЖЕ­Н­НЯ

Фун­да­мен­таль­ні га­лу­зе­ві до­слі­дже­н­ня, агро­біо­ло­гі­чний сер­віс і на­вчаль­но-на­у­ко­ва ро­бо­та — ось три ки­ти, на яких ба­зу­ва­ти­ме свій подаль­ший ро­зви­ток «Ін­сти­тут здо­ров’я ро­слин» UKRAVIT . Сту­ден­ти про­філь­них ви­шів ма­ти­муть змо­гу про­хо­ди­ти пра­кти­ку й ста­жу­ва­ти­ся під ке­рів­ни­цтвом іме­ни­тих на­у­ков­ців сві­то­во­го рів­ня. До ре­чі, ни­ні у шта­ті Ін­сти­ту­ту, як за­зна­чив йо­го на­у­ко­вий ке­рів­ник Ліон Штейн­берг, пра­цю­ють 35 уче­них, про­фе­со­рів, кан­ди­да­тів на­ук. На­да­лі бу­де та­кож ство­ре­но 24 фі­лії в ко­жній з обла­стей Укра­ї­ни. На­пра­цю­ва­н­ня уста­но­ви, на пе­ре­ко­на­н­ня її на­у­ко­во­го ке­рів­ни­ка, змо­жуть пе­ре­ро­сти в дер­жав­ні про­гра­ми, а са­ме в бо­роть­бі з кон­тра­фа­ктом. До ре­чі, ско­ри­ста­ти­ся по­слу­га­ми Ін­сти­ту­ту, зокре­ма, пе­ре­ві­ри­ти про­ду­кцію на на­яв­ність під­ро­бок, аграрії мо­жуть хоч сьо­го­дні. Крім цьо­го, ГК UKRAVIT ра­зом з «Ін­сти­ту­том здо­ров’я ро­слин» про­по­нує сіль­го­спви­ро­бни­кам ком­пле­ксну й дов­го­три­ва­лу про­гра­му спів­пра­ці.

На ета­пі про­ве­де­н­ня ком­пле­ксних ана­лі­зів агро­біо­ло­гі­чний сер­віс «Ін­сти­ту­ту здо­ров’я ро­слин» до­слі­джу­ва­ти­ме умо­ви вирощування культур у кон­кре­тно­му го­спо­дар­стві. Йде­ться про роз­гор­ну­тий агро­хі­мі­чний ана­ліз ґрун­ту за по­над 70 по­ка­зни­ка­ми, ана­ліз во­ди, фі­то­екс­пер­ти­зу на­сін­нє­во­го й ро­слин­но­го ма­те­рі­а­лів, ви­зна­че­н­ня хі­мі­чно­го скла­ду ви­ко­ри­сто­ву­ва­них пе­сти­ци­дів й агро­хі­мі­ка­тів. Спираючись на ці до­слі­дже­н­ня, фа­хів­ці Ін­сти­ту­ту сфор­му­ють для агро­під­при­єм­ства ком­пле­ксні си­сте­ми за­хи­сту й жив­ле­н­ня ро­слин, на­да­ва­ти­муть ква­лі­фі­ко­ва­ну си­стем­ну під­трим­ку під час вирощування культур за роз­ро­бле­ною схе­мою, а ко­ли вро­жай бу­де зі­бра­но, про­ве­дуть ла­бо­ра­тор­ні до­слі­дже­н­ня за кіль­кі­сни­ми та які­сни­ми по­ка­зни­ка­ми й на­да­дуть від­по­від­ні ви­снов­ки що­до рен­та­бель­но­сті за­сто­со­ву­ва­них си­стем під ко­жну куль­ту­ру. Та­ким чи­ном, сіль­го­спви­ро­бник ма­ти­ме змо­гу ефе­ктив­но ско­ри­гу­ва­ти ком­пле­ксне рі­ше­н­ня з огля­ду сі­во­змі­ни на­сту­пно­го ро­ку. До ре­чі, за­сто­со­ву­ва­ні укра­їн­ськи­ми на­у­ков­ця­ми ме­то­ди­ки вже на­віть сер­ти­фі­ко­ва­но за єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми, тож ви­зна­ва­ти­му­ться сві­то­вою спіль­но­тою.

Ско­ри­ста­ти­ся ін­но­ва­цій­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми «Ін­сти­ту­ту здо­ров’я ро­слин» гру­пи ком­па­ній UKRAVIT не­вдов­зі змо­же ко­жен український фер­мер ВЕ­ЛИ­ЧЕ­ЗНИЙ ПЛЮС

«Хтось ска­же, що в агро­хі­мії ду­же скла­дно ство­ри­ти щось но­ве, і що на цьо­му ни­ні спе­ці­а­лі­зу­ю­ться по­ту­жні ін­сти­ту­ти й кор­по­ра­ції. Це справ­ді так. І у сві­ті ба­га­то чо­го є. Про­те це не озна­чає, що ми не по­вин­ні ні­чо­го ро­би­ти. Про­сто за­мість спроб ко­гось на­здо­га­ня­ти і сум­ні­вів у вла­сних мо­жли­во­стях тре­ба прийня­ти все те, що є і… на­че здій­снив­ши кван­то­вий пе­ре­хід, пі­ти да­лі, — пе­ре­ко­на­ний ві­до­мий біо­хі­мік Во­ло­ди­мир Ма­лі­нов­ський . Він, до сло­ва, вже по­над 16 ро­ків успі­шно ве­де на­у­ко­ву ді­яль­ність за кор­до­ном, а цьо­го­річ на за­про­ше­н­ня ком­па­нії UKRAVIT до­лу­чив­ся до ство­ре­н­ня укра­їн­сько­го на­у­ко­во­до­слі­дно­го цен­тру. Са­ме під йо­го ке­рів­ни­цтвом «Ін­сти­тут здо­ров’я ро­слин» бу­ло уком­пле­кто­ва­но над­чу­тли­ви­ми га­зо­ви­ми й рі­дин­ни­ми хро­ма­то­гра­фа­ми, мі­кро­ско­па­ми й спе­ктро­ме­тра­ми, що до­зво­ля­ють ви­зна­чи­ти кіль­кість ре­чо­ви­ни на рів­ні на­но- та пі­ко­мо­ляр­них кон­цен­тра­цій (як у про­від­них біо­хі­мі­чних ла­бо­ра­то­рі­ях сві­ту). Зав­дя­ки апа­ра­ту­рі та­ко­го кла­су вже на­ко­пи­че­но ве­ли­че­зні ба­зи да­них про де­ся­тки ти­сяч хі­мі­чних спо­лук і до­мі­шок. Це має ве­ли­че­зне зна­че­н­ня для подаль­ших до­слі­джень й ана­лі­зу отри­ма­них ре­зуль­та­тів.

Май­бу­тнє «Ін­сти­ту­ту здо­ров’я ро­слин» іме­ни­тий на­у­ко­вий кон­суль­тант із хі­мії й ана­лі­ти­чно­го обла­дна­н­ня від ЄБРР вба­чає в ін­те­гра­ції у між­на­ро­дну на­у­ку. «У Єв­ро­пі є чи­ма­ло про­е­ктів, у яких одно­ча­сно пра­цю­ють кіль­ка уча­сни­ків із 3–4 кра­їн, на­при­клад, три уні­вер­си­те­ти й дві ком­па­нії. І во­ни про­тя­гом двох ро­ків спіль­но ве­дуть якесь до­слі­дже­н­ня. Те­пер і укра­їн­ські на­у­ков­ці Ін­сти­ту­ту UKRAVIT мо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти на участь у та­ких про­е­ктах. У прі­о­ри­те­ті — від­кри­тість і най­шир­ше пар­тнер­ство з уче­ни­ми сві­ту. Тим па­че, що, пра­цю­ю­чи на сти­ку знань, по­гля­дів і під­хо­дів, ко­ман­ди ма­ють біль­ше шан­сів до­мог­ти­ся успі­ху. «Ми шу­ка­ти­ме­мо пар­тне­рів по всьо­му сві­ту, — ка­же Во­ло­ди­мир Ма­лі­нов­ський. — Від­су­тність обме­жень — ве­ли­че­зний плюс на­у­ки. До то­го ж це мо­жли­вість ін­те­гру­ва­ти­ся в між­на­ро­дний на­у­ко­вий та ін­фор­ма­цій­ний про­стір як на рів­ні лю­ди­ни, так і на рів­ні ком­па­нії та кра­ї­ни».

ІН­ВЕ­СТИ­ЦІЇ В МАЙ­БУ­ТНЄ

У мас­шта­бах кра­ї­ни старт та­ко­го ам­бі­тно­го про­е­кту мо­жна вва­жа­ти чи не най­го­лов­ні­шою по­ді­єю ро­ку. Ще б пак! Не ча­сто ни­ні на рі­дних те­ре­нах зу­стрі­неш укра­їн­ську ком­па­нію, що стра­те­гі­чно ін­ве­стує зна­чні ко­шти в на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня. На пе­ре­ко­на­н­ня ана­лі­ти­ків рин­ку, та­кий крок — це гі­дна від­по­відь на гло­баль­ні ви­кли­ки.

За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка ко­мер­цій­но­го де­пар­та­мен­ту «Укра­віт Агро» Оле­ксан­дра Ла­пи, компанія що­ро­ку ви­во­дить на ри­нок но­ві про­ду­кти, які є ін­но­ва­цій­ни­ми за рі­зни­ми те­хно­ло­гі­чни­ми еле­мен­та­ми. Се­ред них, дво-, три -, чо­ти­ри ком­по­нен­тні ін­се­кти­ци­ди, фун­гі­ци­ди та ком­бі­но­ва­ні пре­па­ра­ти, ска­жі­мо, до­бри­ва з ре­гу­ля­то­ра­ми ро­сту у скла­ді чи екс­клю­зив­ні за­со­би для оброб­ки на­сі­н­ня то­що. Ма­ю­чи не­аби­який на­у­ко­вий по­тен­ці­ал і по­ту­жне ви­ро­бни­цтво, UKRAVIT і на­да­лі на­ро­щу­ва­ти­ме об­ся­ги ви­ро­бни­цтва й роз­ши­рю­ва­ти­ме про­ду­кто­ву лі­ній­ку (ни­ні у ній по­над 150 най­ме­ну­вань). Тож на ча­сі по­шук на­у­ков­ця­ми но­вих мо­ле­кул і но­вих мо­жли­во­стей вла­сне са­мої ро­сли­ни. «Сіль­ське го­спо­дар­ство — від­нов­лю­ва­на га­лузь, що дасть лю­дям май­бу­тньо­го мо­жли­вість ви­ро­бля­ти пра­кти­чно все. Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи її як ба­зу, мо­жна пра­цю­ва­ти у сфе­рах фар­ма­цев­ти­ки, мі­кро­біо­ло­гії, біо­хі­мії, бу­ді­вель­них ма­те­рі­а­лів, від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки й ба­га­тьох ін­ших», — на­го­ло­шує Ві­та­лій Ільченко.

Утри­му­ю­чи на рин­ку лі­дер­ські по­зи­ції, укра­їн­ська компанія — ви­ро­бник ЗЗР і мі­кро­до­брив пра­гне ви­во­ди­ти на ри­нок не про­сто но­ву про­ду­кцію, а по­трі­бні агро­се­кто­ру ін­но­ва­цій­ні рі­ше­н­ня.

Йде­ться, зокре­ма, й про дбай­ли­ве став­ле­н­ня до при­ро­ди та ма­кси­маль­не змен­ше­н­ня за­сто­су­ва­н­ня шкі­дли­вих ком­по­нен­тів

— у кон­текс­ті фор­ма­ту

Green Chemistry («зе­ле­на хі­мія»), яко­го до­три­му­ва­ти­ме­ться у сво­їй ді­яль­но­сті «Ін­сти­тут здо­ров’я ро­слин». До сло­ва, у ство­ре­н­ня ц ієї по­ту­жної на­у­ко­вої ба­зи за чо­ти- ри ро­ки UKRAVIT ін­ве­сту­вав близь­ко 7 млн дол. На на­сту­пно­му ета­пі, за сло­ва­ми Ві­та­лія Іль­чен­ка, ін­ве­сти­ції в на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня ста­но­ви­ти­муть близь­ко 10% що­рі­чно­го при­бу­тку ком­па­нії. Втім, схо­же, во­но то­го вар­те. Як зі­знав­ся вла­сник UKRAVIT, вла­шту­вав­ши жур­на­лі­стам екс­кур­сію бу­дів­лею сво­го ді­ти­ща, він спо­ді­ва­є­ться, що не­вдов­зі Укра­ї­на ма­ти­ме по­ту­жний біо­хі­мі­чний ін­ду­стрі­аль­ний парк — і йо­го слав­на істо­рія роз­по­чне­ться са­ме тут, у Чер­ка­сах…

Ве­ли­че­зний плюс на­у­ки - це мо­жли­вість ін­те­гру­ва­ти­ся в між­на­ро­дний на­у­ко­вий та ін­фор­ма­цій­ний про­стір як на рів­ні лю­ди­ни, так і на рів­ні ком­па­нії та кра­ї­ни

Во­ло­ди­мир М АЛІНО В С Ь КИЙ, на­у­ко­вий кон­суль­тан­ті з хі­мії й ана­лі­ти­чно­го обла­дна­н­ня від ЄБРР

Ма­ю­чи не­аби­який на­у­ко­вий по­тен­ці­ал і по­ту­жне ви­ро­бни­цтво, UKRAVIT і на­да­лі на­ро­щу­ва­ти­ме об­ся­ги ви­ро­бни­цтва й роз­ши­рю­ва­ти­ме про­ду­кто­ву лі­ній­ку

Оле­ксан­дрЛАПА, ке­рів­ник ко­мер­цій­но­го де­пар­та­мен­ту «Укра­віт Агро»

«Ін­сти­тут здо­ров’я ро­слин» го­то­вий на­да­ва­ти ана­лі­ти­чні по­слу­ги агро­се­кто­ру

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.