ВСЕУКРАЇНСЬКА КАМПАНІЯ З ПРОСУВАННЯ СВІТЛОДІОДНИХ ЛАМП СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Argumenty I Fakty (Ukraine) - - В МВД НАШЛИ ВОСЕМЬ АРХИВОВ ПАРТИИ РЕГИОНОВ - Маріч­ка БЕЗЛЕГКА

Згід­но з да­ни­ми Про­ек­та ПРООН та ГЕФ «Транс­фор­ма­ція рин­ку в на­прям­ку енер­го­е­фек­тив­но­го освіт­лен­ня», рин­ко­ва част­ка енер­го­е­фек­тив­них ламп у жит­ло­во­му сек­торі рин­ку України від­по­ві­дає се­ред­ньо­му зна­чен­ню і ста­но­вить 61,1%, де най­біль­шу пи­то­му ва­гу зай­ма­ють ртутьв­міс­ні ком­пакт­ні лю­мі­нес­цент­ні лам­пи (КЛЛ) - 54,1%.

По­пит на най­більш енер­го­е­фек­тив­ні та без­печ­ні для нав­ко­лиш­ньо­го се­ре­до­ви­ща лам­пи світ­лодіод­ні (LED), все ще незнач­ний (бі­ля 7%). При цьо­му, від­пра­цьо­вані ртутьв­міс­ні лам­пи ха­о­тич­но ви­ки­да­ють­ся на­се­лен­ням України в сміт­тєві ба­ки, що спри­чи­не­но від­сут­ністю си­сте­ми їх збо­ру та ути­лі­за­ції в жит­ло­во­му сек­торі. Та­ким чи­ном, ці лам­пи опи­ня­ють­ся на зва­ли­щах у ве­ли­чез­ній кіль­ко­сті, що при­зво­дить до за­бруд­нен­ня нав­ко­лиш­ньо­го се­ре­до­ви­ща ртут­тю та ство­рює за­гро­зу для здо­ров’я лю­дей.

З ураху­ван­ням ви­яв­ле­них про­блем ак­ту­аль­ни­ми ста­ли пи­тан­ня по­си­лен­ня ува­ги що­до сти­му­лю­ван­ня по­пи­ту на LED лам­пи та пі­дви­щен­ня рів­ня ін­фор­мо­ва­но­сті населення про їх пе­ре­ва­ги. Так, за іні­ціа­ти­вою Про­ек­ту ПРООН та за спри­ян­ня бла­годій­но­го фон­ду «MAXUSФонд» і на­ціо­наль­ної ме­ре­жі тор­го­вель­них цен­трів «Епі­центр К» 27, 28 і 29 трав­ня 2016 ро­ку бу­ло про­ве­де­но Все­українсь­ку кам­панію з просування LED ламп у 35 тор­го­вель­них цен­трах «Епі­центр К» 23-х міст України, ці­льо­вою ауди­торією якої бу­ло населення України.

Кампанія пе­ред­ба­ча­ла на­дан­ня зниж­ки по­куп­цеві на но­ву світ­лодіод­ну лам­пу у тор­го­вель­но­му цен­трі «Епі­центр К» в об­мін на від­пра­цьо­ва­ну ртутьв­міс­ну лам­пу з ме­тою її по­даль­шої ути­лі­за­ції. Крім цьо­го про­тя­гом ак­ції учас­ни­ки ма­ли мож­ливість от­ри­ма­ти бук­лет «Аз­бу­ка лам­пи» та про­фесій­ну кон­суль­та­цію що­до пра­виль­но­го під­бо­ру LED ламп з ураху­ван­ням ін­диві­ду­аль­них по­треб спо­жи­ва­ча для то­го чи ін­шо­го ви­ду при­мі­щен­ня.

За да­ни­ми бла­годій­но­го фон­ду «MAXUSФонд», Кампанія охо­пи­ла по­над 10 млн осіб. Як свід­чить на­ціо­наль­на ме­ре­жа тор­го­вель­них цен­трів «Епі­центр К», ак­ція ма­ла без­по­се­ред­ній вплив на близь­ко 3 тис. українсь­ких до­мо­гос­по­дарств що­до їх пе­ре­хо­ду на ви­ко­ри­стан­ня най­більш енер­го­е­фек­тив­них та без­печ­них ламп. Так, згід­но з під­сум­ка­ми ак­ції, на­се­лен­ням України бу­ло при­дба­но 5,860 тис. су­час­них LED ламп, що доз­во­лить за 25 ро­ків змен­ши­ти ви­ки­ди ву­г­ле­кис­ло­го га­зу в ат­мо­сфе­ру на 2230,8 т, що екві­ва­лент­но по­са­дці близь­ко 90 тис. де­рев.

Ду­же при­єм­но від­міти­ти зрос­тан­ня рів­ня сві­до­мо­сті лю­дей - за 3 дні україн­ці при­нес­ли на пе­ре­роб­ку на 30% біль­ше ртутьв­міс­них ламп, ніж під час ана­ло­гіч­ної кам­панії. Це свід­чить про пі­дви­щен­ня за­ці­кав­ле­но­сті населення України бу­ти еко­ло­гіч­но дру­же­люб­ною на­цією та вкла­да­ти знач­ний вне­сок у збе­ре­жен­ня на­шо­го дов­кіл­ля.

Зав­дя­ки цій ак­ції від мож­ли­во­го за­бруд­нен­ня ртут­тю бу­ло вря­то­ва­но по­над 18,416 млн м³ во­ди, що скла­дає 10-ту ча­сти­ну од­но­го з най­більш ве­ли­ких озер України - Світя­зя, або більш ніж 276,235 млн м³ по­віт­ря, що охо­плює 10,5 тис. м² жи­лих площ, або по­над 147,325 т ґрун­ту.

Кампанія ще раз під­крес­ли­ла ак­ту­аль­ність та необ­хід­ність ком­плекс­но­го ви­рі­шен­ня про­бле­ми що­до ути­лі­за­ції ртутьв­міс­них ламп на дер­жав­но­му рів­ні з ураху­ван­ням ви­мог еко­ло­гіч­ної без­пе­ки.

Та­ким чи­ном, про­ве­де­на Кампанія ви­сту­пи­ла сти­му­лом для ство­рен­ня ще од­нієї, но­вої сторін­ки в історії роз­вит­ку си­сте­ми збе­ре­жен­ня дов­кіл­ля в Україні та усві­дом­лен­ня ви­роб­ни­ка­ми і ди­ле­ра­ми тех­но­ло­гій енер­го­е­фек­тив­но­го освіт­лен­ня, а та­кож кож­ним меш­кан­цем краї­ни йо­го со­ціаль­ної від­по­ві­даль­но­сті.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.