"Д О Д ОШКИ П І Д Е … "

Barvinok - - NEWS -

"Чи є шко­ли, де учнів ви­кли­ка­ють до до­шки ли­ше за їхнім ба­жа­н­ням? Ан­тон КУЛЬКО, Ки­їв­ська обл."

Ко­ли вчи­тель ви­мов­ляє: "До до­шки пі­де..." — клас зав­ми­рає, а де­хто го­то­вий і під пар­тою схо­ва­ти­ся. Та­ко­го не по­ба­чиш у фін­ських шко­лах. Там­те­шні вчи­те­лі не ви­кли­ка­ють учня до до­шки, якщо той сам цьо­го не хо­че. Ви­ста­ви­ти на по­смі­хо­ви­сько то­го, хто чо­гось не знає, тут вва­жа­ють не­при­пу­сти­мим. У кла­сах пра­цю­ють два пе­да­го­ги: вчи­тель і йо­го по­мі­чник. Пі­сля за­кін­че­н­ня уро­ку учні не­о­дмін­но ма­ють ви­йти на по­двір'я — за будь*якої по­го­ди.

Ти ча­сто про­си­шся до до­шки?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.