У 15 РА­ЗІВ БІЛЬ­ШЕ!

Barvinok - - NEWS -

"Скіль­ки пта­хів на на­шій пла­не­ті? Ма­ксим БУРКО, Жи­то­мир­ська обл."

Ор­ні­то­ло­ги (уче­ні, які ви­вча­ють пта­хів) ствер­джу­ють, що ни­ні на на­шій пла­не­ті 10 ти­сяч ви­дів пта­хів, а за­галь­на кіль­кість пер­на­тих — май­же 300 мі­льяр­дів. Та це не так уже й ба­га­то. Бо за ча­сів ди­но-

зав­рів їх бу­ло у 15 ра­зів біль­ше — аж 150 ти­сяч ви­дів! Най­по­ши­ре­ні­ши­ми се­ред них є свій­ська кур­ка і го­ро­бець. З кур­кою все зро­зумі­ло. А як го­роб­ці роз­се­ли­ли­ся по всіх, крім Ан­тар­кти­ки, кон­ти­нен­тах? Про­сто єв­ро­пей­ці ду­же лю­блять пта­хів, і під час по­до­ро­жей бра­ли їх із со­бою. На­зви скіль­кох пта­хів ти зна­єш?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.