ОЦЕ ШКО­ЛА!

Barvinok - - News -

Н"Де зна­хо­ди­ться най­біль­ша шко­ла на Зем­лі?

ай­біль­шу на на­шій пла­не­ті шко­лу збу­до­ва­но у мі­сті Ла­кнау в Ін­дії. Ни­ні тут 45 ти­сяч учнів. А по­чи­на­ла­ся во­на у 1959 ро­ці з двох кла­сів, у яких бу­ло 5 учнів. Та звіс­тка про гар­ну шко­лу швид­ко по­ши­ри­ла­ся — від­так що­ро­ку учнів у ній біль­ша­ло, аж до­ки во­на ви­ро­сла до два­ця­ти фі­лій3мі­сте­чок, де, крім шкіль­них при­мі­щень, є свої ву­ли­ці, пар­ки, фон­та­ни. На на­вча­н­ня при­йма­ють усіх ді­тей (во­но пла­тне: для учнів мо­лод­ших кла­сів — 15, для стар­шо­кла­сни­ків — 45 до­ла­рів на мі­сяць). При вхо­ді до шко­ли ви­сить пла­кат: "Вся зем­ля — одна кра­ї­на, а всі лю­ди — її гро­ма­дя­ни". Де­віз більш як 2500 учи­те­лів — "Ко­жна ди­ти­на — сві­тло сві­ту".

Що ти мо­жеш роз­по­ві­сти про свою шко­лу?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.