ЖИ­ВА Е Л Е К Т Р ОСТАНЦІЯ

Barvinok - - News -

Га­да­є­те, це фан­та­зія? А от і ні! Де­які ри­би — справ­жні жи­ві еле­ктро­стан­ції, що ви­ро­бля­ють струм ви­со­кої на­пру­ги. От хо­ча б Він жи­ве у ка­ла­му­тній во­ді в при­бе­ре­жних ра­йо­нах во­дойм і рі­чок тро­пі­чної й суб­тро­пі­чної Афри­ки. Зав­довж­ки іно­ді буває більш як 1 метр, ва­жить до 23 кі­ло­гра­мів. Очі в ньо­го ма­лень­кі, сві­тя­ться в тем­ря­ві, за­барв­ле­н­ня пі­стря­ве. По­лює вно­чі: ву­си­ка­ми обма­цує пре­дме­ти, ге­не­ру­ю­чи при цьо­му по­ту­жні роз­ря­ди. Ко­ли ж за­па­си еле­ктро­енер­гії в ньо­го ви­чер­пу­ю­ться, він "від­по­чи­ває". Си­ли цих роз­ря­дів до­ста­тньо, щоб па­ра­лі­зу­ва­ти чи на­віть уби­ти се­ре­дню за роз­мі­ром ри­би­ну. Жи­те­лі Єги­пту і еква­то­рі­аль­ної Афри­ки здав­на за до­по­мо­гою еле­ктри­чно­го со­ма за­гар­то­ву­ва­ли сво­їх ді­тей, зму­шу­ю­чи їх тор­ка­ти­ся йо­го, ку­па­ти­ся з ним у бо­чці, на­пу­ва­ли во­дою, в якій він дов­го пла­вав. Цю ди­во­3ри­бу ма­лю­ва­ли на сті­нах хра­мів і на­зи­ва­ли "грім". Зо­бра­же­н­ня еле­ктри­чно­го со­ма є на мар­ках За­ї­ру, Ко­т3д'Іву­а­ру, Уган­ди, Зам­бії, Ма­лі та Ні­ге­рії.

еле­ктри­чний сом. пе­до. еле­ктри­чних ска­тів,

Із 25 ви­дів що во­дя­ться у при­бе­ре­жних во­дах те­плих мо­рів, еле­ктри­чний за­ряд ма­ють Зав­довж­ки во­ни ся­га­ють 1,8 ме­тра, ва­жать 90 кі­ло­гра­мів. Ма­ло­ру­хли­ві, жив­ля­ться ра­ко­по­ді­бни­ми, мо­лю­ска­ми, черв'яка­ми, ри­бою і на­віть дрі­бни3 ми аку­ла­ми. Ве­ли­ку здо­бич уби­ва­ють силь­ним еле­ктри­чним роз­ря­дом. Мо­жуть "уда­ри­ти" лю­ди­ну, яка тор­кну­ла­ся їх чи не­обе­ре­жно на­сту­пи­ла на них у во­ді.

тор-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.