БУВАЮТЬ ІТАКІ!

Barvinok - - News -

З"Яко­го роз­мі­ру бувають сні­жин­ки? Лю­дми­ла ДИЧЕНКО, За­кар­пат­ська обл."

ви­чай­ні сні­жин­ки ва­жать при­бли­зно 0,004 г і бувають до 5 мі­лі­ме­трів у ді­а­ме­трі. Та ко­ли не­має ві­тру, "по­до­ро­жу­ю­чи" з не­ба на зем­лю, во­ни мо­жуть з'єд­ну­ва­тись і утво­рю­ва­ти ве­ли­кі — схо­жі на пла­стів­ці — сні­жин­ки. Най­біль­шу та­ку ба­чи­ли у Спо­лу­че­них Шта­тах Аме­ри­ки (38 сан­ти­ме­трів у ді­а­ме­трі й 20 сан­ти­ме­трів зав­тов­шки). Чи не кор­ті­ло то­бі сфо­то­гра­фу­ва­ти сні­жин­ку?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.