МУ­ЗЕЙ СНІЖИНОК

Barvinok - - News -

Є"Чи є му­зей сніжинок? Окса­на БАТЮК, Хмель­ни­цька обл."

ди­ний у сві­ті му­зей сніжинок зна­хо­ди­ться на остро­ві Хок­кай­до в Япо­нії. Но­сить ім'я вче­но­го На­кая Укі­ті­ро — за­снов­ни­ка му­зею, який пер­шим кла­си­фі­ку­вав сні­жин­ки. Роз­та­шо­ва­ний му­зей у сні­го­вих пе­че­рах, на сті­нах яких мо­жна ми­лу­ва­ти­ся ве­ли­че­зною кіль­кі­стю фо­то­знім­ків сніжинок. Є тут і кон­цер­тна за­ла, де ви­сту­па­ють ві­до­мі ар­ти­сти. В яко­му му­зеї ти по­бу­вав улі­тку?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.