СВЯТО СНІГУ

Barvinok - - News -

В"Ко­ли від­зна­ча­ють день снігу? Яна ХРОПКО, Ки­їв­ська обл."

се­сві­тній день снігу за­по­ча­тко­ва­но у 2012 ро­ці. Йо­го та­кож на­зи­ва­ють Між­на­ро­дним днем зи­мо­вих ви­дів спор­ту і від­зна ча ють на­віть у ба га ть ох май же без­сні­жних кра­ї­нах: Ав­стра­лії, Но­вій Зе­лан­дії, Па­ки­ста­ні. Для за­бав тут ви­ко­ри­сто­ву­ють шту­чний сніг. Цьо­го дня вла­што­ву­ють зма­га­н­ня на сно­у­бор­дах, ли­жах, ков­за­нах. Однак не ли­ше для спортс­ме­нів — для всіх ба­жа­ю­чих. До роз­ваг за­про­шу­ють і ді­тей — щоб при вча ли ся до ак тив но го від­по чин ку і здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя. На­сту­пно­го ро­ку день снігу від­зна­ча­ти­муть 22 сі­чня. За­про­по­нуй про­ве­сти йо­го і в тво­їй шко­лі.

Ти лю­биш зи­му? Чо­му?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.