Н А ШИХ П І С Е Н Ь Н А ЙБІ Л Ь ШЕ

Barvinok - - News -

То­чної від­по­віді на за­пи­та­н­ня, скіль­ки пі­сень ство­рив наш на­род, не знає ні­хто. За офі­цій­ни ми під­ра хун ка ми — близь­ко 200 ти­сяч, най­біль­ше у сві­ті. У ЮНЕСКО (спе­ці­а­лі­зо­ва­на уста­но­ва Ор­га­ні­за­ції Об'єд­на­них На­цій з пи­тань осві­ти, на­у­ки і куль­ту­ри) зі­бра­но фо­но­те­ку на­ро­дних пі­сень рі­зних кра­їн. Фонд Укра­ї­ни мі­стить 15,5 ти­сяч пі­сень. Дру­ге мі­сце по­сі­дає Іта­лія — у її фон­ді збе­рі­га­є­ться 6 ти­сяч на­ро­дних пі­сень. Зна вець ук ра­їн­ської пі­сен ної твор - чо­сті, пе да гог Люд ми ла Не ст ру­гі­на з Чер­ка­щи­ни вва­жає, що укра­їн­ських на-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.