22 СІЧНЯ — ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРА­Ї­НИ

Barvinok - - News - Ре­дьярд КІПЛІНГ

ЩО ТА­КЕ "СОБОРНІСТЬ"?

Соборність — це об'єд­на­н­ня в єди­ну дер­жа­ву всіх укра­їн­ських зе­мель. Це та­кож ду­хов­на єд­ність усіх гро­ма­дян Укра­ї­ни не­за­ле­жно від їх на­ціо­наль­но­сті. Тіль­ки згур­то­ва­ний на­род мо­же збу­ду­ва­ти силь­ну дер­жа­ву. Про що мрі­ють твої ма­ма й та­то, ти, бар­він­ча­тко? Жи­ти ща­сли­во у мо­гу­тній і за­мо­жній Укра­ї­ні. Щоб мрія збу­ла­ся, тре­ба спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми і пра­цею зро­би­ти на­шу кра­ї­ну та­кою.

ЯК ВІДБУЛОСЯ ОБ' ЄД­НА­Н­НЯ?

Ба­га­то сто­літь наш на­род мрі­яв і бо­ров­ся за єд­ність укра­їн­ських зе­мель, що пе­ре­бу­ва­ли під вла­дою Поль­щі, Ро­сії, Ру­му­нії, Ав­стро­0Угор­щи­ни. У стар­ших кла­сах на уро­ках істо­рії ти біль­ше ді­зна­є­шся про це.

На по­ча­тку 1918 ро­ку на те­ри­то­рії цен­траль­ної, схі­дної та пів­ден­ної Укра­ї­ни бу­ло про­го­ло­ше­но не­за­ле­жну Укра­їн­ську На­ро­дну Ре­спу­блі­ку (УНР). А на за­хі­дних зем­лях, які вхо­ди­ли до скла­ду Ав­стро­0Угор­ської ім­пе­рії, утво­ри­ла­ся За­хі­дно­укра­їн­ська На­ро­дна Ре­спу­блі­ка (ЗУНР). Во­ни й до­мо­ви ли ся про об' єд­нан ня ук ра­їн­ських зе - мель в одну дер­жа­ву.

КО­ЛИ ПРО­ГО­ЛО­ШЕ­НО "АКТ ЗЛУКИ"?

Угру­дні 1918 ро ку лі­де ри цих ре­спу­блік під­пи са ли по­пе­ре­дній до­го­вір про об'єд­на­н­ня — "Акт Злуки". Уро­чи­сто йо­го про­го­ло­си­ли 22 січня 1919 ро­ку на Со­фій­ській пло­щі у Ки­є­ві. Цей день став все­на­ро­дним свя­том, сто­ли­ця бу­ла при­кра­ше­на си­ньо­0жов­ти­ми пра­по­ра ми, у церк вах від­прав ля ли бо го - слу­жі­н­ня, від­був­ся вій­сько­вий па­рад. Так здій­сни­ла­ся спо­кон­ві­чна мрія укра­їн­сько­го на­ро­ду.

ЩО ТА К Е "ЖИВИЙ ЛА Н ЦЮГ"?

Міль­йо­ни укра­їн­ців 22 січня 1990 ро­ку, взяв­шись за ру­ки, утво­ри­ли "живий лан­цюг" між Ки­є­вом, Льво­вом та Іва­но­0Фран­ків­ськом. Так від­зна­чи­ли День Соборності Укра­ї­ни. А в 1999 ро­ці Ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни це свя­то ста­ло дер­жав­ним і від­зна­ча­є­ться що­ро­ку. Зокре­ма, у Ки­є­ві "живий лан­цюг" утво­рю­ва­ли на мо­сту Па­то­на — як сим­вол об'єд­на­н­ня пра­в­обе­ре­жної та лі­в­обе­ре­жної Укра­ї­ни. Ця тра­ди­ція по­ши­ри­ла­ся і в ін­ших мі­стах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.