Для "Бар­він­ку" і для те­бе при­ду­му­ва­ли, му­дру­ва­ли, пи­са­ли:

Barvinok - - News -

Укра­їн­ський на­род та ін­ші на­ро­ди. Ста­ро­дав­ні му­дре­ці, вче­ні, ки­їв­ські кня­зі, Т. Г. Шев­чен­ко. Пи­сьмен­ни­ки, жур­на­лі­сти, ху­до­жни­ки, Ін­тер­нет, Пу­блі­чна бі­бліо­те­ка Нью­5Йор­ка, му­зей ко­тів, Джон Тол­кін. Пре­зи­дент Бар­ві­нок, кра­мар Здо­ро­вий Бу­блик, Ал­ла­дін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.