ЗАГАДКА ШКОЛЯРА

"Чо­му га­ря­ча во­да за­мер­зає швид­ше, ніж хо­ло­дна?

Barvinok - - News -

рю­ють ві­зе­рун­ки. До­по­ма­га­ють їм у цьо­му та­кож по­дря­пи­ни і ча­сто­чки пи­лу на склі, ві­тер. Які за­гад­ки про мо­роз ти зна­єш?

Якось тан­за­ній­ський шко­ляр Ера­сто Мпем­ба по­мі­тив, що під­со­ло­дже­не мо ло ко стає мо ро зи вом ( за мер зає) швид­ше, якщо йо­го пі­ді­грі­ти. Він за­пи­тав про це вчи­те­ля, але той ли­ше по­смі­яв­ся з хло­пчи­ни. Не­вдов­зі до шко­ли за­ві­тав про­фе­сор фі­зи­ки, який пі­сля про­ве­де­н­ня до­слі­дів на­пи­сав про цей факт у на­у­ко­во­му жур­на­лі в 1963 ро­ці. Це яви­ще ді­ста­ло на­зву "ефект Мпем­би". Уче­ні й до­сі не мо­жуть до­сте­мен­но йо­го по­ясни­ти.

По­мір­куй, як "ефект Мпем­би" мо­же ста­ти у при­го­ді під час за­ли­ва­н­ня ков­зан­ки?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.